Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-12

MSC: Kallelse till Årsstämma 2017 i MSC Group AB

Aktieägarna i MSC Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), kallas
härmed till årsstämma den 17 maj 2017 klockan 16.00 på Miss Clara
Hotell, Sveavägen 48, i Stockholm. Inregistrering till årsstämman
börjar 15.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 maj 2017,

dels anmält sig till Bolaget senast den 11 maj 2017 under adress MSC Group AB, Sveavägen 66, 111 34 Stockholm eller per telefon 08 - 446 55 00 eller via e-post info@msc.se. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att
tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken
hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering
måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 11 maj
2017, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant
ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar
behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original
samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman
insändas till MSC Group AB, Sveavägen 66, 111 34 Stockholm. Fullmakt
får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid
i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.msc.se.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning
därtill:

a) Verkställande direktörens anförande.

b) Revisorns redogörelse för revisionsarbetet.

1. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen; och

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

1. Valberedningens redogörelse för sitt arbete och förslag.
2. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter.

3. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
4. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, samt revisorer.

5. Beslut om godkännande av instruktion för valberedningen.
6. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören
och ledande befattningshavare.

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
8. Årsstämmans avslutande.
Valberedningens förslag

Punkterna 2 och 10, 11, 12, 13 - Ordförande vid årsstämman, antalet
styrelseledamöter och revisorer, styrelse- och revisorsarvode,
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisorer samt
instruktion för valberedning

Valberedningen, bestående av Lars Svensson, Sven Joel Härgestam,
Anders Hibell och Per Hallerby, har lämnat följande förslag.

Punkt 2 Advokat Emil Hedberg väljs som ordförande för årsstämman.

Punkt 10 Val av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Val av ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 11 Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 460 000 kr (tidigare 420 000 kr) att fördelas med 140 000 kr (tidigare 120 000 kr) till ordföranden och 80 000 kr (tidigare 75 000 kr) vardera till styrelsens övriga ledamöter. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

Punkt 12 Omval av Per Hallerby, Pär Råghall, Jan Save och Margareta Strandbacke och nyval av Kajsa Lundfall som styrelseledamöter samt omval av Per Hallerby som ordförande. Styrelseledamoten Carina Erlandsson har avböjt omval.

Kajsa Lundfall, född 1962, är civilingenjör och har tidigare erfarenhet som bland annat försäljningsdirektör på Dialect AB och verkställande direktör för flera olika entreprenörsbolag inom IT och telecom. Kajsa är idag verkställande direktör för Advoco Systems AB och Advoco Communications AB.

Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. KPMG AB har
meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas
av årsstämman, auktoriserade revisorn Per Gustafsson kommer att utses
som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 Valberedningen ska inför årsstämman 2018 utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti 2017 samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största ägarregistrerade aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets
webbplats så snart valberedningen utsetts, dock normalt sett senast
sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en
mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram
till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti 2017
men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma,
och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av
de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget
framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i
valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt
valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av
valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som
utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre
aktieägaren.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört eller om ledamot är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag
och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses ska
valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom
skälig tid utse ny ledamot, eller om denne inte längre tillhör de
röstmässigt största aktieägarna uppmana den aktieägare som
storleksmässigt står näst i tur, som inte redan utsett eller avstått
från att utse ledamot av valberedningen, att utse ny ledamot.
Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så
snart sådana skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna
instruktion och tillämpliga regler. Denna instruktion föreslås gälla
till dess en senare kommande stämma beslutar om ändring av denna
instruktion. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

· ordförande vid årsstämma,
· antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
· ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
· arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och
övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för
utskottsarbete,

· i förekommande fall, val av revisor,
· arvode till revisor, och
· eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen.
Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag
omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman, i relevanta
fall.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock
svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens
uppdrag.

Styrelsens förslag

Punkt 8b - Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2016 samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 14 - Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och
ledande befattningshavare

Allmänt

Ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare
ska fastställas till marknadsmässiga nivåer och ska bestå av fast
lön, eventuell örlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner.

Fast lön

Ersättningen i form av fast lön ska stå i proportion till
befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska vara maximerad till en årslön och baseras
huvudsakligen på tydliga målrelaterade prestationer.

Pension

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara
marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för
motsvarande befattningshavare på marknaden. Pensionen ska baseras på
avgiftsbestämda pensionslösningar alternativt omfattas av den
allmänna pensionsplanen, antingen via ITP-planen eller genom
individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

Uppsägningslön och avgångsvederlag

Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24
månadslöner för respektive befattningshavare.

Övriga förmåner

Övriga förmåner utgörs för Bolaget av sedvanliga förmåner enligt lokal
praxis.

Beslutsprocesser

Frågan om ersättning till ledande befattningshavare behandlas av
verkställande direktören. Ersättning till verkställande direktören
behandlas av styrelsen.

Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för det.

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
aktier av serie A och/eller serie B, konvertibler och/eller
teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller
nyteckning av sammanlagt högst 25 000 000 aktier (oaktat serie).
Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport,
kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6
aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrel...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.