Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-20

MSAB: Breddad produktportfölj lyfter omsättning och resultat

lj lyfter omsättning och resultat

Stockholm, 2017-10-20 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen ökade med 42,5 procent till 102,0 (71,6) mkr,
(21,9 procent i lokala valutor)

· Rörelseresultatet ökade till 40,0 (23,3) mkr

· Rörelsemarginalen uppgick till 39,2 (32,5) procent (39,0 procent i
lokala valutor)

· Resultat efter skatt uppgick till 30,4 (18,3) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 1,65 (0,99) kr

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,0 (27,5) mkr

Januari - september

· Nettoomsättningen ökade med 27,3 procent till 216,9 (170,4) mkr
(27,0 procent i lokala valutor)

· Rörelseresultatet uppgick till 51,9 (37,1) mkr

· Rörelsemarginalen uppgick till 23,9 (21,8) procent, (23,9 procent i
lokala valutor)

· Resultat efter skatt uppgick till 38,8 (28,2) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 2,12 (1,53) kr

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,7 (36,0) mkr

· Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens
utgång till 76,3 (107,1) mkr

VDs kommentarer

MSAB har gjort sitt bästa kvartal någonsin med en rekordomsättning och god
vinstmarginal. Några affärer som har haft långa ledtider har nu blivit konkreta
avtal baserat på delar av MSAB Ecosystem.

Omsättningen i tredje kvartalet växte med 43 procent och uppgick till 102,0
(71,6) mkr. EBIT ökade till 40,0 (23,3) mkr, motsvarande en EBIT-marginal på
39,2 (32,5) procent. För årets första nio månader växte omsättningen med 27
procent och uppgick till 216,9 (170,4) mkr. EBIT ökade till 51,9 (37,1) mkr
vilket motsvarar en EBIT-marginal på 23,9 (21,8) procent. En högre omsättning
gav ökad vinst med starkare EBIT-marginal.

Vi har haft bra tillväxt i samtliga regioner och vår satsning på MSAB Ecosystem
visar nu resultat. Med fler produkter och processlösningar kan vi adressera en
bredare marknad samt öka potentialen hos befintliga kunder.

Mobile forensic blir en allt större och viktigare del av polisens vardag. Det
innebär att fler poliser, även utanför IT-labben, kommer i kontakt med
mobiltelefoner och behöver en ökad förståelse för vilka möjligheter det finns i
att säkra bevis i dessa. För att klara av det krävs ökad kunskap och
utbildning.

Ett aktuellt exempel på hur viktig informationen från en mobiltelefon kan vara
är ett fall från Stockholm. Polisen grep en misstänkt tjuvåkare på tunnelbanan.
I samband med gripandet gick man igenom den misstänktes mobiltelefon. I
telefonen fann polisen en graverande video som visade hur den misstänkte grovt
misshandlade en annan man. Fallet visar vikten av att ge fler poliser tillgång
till mobile forensic verktyg även utanför IT-labben.

Fallet med tjuvåkaren visar hur mycket bevis som finns i mobiltelefoner. Även
för den dramatiskt växande andelen cybercrime är det ofta en smartphone som
utgör nyckeln till en framgångsrik brottsutredning. Det finns mängder av
exempel där brott mot barn, hot, intrång, förskingring m.m. fullbordats enbart
med hjälp av en mobiltelefon.

Med tillgång till dessa nya tekniker och tillvägagångssätt att begå brott
utmanas också polisens arbetsmetoder på ett sätt som aldrig tidigare. Idag
används en försvinnande liten del av polisens budget till moderna verktyg för
att lösa digitala brott.

Jag är övertygad om att polismyndigheter i allt snabbare takt kommer att börja
allokera mycket mer resurser till digitalisering för att klara av att lösa allt
fler anmälda brott. Den absolut viktigaste komponenten för bevissäkring är
mobiltelefonen.

MSAB har ett starkt erbjudande som kan hjälpa polisen att göra skillnad. Den
polismyndighet som investerar i MSAB:s ECO-system får förutom tillgång till de
bästa produkterna på marknaden, också ett större förtroende hos allmänheten och
nöjdare medarbetare.

MSABs tredje kvartal uppvisade en stark tillväxt. En stor del av tillväxten
beror på vår breddade produktportfölj. Vi täcker fler marknadssegment än
tidigare och därmed stärker vi våra affärsmöjligheter samtidigt som vi minskar
riskerna i rörelsen.

Styrkan i MSABs affärsmodell är en kombination av återkommande intäkter och
skalbarhet. Att en relativt stor andel av omkostnaderna täcks genom
licensförnyelser gör att vi har tryggheten att arbeta långsiktigt för att
fortsätta växa verksamheten. Skalbarheten medför att större affärer kan
levereras med bibehållen kvalitet och utan flaskhalsar. Historiskt sett har
denna kombination avspeglat sig i MSABs tillväxt, rörelsemarginaler och
kassaflöde.

Pga av våra kunders köpmönster varierar intäkterna per kvartal och bolagets
utveckling bör därför bedömas på årsbasis, särskilt i ljuset av att vi
kontinuerligt investerar i befintliga och nya produkter, organisationen samt
marknaden. Allt för att MSAB skall fortsätta vara en ledande leverantör på vår
marknad.

Vi känner oss trygga inför framtiden då trenden av långsiktig tillväxt är
stark. Behovet av att läsa av och analysera innehållet i beslagtagna
mobiltelefoner fortsätter att öka. Vi ser hur allt fler myndigheter, runt om i
världen, börjar se över hela sin digitala strategi och det är precis vad MSAB
arbetat och planerat för.

Stockholm i oktober 2017

Joel Bollö

Verkställande direktör

Media kontakter:
Joel Bollö, CEO MSAB
+46 (0)70 930 07 20
joel.bollo@msab.com

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom
nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017
klockan 08:00 CEST.

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att
utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från
mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika,
Sydamerika, Kina, Australien, Singapore och Ryssland och täcker tillsammans med
ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna
har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i
över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med
möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod.
Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull.
MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.