Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

Momentum Group AB: Årsstämma i Momentum Group AB den 22 augusti 2018

Vid årsstämman och det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i
Momentum Group AB (publ) (”Bolaget”) idag den 22 augusti 2018 beslutades
bland annat följande:

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 2,60 SEK per aktie i enlighet med
styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till fredagen
den 24 augusti 2018. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB
onsdagen den 29 augusti 2018.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet
för förvaltningen under räkenskapsåret 2017/18.

Styrelse och revisorer
Årsstämman omvalde Fredrik Börjesson, Charlotte Hansson, Stefan Hedelius,
Gunilla Spongh och Jörgen Wigh till ordinarie styrelseledamöter i enlighet
med valberedningens förslag. Jörgen Wigh omvaldes till styrelsens
ordförande. En presentation av styrelsens ledamöter finns på Bolagets
hemsida www.momentum.group.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela
styrelsen till att utgöra Bolagets revisionsutskott. Ordföranden Jörgen
Wigh och Fredrik Börjesson utsågs till att utgöra Bolagets
ersättningsutskott.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till Bolagets
revisorer för tiden till och med årsstämman 2019. KPMG har utsett den
auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising som huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade i enlighet med förslag från årets valberedning att ge
styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största
aktieägarna per den 31 december 2018 och be dessa att utse fyra ledamöter
att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för nästföljande
årsstämma.

Riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor
för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av
ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och
övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen
bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier av serie B i Bolaget. Syftet
med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att
möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom
betalning med egna aktier samt att säkerställa Bolagets åtagande i det
aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämman enligt
nedan.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets totala innehav av egna aktier vid var
tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Det totala
antalet aktier i Momentum Group AB uppgår till 28 265 416 st och Bolaget
innehar sedan tidigare 250 000 egna aktier av serie B, motsvarande 0,9
procent av totalt antal aktier och 0,7 procent av totalt antal röster.

Stämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B som
likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att
säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid utstående
incitamentsprogram, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett
bedömt marknadsvärde.

Styrelsen beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att
utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden
till nästa årsstämma kunna återköpa aktier av serie B i Bolaget.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av
återköpta aktier till nyckelpersoner i ledande befattningar
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med avvikelse
från aktie­ägarnas företrädesrätt erbjuda nyckelpersoner i ledande
befattningar i Momentum Group-koncernen att förvärva köpoptioner på
återköpta aktier av serie B. Högst 250 000 köpoptioner som medger förvärv
av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut, vilket motsvarar cirka
0,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Förvärv av optioner ska
ske till marknadsvärde. Lösenkursen ska motsvara 120 procent av det
volymvägda medeltalet av betalkursen för aktien av serie B i Bolaget på
Nasdaq Stock­holm under mätperioden från och med den 23 augusti 2018 till
och med den 5 september 2018. I syfte att uppmuntra till deltagande i
programmet ska en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien för
varje köpoption (före skatt) efter två år givet att optionsinnehavarens
anställning i koncernen ej är uppsagd och att köpoptionerna ej avyttrats
före denna tidpunkt.

Vidare beslutade årsstämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till
250 000 av Bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande
av köpoptionerna.

Information om årsstämman 2018
Ytterligare information om Momentum Groups årsstämma 2018 finns på Bolagets
hemsida www.momentum.group under rubriken: Bolagsstyrning / Bolagsstämmor.

Stockholm den 22 augusti 2018

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post
mats.karlqvist@momentum.group

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 16:00
CET.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter
och industrikomponenter, tjänster och service till professionella
slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen
omsätter cirka 5,6 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda.
Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.
Läs mer på www.momentum.group.

Bilaga

* 180822 MMGR PR Årsstämma 2018 Sv

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.