Du är här

2016-05-13

Motion Display: Kommuniké från årsstämma

Igår, den 12 maj 2016, hölls årsstämma i Motion Display Scandinavia
AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Samtliga beslut fattades enhälligt.

Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen och att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2015.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör.

Styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 225 tusen
kronor, varav 90 tusen kronor till ordföranden och 45 tusen kronor
vardera till resterande ledamöter och att arvode till revisor ska
utgå enligt löpande räkning.

Vidare beslutades att styrelsen ska bestå av fyra stycken ledamöter.
Omval gjordes av Erik Danielsson, som också omvaldes till styrelsens
ordförande, Anders Lundmark, Mikael Smedeby och Martin Svensson
Henning. Årsstämman beslutade vidare om omval av det auktoriserade
revisionsbolaget Öhrlings PricerWaterhouseCoopers med auktoriserade
revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Vid årsstämman bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att
öka bolagets aktiekapital genom att besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga
villkor. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse
om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra
stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med
avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse
om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt
ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser,
samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa
kapital till bolaget. Bemyndigandet ska kunna användas för att ge ut
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en
ökning av aktiekapitalet med högst 30 procent.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För ytterligare information

Anna Engholm, VD Motion Display Scandinavia AB, +46 (0) 709 79 35 04

Motion Display med huvudkontor i Uppsala erbjuder nya lösningar för
marknadsföring i butik, även kallat "In-Store Marketing". Bolaget
grundades 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef för Pharmacia
AB (publ) och grundare av bland annat Scandinavian Biogas Fuels AB
och det börsnoterade bolaget Pricer AB (publ), världsledande
leverantör av ESL (Electronic Shelf Label). www.motiondisplay.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/motion-display/r/kommunike-fran-arsstamma,c200...
http://mb.cision.com/Main/9531/2008528/515352.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.