Du är här

2017-09-18

MSC: MSC Group offentliggör företrädesemission av aktier

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 18 september 2017

Styrelsen för MSC Group AB ("MSC Group" eller "Bolaget") har beslutat
att, under förutsättning av godkännande av en extra bolagsstämma,
genomföra en nyemission av aktier av serie A och serie B med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare. För det fall nyemissionen
fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 34 Mkr, före avdrag
för emissionskostnader. Om Bolagets utestående teckningsoptioner
utnyttjas fullt ut kan emissionslikviden komma att öka med knappt 4
Mkr. Kallelse till extra bolagsstämma, att hållas omkring den 7
november 2017, beräknas offentliggöras omkring den 26 september 2017.

Nyemissionen i korthet

· Nyemissionen genomförs i syfte att förbereda och tillvarata
strategiska produktinvesterings och förvärvsmöjligheter samt stärka
Bolagets balansräkning och tidigarelägga planerade strukturarbetet
inom koncernen för ökad lönsamhet.

· De som på avstämningsdagen den 9 november 2017 är registrerade som
aktieägare i MSC Group kan teckna en ny aktie av serie A för varje
tre befintliga aktier av serie A respektive en ny aktie av serie B
för varje tre befintliga aktier av serie B.

· Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 1,75 kr per
aktie.

· Förutsatt att nyemissionen godkänns av extra bolagsstämma, kommer
teckningsperioden att löpa från och med den 13 november 2017 till och
med den 27 november 2017.

· Handel med teckningsrätter av serie B äger rum på Nasdaq Stockholm
under perioden 13 november - 23 november 2017.

Lars Save, verkställande direktör, kommenterar:

"MSC Groups tillväxtstrategi primärt genom förvärv ligger fast det
kommande året. De senaste åren har vi konsoliderat
konsultverksamheten och taktar nu ca 230 Mkr per år, upp från ca 35
mkr 2015, inom detta segment. För den fortsatta dubbelsiffriga
tillväxten söker vi nu förvärvstillväxt bland mogna bolag inom
produkt/licensförsäljning samt inom drift och underhåll. Dessa
uppvisar normalt hög lönsamhet och vilket kan kräva en större andel
kontant köpeskilling för att vi ska nå framgång. Vi har ett större
organiskt internt utvecklingsprojekt inom Telematik och IOT som
initialt kräver en hel del kontanta investeringar. Vår mycket större
operativa rörelse samt tidsåtgången att vända vår mogna
konsultrörelse till högre lönsamhet kräver naturligen mer
rörelsekapital. Styrelsens beslut att genomföra en företrädesemission
ska förhoppningsvis säkra tillgången till likvida medel för en
fortsatt hög förändringstakt och snabbare strukturarbete för högre
organisk lönsamhet, utan att vi ska behöva slå av på vår förvärvstakt
de kommande 12 månaderna."

Bakgrund och motiv

MSC Group antog 2015 en ny expansiv strategi varigenom man skulle växa
genom förvärv samt genom en omstrukturering av koncernen. Mot
bakgrund av den nya strategin har MSC Group de senaste åren gjort en
rad strategiska förvärv, företrädesvis inom systemutveckling.
Koncernstrukturen har i grunden förändrats och Bolaget är sedan 2016
ett renodlat noterat ägarbolag med serviceåtaganden gentemot övriga
operativa bolag i koncernen. Integrationsarbetet av gamla och
nyförvärvade rörelser har pågått kontinuerligt under 2015 - 2017 och
Bolaget är nu redo att kliva in i nästa fas avseende dessa förvärv
samt åter börja förvärva, denna gång primärt inom kompletterande
marknadssegment.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen beslutat om en nyemission om
cirka 34 Mkr, före emissionskostnader, med företrädesrätt för
Bolagets aktieägare. Nyemissionen är villkorad av godkännande av
extra bolagsstämma.

Motiven för nyemissionen är att adressera och möjliggöra strategiska
förvärvsmöjligheter inom nya marknadssegment och därmed bredda
Bolagets tjänsteerbjudande, stärka Bolagets balansräkning för ökad
tillgång till likvida medel och därmed kunna påbörja utdelning till
aktieägarna snarast möjligt, samt påskynda det pågående
strukturarbetet inom koncernen och därigenom snabbare förbättra
Bolagets löpande rörelseresultat.

Emissionslikviden är avsedd att användas enligt följande; en tredjedel
är avsedd att användas för att möjliggöra strategiska förvärv, en
tredjedel är avsedd att användas till att stärka Bolagets
balansräkning, samt en tredjedel är avsedd att användas till att
accelerera strukturarbetet för ökad lönsamhet.

Villkor för nyemissionen

Avstämningsdagen för att delta i nyemissionen är den 9 november 2017.
De som är registrerade som aktieägare i MSC Group på avstämningsdagen
får teckna en ny aktie av serie A för varje tre befintliga aktier av
serie A respektive en ny aktie av serie B för varje tre befintliga
aktier av serie B. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts
till 1,75 kr per aktie och teckningsperioden (teckning genom
betalning) löper från och med den 13 november 2017 till och med den
27 november 2017, eller den senare dag som beslutas av styrelsen.

Aktier som ej tecknas med stöd av teckningsrätter ska kunna tecknas
med subsidiär företrädesrätt. I den utsträckning nya aktier inte
tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra
investerare som tecknat aktier utan företrädesrätt.

Nyemissionen kommer vid full teckning att öka Bolagets aktiekapital
med 10 920 982,07 kr, från nuvarande 32 762 947,89 kr till 43 683
929,96 kr, genom utgivande av 19 428 005 nya aktier, varav 266 666
aktier av serie A och 19 161 339 aktier av serie B. Efter
nyemissionen kommer antalet aktier i MSC Group att uppgå till högst
77 712 023 aktier, varav högst 1 066 666 aktier av serie A och högst
76 645 357 aktier av serie B. Aktieägare som väljer att inte delta i
nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 25
procent (beräknat som antalet aktier i nyemissionen genom totala
antalet aktier efter nyemissionen), men har möjlighet att ekonomiskt
kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina
teckningsrätter.

Bolaget har utestående teckningsoptioner av serie 2016/2017, där sista
fönstret för teckning äger rum under de två första veckorna i oktober
2017. De teckningsoptionsinnehavare som tecknar aktier av serie B med
stöd av teckningsoptionerna under detta fönster har rätt att delta i
nyemission med de aktier som tillkommit genom sådan nyteckning. Om
full nyteckning sker av bolagets teckningsoptioner av serie
2016/2017, ska beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital ska
ökas med ytterligare högst 1 261 863,84 kronor genom nyemission av
ytterligare högst 2 244 807 aktier av serie B.

Styrelsens beslut om nyemission är villkorat av godkännande av extra
bolagsstämman som avses äga rum omkring den 7 november 2017.
Styrelsen avser att offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma
omkring den 26 oktober 2017.

Teckningsåtaganden

Bolaget har för avsikt att inhämta teckningsåtaganden avseende delar
av nyemissionen.

Preliminär tidplan för nyemissionen

Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras.

7 november 2017 Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om nyemissionen

7 november 2017 Sista handelsdag för Bolagets aktier inklusive rätt att delta i nyemissionen

8 november 2017 Första handelsdag för Bolagets aktier exklusive rätt att delta i nyemissionen

8 november 2017 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

9 november 2017 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

13 november-23 november 2017 Handel i teckningsrätter av serie B

13 november-27 november 2017 Teckningsperiod

30 november 2017 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i nyemissionen

Rådgivare

Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till MSC Group i samband med
nyemissionen. Mangold Fondkommission agerar emissionsinstitut i
samband med nyemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@mscgroup.se

+46 705 90 18 22

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 18 september 2017 kl. 18.00 CET.

Om MSC Group

MSC Group tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test
och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom
strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas
affärsverksamhet levererar MSC Group IT-lösningar av största möjliga
affärsnytta för våra kunder. MSC Group har lång erfarenhet och sin
primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig
sektor. MSC Group grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap
litsan på Nasdaq Stockholm.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i MSC Group. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i MSC Group kommer endast att ske
genom det prospekt som MSC Group beräknar kunna offentliggöra omkring
den 8 november 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen
i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller
skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av
MSC Group har registrerats eller kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas,
återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller
indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från, eller i en transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i Securities Act o...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.