Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Moberg Pharma: Moberg Pharma AB delårsrapport januari - mars 2019

OTC PORTFÖLJEN AVYTTRAD - DAGS FÖR MOBERG PHARMA 2.0

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2019)

· Resultat efter skatt 563,9 MSEK (2,0)
· Totalresultat 504,5 MSEK (5,6)
· Resultat per aktie efter utspädning 31,95 SEK (0,12)
· Nettoomsättning 15,6 MSEK (0,0) *
· EBITDA 7,3 MSEK (-10,0) *
· Rörelseresultat (EBIT) 5,0 MSEK (-10,0) *
· Operativt kassaflöde per aktie 1,45 SEK (0,66)
· Likvida medel uppgick till 1 596,9 MSEK (102,5)

* från kvarvarande verksamheter

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

· Den 12 februari 2019 ingick Moberg Pharma ett avtal med RoundTable
Healthcare Partners och Signet Healthcare Partners om att avyttra den
kommersiella verksamheten för en kontant ersättning om 155 MUSD.
Därutöver tillför de nya investerarna finansiering om 5 MUSD för
utveckling och kommersialisering av MOB-015. Affären slutfördes den
29 mars 2019. Som en del av transaktionen har köparen tecknat sig och
betalat för 660 843 B-aktier i bolaget, vilket medför en ökning av
det totala antalet aktier i bolaget från totalt 17 703 762 till 18
364 605 efter emissionens genomförande. Bolaget har också emitterat
659 421 teckningsoptioner vederlagsfritt. Vare sig de nyemitterade
B-aktierna, teckningsoptionerna eller de aktier som tecknas genom
utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att vara berättigade till
OTC-utdelningen.

· Den 11 februari 2019 ingick Moberg Pharma ett exklusivt
licensavtal med Bayer AG avseende kommersialiseringen av MOB-015 i
Europa efter avslutade fas 3-studier och registrering. Enligt avtalet
ska Moberg Pharma kunna erhålla upp till 50 MEUR, varav 1,5 MEUR
erlades initialt, vid framgångsrik utveckling och försäljning, i
tillägg till royaltyintäkter och ersättning för levererade produkter.

· I samband med en extra bolagsstämma 15 mars 2019 beslutade stämman
att omlägga bolagets räkenskapsår från kalenderår till brutet
räkenskapsår, 1 juli-30 juni. Den extra bolagsstämman valde även
Andrew B. Hochman till ny ordinarie styrelseledamot, villkorat av och
med effekt från tillträde i transaktionen.

· Den 22 mars 2019 meddelades att bolaget har slutfört rekryteringen
av 452 patienter med nagelsvamp till den pågående fas 3-studien för
MOB-015 i Europa.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET

· Den 1 april 2019 påkallade Moberg Pharma förtida inlösen av
samtliga utestående obligationer 29 april 2019 till ett belopp
motsvarande 104,00 procent av det nominella beloppet.
Obligationslånet, jämte ränta, återbetalades i sin helhet den 29
april.

· Den 8 april 2019 meddelades att bolagets valberedning beslutat att
föreslå nyval av Peter Wolpert som arbetande ordförande i styrelsen.
Förutsatt stämmans godkännande av ny styrelse, och godkännande från
den nya styrelsen, föreslås Anna Ljung att utses till ny VD för
Moberg Pharma.

VD-KOMMENTAR

Avyttringen av vår OTC-verksamhet innebär en stor förändring för
Moberg Pharma och synliggör det höga värdet i båda delarna av
bolaget. Sedan den 1 april 2019 bedriver Moberg Pharma en fullt
finansierad verksamhet vars främsta mål är att med MOB-015 skapa
framtidens marknadsledare inom nagelsvamp.

Min sista rapport som VD följer på ett enormt händelserikt kvartal som
avslutar en epok i bolagets historia. Vi avyttrade nyligen
framgångsrikt den OTC-verksamhet som vi byggt upp och förädlat sedan
2006. Istället kommer vi i närtid fokusera helt på utveckling och
kommersialisering av nya läkemedel. Samtidigt som vi har realiserat
ett betydande värde för våra aktieägare och återbetalat hela
obligationslånet, synliggör vi den stora uppsidan i den kvarvarande
och fullt finansierade affären med fokus på MOB-015, vars enskilda
potential vida överstiger värdet av den avyttrade portföljen.
Avyttringen resulterade i en reavinst om 556 MSEK efter
transaktionskostnader, varav effekten av avyttringen på
totalresultatet blev 502 MSEK samt möjliggör en utbetalning till
aktieägarna som förväntas ske i november 2019 och uppgå till cirka
43-45 SEK per aktie.

Fokus på USA även framgent
USA förväntas bli den viktigaste marknaden för Moberg Pharma även
framgent, denna gång med fokus på den väsentligt större receptbelagda
marknaden för nagelsvampsläkemedel. Kommersialiseringsplanerna för
MOB-015 innefattar en kombination av direktförsäljning och gemensam
marknadsföring med partners, t.ex. i USA, samt utlicensiering till
övriga marknader, såsom EU, Japan, Kanada och Kina - samtliga med
beviljade patentskydd till 2032. Två attraktiva licensavtal för
MOB-015 är redan på plats i Kanada (Cipher)och Europa (Bayer) och vi
ser fram emot att ingå fler spännande samarbeten framöver. Avtalet
med Bayer tillkom under det första kvartalet och samarbetet med en
världsledande aktör inom receptfria svampläkemedel är ett viktigt
kvitto på den stora potentialen för MOB-015.

En anpassad organisation under nytt ledarskap
Sedan den första april har organisationen siktet inställt på att
utveckla, registrera och kommersialisera framtidens marknadsledare
inom nagelsvampsläkemedel. Det är en resa som vi redan har gjort med
Kerasal Nail och som vi nu avser att upprepa med MOB-015 - denna gång
under ledning av Anna Ljung, tillträdande vd och CFO i bolaget sedan
start. Med den nya ledningsgrupp som nyligen presenterades är
organisationen väl utformad för de utmaningar som väntar. Efter 13
intensiva och givande år som VD och efter OTC-avyttringen, går Moberg
Pharma nu in i en ny fas och det är en naturlig tidpunkt för en ny
ledning att ta vid. Jag ser fram emot att fortsätta bidra till
verksamheten utifrån bolagets nya behov, bland annat inom områden som
affärsutveckling i och utanför USA samt vidareutveckling av
investerarrelationer.

Varmt tack!
Jag vill ännu en gång tacka såväl nuvarande som tidigare medarbetare
utan vars värdefulla insatser ingenting av detta hade varit möjligt.
Ni är helt enkelt fantastiska! Jag vill också rikta ett varmt tack
till aktieägare och styrelse som stöttat oss under denna spännande
och händelserika resa och som fortsatt står bakom oss under
nästkommande etapp när vi siktar på att skapa framtidens
marknadsledare inom nagelsvamp. Närmast väntar valet av ny styrelse i
samband med årsstämman. Nästa milstolpe blir de första delresultaten
från fas 3-programmet för MOB-015, vilka väntas mot slutet av året
parallellt med fortsatta kommersialiseringsförberedelser. Dags för
Moberg Pharma 2.0!

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens idag
den 14 maj 2019 kl. 15.00. Telefon 08-505 583 59.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 - 735 71 35, US +1 908 432 22 03,
e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se

Anna Ljung, CFO, Telefon: 070 - 766 60 30, e-post:
anna.ljung@mobergpharma.se

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med
EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för
offentliggörande den 14 maj 2019 klockan 8:00 CET genom
kontaktpersonerna ovan.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/moberg-pharma-ab-delarsrappor...
https://mb.cision.com/Main/1662/2813111/1044641.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.