Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-25

MSC: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC GROUP AB

Aktieägarna i MSC Group AB, org.nr 556313-5309, ("Bolaget") kallas
härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 februari 2017 klockan
16.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 64, 5tr, i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 21 februari 2017. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdagen den 21 februari 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

dels anmäla deltagande till Bolaget senast den 21 februari 2017. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till info@msc.se, via brev till MSC Group AB, Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm (vänligen märk kuvertet "EGM") alternativt per telefon på 08-446 55 00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträde (högst två). Eventuellt ombud ska uppvisa en skriftlig och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget (enligt adress ovan). Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.msc.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet
och för antalet aktier

8. Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen
och styrelsens redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande
2012:05 med ett utlåtande om skäligheten, från finansiell
utgångspunkt, för aktieägarna av förvärvet av aktier i Empir
Solutions AB

9. Beslut om nyemission av aktier av serie B samt godkännande av
förvärv av aktier i Empir Solutions AB från Empir Group AB

10. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut:

Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för
aktiekapitalet och för antalet aktier Styrelsen för MSC Group AB
föreslår att §§ 4 och 5 bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse:
§ 4Bolagets § 4Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 23 000 000
aktiekapital ska kronor och högst 92 000 000 kronor.
utgöra lägst
21 000 000 kronor
och högst 84 000
000 kronor.
§ 5Bolaget ska § 5Bolaget ska kunna utge lägst 42 000 000 aktier och
kunna utge lägst högst 168 000 000 aktier.Aktierna ska kunna utges i två
14 000 000 aktier serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie
och högst 56 000 A respektive serie B kan utges till ett antal motsvarande
000 det totala antalet aktier i bolaget. Vid omröstning på
aktier.Aktierna bolagsstämma medför aktie av serie A en röst och aktie
ska kunna utges i av serie B en tiondels röst. I övrigt ska aktie av serie A
två serier, och aktie av serie B medföra samma rätt i bolaget dock
betecknade serie A att i fråga om företrädesrätt vid emissioner ska gälla
och serie B. vad som föreskrivs i nedan paragraf.Beslutar bolaget att
Aktier av serie genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya
A respektive serie aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av
B kan utges till serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya
ett antal aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal
motsvarande det aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).
totala antalet Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska
aktier i bolaget. erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär
Vid omröstning på företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker
bolagsstämma för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt,
medför aktie av ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande
serie A en röst till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta
och aktie av serie inte kan ske, genom lottning.Beslutar bolaget att genom
B en tiondels kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier
röst. I övrigt ska endast av serie A eller serie B ska samtliga
aktieägare,

aktie av serie A oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga
och aktie av företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till
serie B medföra det antal aktier de förut äger.Beslutar bolaget att
samma rätt i genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut
bolaget dock att i teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna
fråga om företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om
företrädesrätt vid emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas
emissioner ska på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att
gälla vad som teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier
föreskrivs i nedan som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.Vad som
paragraf.Beslutar ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i
bolaget att möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller
genom kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas
kontantemission företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom
eller fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag
kvittningsemission i förhållande till det antal aktier av samma slag som
ge ut nya aktier finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst
av serie A och aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag
serie B, ska ägare i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu
av aktier av serie sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten
A och serie B äga att genom fondemission, efter erforderlig ändring av
företrädesrätt bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
att teckna nya
aktier av samma
aktieslag i
förhållande till
det antal aktier
innehavaren förut
äger (primär
företrädesrätt).
Aktier som inte
tecknats med
primär
företrädesrätt ska
erbjudas samtliga
aktieägare till
teckning
(subsidiär
företrädesrätt).
Om inte sålunda
erbjudna aktier
räcker för den
teckning som sker
med subsidiär
företrädesrätt,
ska aktierna
fördelas mellan
tecknarna i
förhållande till
det antal aktier
de förut äger och,
i den mån detta
inte kan ske,
genom
lottning.Beslutar
bolaget att
genom
kontantemission
eller
kvittningsemission
ge ut aktier
endast av serie A
eller serie B ska
samtliga
aktieägare,
oavsett om deras
aktier är av serie
A eller serie B,
äga företrädesrätt
att teckna nya
aktier i
förhållande till
det antal aktier
de förut
äger.Beslutar
bolaget att genom
kontantemission
eller
kvittningsemission
ge ut
teckningsoptioner
eller konvertibler
har aktieägarna
företrädesrätt att
teckna
teckningsoptioner
som om emissionen
gällde de aktier
som kan komma att
nytecknas på
grund av
optionsrätten
respektive
företrädesrätt att
teckna
konvertibler som
om emissionen
gällde de aktier
som konvertiblerna
kan komma att
bytas ut mot.Vad
som ovan sagts
ska inte innebära
någon inskränkning
i möjligheten att
fatta beslut om
kontantemission
eller
kvittningsemission
med avvikelse från
aktieägarnas
företrädesrätt.
Vid ökning av
aktiekapitalet
genom fondemission
ska nya aktier
emitteras av varje
aktieslag i
förhållande till
det antal aktier
av samma slag som
finns sedan
tidigare. Därvid
ska gamla aktier
av visst
aktieslag medföra
rätt till nya
aktier av samma
aktieslag i
förhållande till
sin andel i
aktiekapitalet.
Vad nu sagts ska
inte innebära
någon
inskränkning i
möjligheten att
genom
fondemission,
efter erforderlig
ändring av
bolagsordningen,
ge ut aktier av
nytt slag.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre
justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga för
registreringen av ändringarna vid Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Punkt 9: Beslut om nyemission av aktier av serie B samt godkännande av
förvärv av aktier i Empir Solutions AB från Empir Group AB

Styrelsen föreslår dels att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 3
372 754,56 kronor genom emission av högst 6 000 000 aktier av serie
B, dels att bolagsstämman i enlighet med Aktiemarknadsnämndens
uttalande 2012:05 godkänner förvärv av aktier i Empir Solutions AB.
För emissionen och förvärvet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma Empir Group
AB, organisationsnummer 556268-2848.

2. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista
senast den 1 mars 2017, såvida styrelsen inte förlänger
teckningstiden.

3. Apportegendomen som kan komma att tillskjutas vid full teckning
kommer enligt styrelsens redogörelse i enlighet med 13 kap 7 §
aktiebolagslagen beräknas till ett värde motsvarande summan av dels
en fast kontant köpeskilling om 13 000 000 kronor, dels
stängningskursen för bolagets aktier dagen innan denna
styrelseredogörelse multiplicerat med 6 000 000. För Apportegendomen
ska även 13 000 000 kronor betalats kontant. Det slutliga värdet kan,
till följd av tillämpliga redovisningsregler och förändringar av den
noterade kursen på bolagets aktier av serie B, komma att avvika från
detta värde.

4. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom enligt
styrelsens redogörelse senast den 1 mars 2017. Styrelsen äger rätt
att förlänga tiden för betalning.

5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

6. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de
smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Emissionen förutsätter ändring av bolagsordningen. Bolagsstämmans
beslut om nyemission samt godkännande av förvärv av aktier i Empir
Solutions AB ska vara villkorat av att bolag...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.