Du är här

2018-07-20

MSAB: Tillväxt och nya ordrar

Januari - juni

* Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 128,3 (114,9) mkr (13
procent i lokala valutor)
* Rörelseresultatet uppgick till 3,8 (12,0) mkr
* Rörelsemarginalen uppgick till 3,0 (10,4) procent, (3,1 procent i
lokala valutor)
* Resultat efter skatt uppgick till 5,7 (8,7) mkr
* Resultat per aktie uppgick till 0,31 (0,46) kr
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,1 (-1,7)
mkr
* Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens
utgång till 80,4 (77,8) mkr

Andra kvartalet

* Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 63,0 (59,5) mkr, (6
procent i lokala valutor)
* Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (6,0) mkr
* Rörelsemarginalen uppgick till 0,2 (10,2) procent (0,2 procent i
lokala valutor)
* Resultat efter skatt uppgick till 1,3 (4,5) mkr
* Resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,24) kr
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –11,4 (-4,4)
mkr

VDs kommentarer

Omsättningen uppgick till 128,3 (114,9) mkr för årets första sex månader.
Rörelseresultatet blev 3,8 (12,0) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal
på 3,0 (10,4) procent. Rörelsemarginalens minskning är en effekt av vår
fortsatta satsning inom produktutveckling och marknadsföring.  I det andra
kvartalet uppgick omsättningen till 63,0 (59,5) mkr. 

Vår marknad är i snabb förändring. Förutom möjligheten att kunna låsa upp
och läsa av innehållet i beslagtagna mobiltelefoner så efterfrågas flera
kompletterande funktioner och lösningar:

* att sätta avläst innehåll i ett större sammanhang
* att decentralisera avläsning av beslagtagna telefoner längre ut i
organisationerna
* att möjliggöra hjälp av artificiell intelligens

Inom dessa och andra områden har vi genom MSAB Ecosystem intagit en
marknadsledande position. Vi kommer att fortsätta att investera i och
vidareutveckla våra systemlösningar för att vara en relevant leverantör och
säkra en fortsatt tillväxt.

Mobile Forensic är en terminologi som börjar bli obsolet. Begreppet
myntades när tekniken utnyttjades av ett fåtal experter inom kvalificerade
laboratorier. Idag handlar det om så mycket mer. Nästan alla personer som
är verksamma inom brottsbekämpande myndigheter berörs, i större eller
mindre utsträckning, av den digitala tekniken. MSAB klarar av att läsa av
och säkra bevis i en mängd olika typer av digitala enheter. Idag säkrar vi
bevis ur appar, smarta klockor, surfplattor, drönare, bilar, USB-minnen
m.m. Det är inom området för digital bevisföring som polisens framtida
förmåga att lösa alla typer av brott kommer att avgöras. Med vår senaste
release av XRY, som släpptes under Q2, stödjer vi ca 25.000 olika enheter
(profiler).

Den förändring som nu sker hos våra kunder och som vi själva gärna driver
på, är förmågan att ta den digitala bevisföringen till nästa nivå, vilken
innebär att kunden ska kunna decentralisera avläsning av digitala enheter.
Men även att öka förmågan för utredare att snabbt kunna analysera och dra
slutsatser av avläst information.

Frankrike har utsatts för flera terrorattacker och hot om fler. I många
fall är det genom digital bevisförning som polisen lyckats spåra och i
flera fall avvärja att brott sker. Insikten om hur viktigt det är med
digital bevisföring har lett till att Frankrike nu satsar mer resurser inom
just detta område. Frankrike genomför ett antal olika åtgärder, bl a
förstärkt lagstiftning. Under våren trädde en lag i kraft gällande
undanhållande av krypterat information. Lagen innebär i korthet att den
person som undanhåller krypterad information för polisen kan dömas till
dryga böter och fängelse i tre år och om brottet anses grovt ända upp till
fem år i fängelse. Under 2017 ändrade även Tyskland sin lagstiftning så att
möjligheten att läsa av digitala enheter, under vissa förutsättningar,
utökades. Det här är bara ett par exempel på vad som händer när
polismyndigheter och ansvariga politiker inser hur viktig den digitala
bevisföringen är.

Mot den bakgrunden är det extra glädjande att vi vunnit en stor och
strategiskt viktig order till franska Gendarmerie Nationale värd över 12
miljoner kronor. Det är våra nya lösningar som gör det möjligt för polisen
att kunna arbeta mer decentraliserat som lett till att vi vunnit deras
förtroende. Ordern har vunnits under juli månad, varpå intäkten kommer
redovisas i det kommande tredje kvartalet.

I den region som omfattar Sydostasien och Australien visar samtliga länder
utom Kina en god tillväxt. Under perioden har vi ytterligare förstärkt
organisationen med mer personal på vårt Singapore-kontor samt startat ett
dotterbolag i Japan. Nordamerika fortsätter växa. Framförallt är det
affärer från delstatlig och lokal polis som visar bra tillväxt för årets
första sex månader. Vi har förstärkt våra resurser i regionen med fler
säljare och lokal marknadsföring. Federala myndigheter har bokslut sista
september, vilket innebär att många investeringsbeslut tas i vårt tredje
kvartal. EMEA växer och fortsätter att visa styrka. Det finns mycket kvar
att göra i Europa och tillväxten är fortsatt god. När det gäller
decentraliserad digital bevisföring är Europa på väg att ta på sig
ledartröjan.

Våra affärer avgörs på en allt högre nivå hos våra kunder, vilket visat sig
leda till mer oförutsägbara ledtider. Beslutsprocesserna blir alltmer
komplexa och samtidigt som affärerna blir mer omfattande ökar tiden från
upphandling till beslut. Bolagets prestation bör således fortsatt bedömas
över en längre tidsperiod, inte utifrån enskilda kvartal.

Jämte vårt starka erbjudande av produkter och lösningar är vår affärsmodell
en stor styrka för bolaget. I allt väsentligt säljer vi licenser för att
använda vår mjukvara, detta innebär dels en skalbar affär och dels en hög
grad av återkommande intäkter när våra kunder förnyar sina licenser.

Vikten av digital bevisföring ökar i oförminskad takt. Detta innebär en
stor utmaning för alla rättsvårdande myndigheter, MSAB är väl positionerade
för att bistå samhället i arbetet med denna utmaning. Vi kommer fortsätta
göra långsiktiga investeringar i både produkt och organsiation för att
befästa vår position som en ledande aktör på en växande marknad.

Stockholm i juli 2018

Joel Bollö

Verkställande direktör

Kontakt:
Joel Bollö, CEO MSAB
+46 (0)70 930 07 20
joel.bollo@msab.com
                                             

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen
lämnades, genom nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 20  juli 2018 klockan 08:00 CEST.

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att
utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från
mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa,
Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Japan och Ryssland
och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen.
De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt
område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna
kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli
certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är
främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är
noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

Bilaga

* Delårsrapport januari - juni_2018

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.