Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-19

Moberg Pharma: Valberedningens förslag till årsstämman för det förkortade räkenskapsåret 2019

STOCKHOLM, 19 september 2019. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att
bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag
för beslut till årsstämman för det förkortade räkenskapsåret 2019.

Observera att särskilda omständigheter föreligger då samtliga förslag
avser det förlängda verksamhetsåret 1 juli 2019 - 31 december 2020.
Nästa årsstämma kommer därmed att äga rum först under det andra
kvartalet 2021.

Valberedningen
Valberedningen, som utgörs av ordföranden Gillis Cullin
representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Fredrik Persson
representerande Zimbrine Holding, Erik Lindbärg och Peter Wolpert,
ordförande i styrelsen för Bolaget.

Årsstämmans ordförande
Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Peter
Wolpert.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av
deras arvoden

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till
fyra personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår en oförändrad styrelse med omval av arbetande
styrelseordförande Peter Wolpert och styrelseledamöterna Mattias
Klintemar, Andrew B. Hochman och Fredrik Granström.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 870
000 kronor varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170
000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd
styrelseledamot. I syfte att kompensera för det ytterligare arbete
som Peter Wolpert kommer att utföra i Bolaget i egenskap av arbetande
styrelseordförande föreslår valberedningen därutöver ett arvode om 61
000 kronor per månad till Peter Wolpert.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation,
omval av EY som revisionsbolag med Andreas Troberg som huvudansvarig
revisor med mandattid till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och
dess arbete

Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt
följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att
ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller
ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som
förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclears utskrift av
aktieboken per den 30 september 2020, som vardera utser en
representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för
tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från
nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna
inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största
aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess
att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av
valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till
Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter
ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt
största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om
Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person
från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en
majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i
valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till
Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom
gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte
vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av
valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästkommande
årsstämma. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att
ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt
principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av
aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post.
Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras
arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut
till nästkommande årsstämma:

a) Förslag till stämmoordförande

b) Förslag till styrelse

c) Förslag till styrelseordförande

d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen

e) Förslag till revisorer

f) Förslag till arvode för Bolagets revisorer

g) Förslag till regler för valberedningen inför nästföljande årsstämma

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: +46 707 66 60 30, e-post:
anna.ljung@mobergpharma.se

Denna Information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 19 september 2019 kl. 8.30 CET.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på
kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade
substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 - en ny utvärtes
behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av
+800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive under
första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för
smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda
läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli
marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har
huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap
på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/valberedningens-forslag-till-...
https://mb.cision.com/Main/1662/2898825/1102579.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.