Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

MSC: Information från MSCs årsstämma 2016

MSC Group AB (publ) höll årsstämma den 10 maj 2016.

Årsstämman har tagit följande beslut i sammandrag:

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen,
balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
per den 31 december 2015.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015
samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och
verkställande direktörer.

Styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ordinarie
ledamöter utan suppleanter. Vidare omvaldes Per Hallerby och nyvaldes
Margareta Strandbacke, Carina Erlandsson, Per Råghall och Jan Save.
Per Hallerby valdes till ordförande i styrelsen.

Margareta Strandbacke, född 1957, är socionom och har tidigare
erfarenhet som b la VD CAG Arete, Vice koncernchef CAG Group.
Margareta är i dag Business Area Manager hos Dfind IT Executive.

Carina Erlandsson, född 1974, är civilekonom och har tidigare
erfarenhet som bl a styrelsemedlem i flera av Bisnodes
dotterbolagsstyrelser, tf CFO Bisnode. Carina är idag Group Business
Controller hos Bisnode AB.

Pär Råghall, född 1950, är systemvetare och har tidigare erfarenhet
som dotterbolagschef inom SYSteam/EVRY-koncernen och
affärsområdeschef hos Enator.

Jan Save, född 1944, är jurist och är delägare i advokatbyrån Hammar i
Uddevalla. Jan har en lång erfarenhet av affärsjuridik.

Arvode till de av stämman utsedda ordinarie ledamöterna ska utgå om
sammanlagt 420 tkr att fördelas med 120 tkr till ordföranden och 75
tkr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Revisor

Stämman valde KPMG AB till bolagets revisor. Auktoriserade revisorn
Per Gustafsson kommer att utses som huvudansvarig revisor. Arvode
till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag avseende
nomineringsprocedur och instruktion för valberedningen. Proceduren
innebär att valberedningen inför årsstämman ska utgöras av
representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31
augusti varje år samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska
arbeta fram förslag inför beslut om styrelse, styrelseordförande,
styrelsearvode, revisor, revisorsarvode och ordförande vid
årsstämman. Instruktionen gäller till dess en senare kommande stämma
beslutar om ändring av instruktionen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare innebärande bl a att ersättning till VD och ledande
befattningshavare ska fastställas till marknadsmässiga nivåer och ska
bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt eventuella
övriga förmåner.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade om förnyat bemyndigande för styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission
av aktier för förvärv av bolag inom den bransch, i vilken bolaget är
verksamt.

Fullständiga förslag och beslut

Stämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen
lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av
tidigare publicerad kallelse till årsstämman liksom besluten av
årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på bolagets
webbplats.

För ytterligare information kontakta:
Lars Save, VD, 070-590 18 22, lars.save@msc.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016 klockan
18.30.

MSC Konsult AB (publ)
Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm
Tel: +46 8 446 55 00
http://www.msc.se, info@msc.se
Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

Detta är MSC

MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Test och
testledning, Servicedesk och Projektledning. Genom strukturerad
arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC
IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin
primära marknad inom branscherna bank och finans, transport samt
offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small
Cap listan på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/msc/r/information-fran-mscs-arsstamma-2016,c20...
http://mb.cision.com/Main/468/2006431/513934.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.