Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

Moment Group AB: Moment Group offentliggör villkoren för företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA
ZEELAND, CYPERN, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SCHWEIZ,
SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET,
PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE
VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE
KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Moment Group AB (publ) ("Moment Group" eller "Bolaget")
offentliggjorde den 1 april 2019 att styrelsen beslutat att, under
förutsättning av godkännande från årsstämman, genomföra en fullt
garanterad företrädesemission om cirka 55 miljoner svenska kronor
("Företrädesemissionen") för att, bland annat, vidareutveckla
befintlig verksamhet, stärka Bolagets finansiella ställning samt
finansiera förvärvet av Minnesota Communication. Styrelsen för Moment
Group har idag fastställt de fullständiga villkoren för
Företrädesemissionen.

Sammanfattning

· Aktieägare i Moment Group har företrädesrätt att teckna fyra (4)
nya aktier per fem (5) befintliga aktier, det vill säga en
teckningsrelation om 4:5

· Teckningskursen är 4,50 kronor per ny aktie, vilket resulterar i
en total emissionslikvid om cirka 54 miljoner kronor före avdrag av
emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas

· Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 9 maj 2019 och
teckningsperioden löper från och med den 13 maj 2019 till och med den
27 maj 2019

· Sista handelsdag i Moment Group-aktien med rätt att delta i
Företrädesemissionen är den 7 maj 2019

· Bolagets största aktieägare som per den 1 mars 2019
representerade cirka 50 procent av det totala antalet aktier och
röster i Bolaget, inklusive Wallblomgruppen och Engströms Trä i
Brynje, har åtagit sig att rösta för emissionsbeslutet på årsstämman
samt att teckna cirka 45 procent av Företrädesemissionen

Villkor för Företrädesemissionen

Den som är införd som aktieägare i Moment Group i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 9 maj 2019 äger
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal
aktier innehavaren förut äger. För varje innehavd Moment Group-aktie
erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till
teckning av fyra (4) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för
investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätter.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska
styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske (i) i första hand till
dem som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om
tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid
överteckning, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som
tecknats med stöd av teckningsrätter, (ii) i andra hand till övriga
som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter
och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda
intresse samt (iii) i tredje hand ska eventuella återstående aktier
tilldelas personer som garanterat nyemissionen enligt avtal med
Bolaget, med fördelning pro rata i förhållande till storleken på
ställda emissionsgarantier. I den mån tilldelning enligt ovan inte
kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckningskursen är 4,50 kronor per ny aktie. Under förutsättning att
Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med
maximalt 6 000 313 kronor genom nyemission av maximalt 12 000 626 nya
aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra
Moment Group cirka 54 miljoner kronor före avdrag av
emissionskostnader.

Teckningsperioden löper från och med den 13 maj 2019 till och med den
27 maj 2019. Moment Groups styrelse har rätt att förlänga
teckningstiden och tiden för betalning vilket, om det blir aktuellt,
kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den
27 maj 2019. Handeln i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq
Stockholm under perioden från och med den 13 maj 2019 till och med
den 23 maj 2019 samt handeln i BTA (betald tecknad aktie) under
perioden från och med den 13 maj 2019 till och med den 3 juni 2019.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att
få sin ägarandel utspädd med cirka 44,4 procent, men har möjlighet
att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja
sina teckningsrätter.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av årsstämman som kommer
att hållas den 7 maj 2019 kl. 18:30 på Lisebergsteatern i Göteborg.
Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 1 april 2019 och finns
tillgänglig på Moment Groups webbplats, www.momentgroup.com.

Röstnings- och teckningsåtaganden

Bolagets största aktieägare som per den 1 mars 2019 representerade
cirka 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget,
inklusive Wallblomgruppen och Engströms Trä i Brynje, har åtagit sig
att rösta för emissionsbeslutet på årsstämman samt att teckna cirka
45 procent av Företrädesemissionen.

Garantiåtaganden

Ett antal befintliga aktieägare samt ett antal externa investerare har
lämnat garantiåtaganden för ytterligare totalt 29 miljoner kronor
motsvarande ca 55 procent av Företrädesemissionen.

Prospekt

Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information
om Bolaget kommer att redovisas i det prospekt som förväntas
publiceras den 10 maj 2019.

Tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan
komma att ändras.

7 maj 2019 Årsstämma innefattande godkännande av styrelsens beslut om
Företrädesemissionen
7 maj 2019 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i
Företrädesemissionen
8 maj 2019 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i
Företrädesemissionen
9 maj 2019 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill
säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer
att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i
Företrädesemissionen
10 maj 2019 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
13 maj Handel med teckningsrätter
2019-23 maj
2019
13 maj Teckningsperiod
2019-27 maj
2019
13 maj 2019 Handel med BTA
3 juni 2019
Omkring den Beräknad dag för offentliggörande av utfall i
31 maj 2019 Företrädesemissionen

Finansiell och legal rådgivare

Moment Group har i samband med Företrädesemissionen utsett Carnegie
Investment Bank som finansiell rådgivare samt DLA Piper Sweden som
legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Mattisson, VD/Koncernchef Moment Group
pelle.mattisson@momentgroup.com, 0705-80 06 57

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.

Denna information är sådan som Moment Group AB (publ) ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 08.30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Moment Group. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder
kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till
allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Moment Group kommer endast att
ske genom det prospekt som Moment Group beräknar offentliggöra den 10
maj 2019. Informationen i detta pressmeddelande får inte
offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt,
inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser,
varje stat i USA samt District of Columbia, ("USA")), Australien,
Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Cypern, Singapore,
Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala
restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk
rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte
ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna
värdepapper i USA. Inga aktier eller andra värdepapper i Moment Group
har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att
registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities
Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några
värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt
erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Detta pressmeddelande
kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Moment
Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan",
"planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade
uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta
pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i
Skandinavien. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2
miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i
fyra affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo,
Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är noterat på Nasdaq
Stockholm, Main Market.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och
sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden.
Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade
i k...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.