Du är här

2017-09-11

Mobile Loyalty: Kallelse till extra bolagsstämma i Mobile Loyalty Holding AB (publ)

Aktieägarna i Mobile Loyalty Holding AB (publ) ("Mobile Loyalty"),
org. nr 556927-9242, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 9
oktober 2017 kl. 09.00 i bolagets lokaler Skomakaregatan 6-8, Malmö
för att som enda ärende behandla förslaget att företaget byter namn
till ADONnews Sweden AB.

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall; dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem (5) vardagar
före den extra bolagsstämman - tisdagen den 3 oktober 2017, dels
anmäla sig hos Mobile Loyalty per post under adress: Mobile Loyalty
Holding AB (publ), Skomakaregatan 6-8, 211 34 Malmö eller via e-post
agm2017@mobileloyalty.com (%20agm2017@mobileloyalty.com) senast
tisdagen den 3 oktober 2017 kl. 17.00. Vid anmälan skall uppges namn,
adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. Antalet aktier
och röster i Mobile Loyalty uppgår per dagen för denna kallelse till
386 277 457.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i den extra
bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste
vara verkställd senast tisdagen den 3 oktober 2017, vilket innebär
att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan
härom till förvaltaren.

Aktieägare som skall företrädas genom ombud skall utfärda skriftlig
och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk
person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och
registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan
stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida
www.mobileloyalty.com och sänds till aktieägare som begär det.

Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma i Mobile Holding AB
(publ) måndagen den 9 oktober 2017.

1. Den extra bolagsstämman öppnas

2. Val av ordförande

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av sekreterare samt en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om extrastämman blivit behörigen sammankallad.

7. VD redogör för bakgrunden till det föreslagna namnbytet till ADONnews Sweden AB

8. Beslut om namnbyte innebärande förslag till ändring av bolagsordning

9. Den extra bolagsstämman avslutas.

Malmö september 2017

Mobile Loyalty Holding AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mobile-loyalty/r/kallelse-till-extra-bolagssta...
http://mb.cision.com/Main/11636/2342857/719930.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.