Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Moment Group AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Moment Group AB (publ)

Aktieägarna i Moment Group AB (publ), org. nr. 556301-2730 ("Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 december 2017
kl. 16.00 på Scandic Hotell Opalen, Engelbrektsgatan 73 i Göteborg.
Anmälan görs till Bolaget enligt nedan senast måndagen den 11
december 2017.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vi stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken lördagen den 9 december 2017.

- dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 11 december 2017.

Anmälan till bolagsstämman är obligatorisk och görs per post till
Moment Group AB, Åvägen 17F, 412 51 Göteborg eller per e-post till
anmalan@momentgroup.com. Vid anmälan uppges namn, personnummer eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt i förekommande
fall antal biträden, som inte får vara fler än två.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
delta i bolagsstämman. Eftersom avstämningsdagen den 9 december 2017
infaller på en lördag, måste denna omregistrering ska vara genomförd
senast fredagen den 8 december 2017. Aktieägaren måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som avser
att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets
webbplats, www.momentgroup.com. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år
från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i
fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt
registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress,
alternativt medtas till stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan om ordförandens val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd/närvarolista
5. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Beslut om ny bolagsordning
9. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter
10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen
11. Val av styrelse
12. Beslut om principer för utseende av valberedning samt
instruktioner för valberedningens arbete

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för
incitamentsprogram

15. Övriga frågor
16. Stämman avslutas
Handlingar till stämman

Handlingar till stämman återfinns på Moment Groups webbplats,
www.momentgroup.com.

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Valberedningen föreslår att Jan Friedman, styrelseordförande i Moment
Group AB, utses till ordförande vid stämman.

Beslut om ny bolagsordning, punkt 8

Styrelsen föreslår att en ny bolagsordning antas innefattande
huvudsakligen följande ändringar:

- § 4 Aktiekapital ändras så att den lägsta gränsen är 7 211 541 SEK och den högsta är 28 846 164 SEK.

- § 5 Antal aktier ändras så att det lägsta antalet är 14 423 083 och högst 57 692 332.

- § 6 Styrelse ändras så att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter, med lägst noll och högst två suppleanter.

- § 9 Kallelse och deltagande vid bolagsstämma ändras så att bestämmelserna om kallelsefrister, meddelanden till aktieägarna samt beslut om rätt för andra än aktieägares rätt att delta på bolagsstämma utgår.

Den föreslagna bolagsordningen i ren och ändringsmarkerad version
hålls tillgänglig hos Bolaget enligt nedan.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter, punkt 9

Valberedningen föreslår att den på årsstämman valda styrelsen ska
utökas med en styrelseledamot.

Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen, punkt 10

Valberedningen föreslår att styrelsearvode till den styrelseledamot
som föreslås utses på den extra bolagsstämman ska utgå med 30 000 kr,
vilket motsvarar en tredjedel av det styrelsearvode om 120 000 kr per
ledamot som årsstämman fattade beslut om. Ingen ändring föreslås av
det arvode till de av årsstämman valda styrelseledamöterna och
ordföranden som årsstämman fattade beslut om. Det totala
styrelsearvodet uppgår därmed till 760 000 kr.

Valberedningen föreslår att arvode, utöver styrelsearvode, ska utgå
till ledamöterna i revisionsutskottet. Valberedningen föreslår att
arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 35 000 kr och
arvode till ledamot ska utgå med 15 000 kr. Revisionsutskottet består
för närvarande av två ledamöter varav den ena är ordförande.

Val av styrelse, punkt 11

Valberedningen föreslår nyval av Leif Nilsson som styrelseledamot.

Övriga befintliga styrelseledamöter, inklusive ordföranden, samt
suppleanten valdes på årsstämman 2017 för tiden intill nästa
årsstämma.

Valberedningens motiverade yttrande samt presentation av den
föreslagna styrelseledamoten hålls tillgängligt på Bolagets
webbplats, www.momentgroup.com.

Beslut om principer för utseende av valberedning samt instruktioner
för valberedningens arbete, punkt 12

Det föreslås att följande huvudsakliga principer för utseende av
valberedning samt riktlinjer för valberedningens arbete antas.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter, varav en ska utses till
ordförande. De tre röstmässigt största aktieägarna utser var sin
ledamot i valberedningen, varvid ägandeförhållandena avser tidpunkten
den 31 augusti. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin
rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i
storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om en
ledamot lämnar valberedningen i förtid, ska en ny ledamot om möjligt
utses av samma aktieägare. Om nämnda aktieägarna avstår sin rätt att
utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek, som
inte redan har utsett en ledamot till valberedningen, beredas
tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Förutom de av de tre
största aktieägarna utsedda ledamöterna ska Moment Groups
styrelseordförande vara ledamot i valberedningen.

Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde
kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så
anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.
Styrelsens ordförande ska före den 30 september kalla till möte i
valberedningen.

Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från Bolaget
för styrkta skäliga kostnader för uppdragets utförande, såsom
exempelvis kostnader för rekryteringstjänster.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
punkt 13

Styrelsen föreslår att i huvudsak följande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare antas:

Med ledande befattningshavare avses VD/Koncernchef, Group CFO, CIO,
HR-chef, Kommunikationschef/IR-ansvarig samt respektive VD i
dotterbolagen.

Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att möjliggöra
för Moment Group att attrahera och behålla skickliga medarbetare.

Ersättningen till VD ska motsvara den gängse ersättningen för VD:ar
anställda i bolag med en verksamhet, storlek och komplexitet som är
jämförbar med Moment Groups. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till
att Moment Group idag är ett bolag som är inne i en expansiv fas.

Ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare utgörs av
grundlön, sedvanlig tjänstepension liksom i förekommande fall
sedvanliga icke-monetära förmåner som företagsbil. Rörlig ersättning
ska kunna utgå.

Styrelsen ska varje år överväga om incitamentsprogram omfattande
ledande befattningshavare ska föreslås årsstämman.

För både VD och övriga ledande befattningshavare utgår
pensionsförmåner och eventuell rörlig ersättning liksom eventuell
ersättning i form av finansiella instrument samt övriga förmåner som
en del av den totala ersättningen. Rörliga ersättningar ska vara
kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med
syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Kriterierna för
att erhålla rörlig ersättning ska vara knutna till måluppfyllnad i
förhållande till rörelseresultat eller andra, för verksamheten
väsentliga mål. Rörlig ersättning som utgår kontant kan maximalt utgå
med 50 procent av den fasta årslönen för koncernens VD samt 25
procent av den fast årslönen för respektive annan ledande
befattningshavare.

Uppsägningstiden ska vara så lång att Bolaget ges skälig tid att
rekrytera och utbilda ersättare, med de begränsningar som kan följa
av lag. En uppsägningstid från arbetstagarens sida om maximalt 6
månader ska anses uppfylla detta krav.

Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för
incitamentsprogram, punkt 14

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att utge teckningsoptioner
i Bolaget på i huvudsak följande villkor.

Högst 230 000 teckningsoptioner ska utges. Teckningsoptionerna ska
kunna tecknas vederlagsfritt av ett helägt dotterbolag till Bolaget
med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till ledande
befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner som är eller kan
komma att bli anställda i Bolaget eller dotterbolag.
Teckningsoptionerna överlåts mot betalning av en premie motsvarande
marknadsvärdet vid tidpunkten för förvärvet. Premien fastställs av
styrelsen enligt vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes).

Det antal teckningsoptioner som de ledande befattningshavarna och
nyckelpersonerna ska ha rätt att förvärva framgår av styrelsens
fullständiga förslag som hålls tillgängligt enligt nedan. Det
fullständiga förslaget innehåller ramar för fördelning inom vilka
maximal tilldelning inte kan garanteras.

Styrelsen föreslår i samband härmed att bolagsstämman godkänner
dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner inom ramen för det
fullständiga förslaget.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i
Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av den vägda
genomsnittskursen av samtliga transaktioner i Bolagets aktier under
perioden 1 december 2017-14 december 2017 på den handelsplats där
Bolaget har sin primärnotering (f.n. Nasdaq First North). Teckning av
nya aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske under
perioden från och ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.