Du är här

2017-05-16

Moberg Pharma: Kommuniké från Moberg Pharmas årsstämma 2017

STOCKHOLM, 16 maj, 2017. Moberg Pharma AB:s ("Bolaget") årsstämma ägde
rum tisdagen den 16 maj 2017 i Bolagets lokaler i Bromma.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för
verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen
utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att
antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex personer och inga
styrelsesuppleanter.

Vidare beslutade årsstämman omval av styrelseledamöterna Thomas Eklund
(ordförande), Torbjörn Koivisto, Geert Cauwenbergh, Thomas B. Thomsen
och Mattias Klintemar, samt nyval av Sara Brandt, för en mandatperiod
som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Efter sju år i
styrelsen valde Wenche Rolfsen att ej stå till förfogande för omval

Årsstämman beslutade, i enlighet med Valberedningens förslag, att ett
sammanlagt styrelsearvode om 1 350 000 kronor, varav 360 000 kronor
till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av
bolagsstämman utsedd styrelseledamot. En kompletterande ersättning om
60 000 kronor ska utgå till ledamöterna i kompensationsutskottet, 30
000 kronor till ordförande och 15 000 kronor vardera till övriga
ledamöter (2 st). En ersättning om 80 000 kronor till ett nytt
revisions- och finansutskott ska utgå till ledamöterna, 40 000 kronor
till ordförande och 20 000 kronor till övriga ledamöter (2 st).

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska
utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter.
Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de
tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30
september 2017, jämte Bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare inom Moberg Pharma.

Bolagsordningsändring avseende aktiekapitalets storlek och antal
aktier

Årsstämman beslutade att ändra lydelsen i bolagsordningens §4 till
"Aktiekapitalet skall vara lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000
kronor.", samt ändra lydelsen bolagsordningens §5 till "Antalet
aktier skall vara lägst 17 000 000 stycken och högst 68 000 000
stycken.".

Personaloptionsprogram 2017
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att införa ett
personaloptionsprogram avseende anställda och uppdragstagare i
Bolaget och i det helägda dotterbolaget Moberg Pharma North America
LLC. Tilldelning ska kunna ske med högst 62 000 personaloptioner per
deltagare i programmet och totalt högst 413 500 personaloptioner.
Deltagarna i programmet delas in i följande två kategorier: de
ledande befattningshavarna (Anna Ljung, Martin Ingman, Kjell
Rensfeldt, Jeff Vernimb och Peter Wolpert) ("Grupp 1") och övriga
deltagare ("Grupp 2"). Styrelsen och verkställande direktören
beslutar om vilka personer som ska ingå i Grupp 2 baserat på
befattning, kvalifikation och individuell prestation. Deltagarna i
Grupp 1 och 2 benämns gemensamt "Deltagarna".

Inom Grupp 1 föreslås Anna Ljung och Martin Ingman tilldelas 30 000
personaloptioner vardera, Kjell Rensfeldt föreslås tilldelas 45 000
personaloptioner, Jeff Vernimb föreslås tilldelas 62 000
personaloptioner och Peter Wolpert föreslås tilldelas 55 000
personaloptioner. Tilldelningen till deltagarna i Grupp 2 beslutas av
styrelsen och verkställande direktören och kan komma att anpassas
proportionellt utifrån respektive persons tid som anställd och/eller
uppdragstagare i Bolaget respektive Moberg North America. Deltagarna
i Programmet ska tilldelas personaloptionerna vederlagsfritt.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram
2017 beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om en
riktad emission av högst 413 500 teckningsoptioner till Bolagets
dotterbolag Moberg Derma Incentives. Vidare beslutade årsstämman att
godkänna att dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner eller
aktier i Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
till Deltagarna, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna
för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av
programmet. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som
emitteras med anledning av Personaloptionsprogram 2017 utnyttjas för
teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med 41
350 kronor från 1 741 184,20 kronor till 1 782 534,20 kronor. Detta
motsvarar en utspädning om cirka 2 procent av aktierna och rösterna i
Bolaget.

Bemyndigande avseende emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av
Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det
totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får
motsvara sammanlagt högst 20 procent av aktierna i Bolaget, vid
tidpunkten för årsstämman 2017.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj
2017, kl. 20:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, CEO, Telefon: +46 707 35 71 35, E-mail:
peter.wolpert@mobergpharma.se

Anna Ljung, CFO, Telefon: +46 707 66 60 30, E-mail:
anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag
med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via
distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar
receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®,
Balmex®, Dermoplast®, New Skin®, Domeboro® och Fiber Choice®, Kerasal
Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande
receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada
samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och
genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug
delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som
genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI
(smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i
Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small
Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/kommunike-fran-moberg-pharmas-...
http://mb.cision.com/Main/1662/2266671/675325.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.