Du är här

2017-05-18

MultiQ: DELÅRSRAPPORT

Januari - Mars 2017

MultiQ redovisar ytterligare ett kvartal med intäkter och utgifter i
balans. Ökat fokus på tillväxt i snabbväxande IoT marknad.

Första kvartalet

· Intäkterna uppgick till 33,2 Mkr (28,7 Mkr)
· Resultatet efter skatt uppgick till 0,0 Mkr (-4,9 Mkr)
· Resultat per aktie för första kvartalet blev 0,00 kr (-0,04 kr)

VD KOMMENTERAR

Vi presenterar ytterligare ett kvartal med balans mellan intäkter och
utgifter. Detta är för oss grunden för vårt bygge av det moderna
MultiQ.

Vi arbetar nu för fortsatt tillväxt i de marknader där vi investerar
mest, vilket är i digitala lösningar för butiksmiljö och
persontransport. Våra erbjudanden är väl utvecklade funktioner för
digital skyltning, kundpekskärmar, digitala busshållplatser och
mycket mer.

En intressant notering är att den teknik som vi redan arbetat med i
många år i har fått ett modernt uttryck i IoT, Internet of Things,
vilket helt enkelt betyder att alla saker ska kopplas till Internet.
Uttrycket har nu etablerat sig även på marknaden och vi kommer därför
också att använda detta begrepp mer i vår marknadsföring framöver.

Sammantaget ser vi fortsatt goda framtidsmöjligheter för MultiQ med
ett allt tydligare fokus på tillväxt.

Lars Pålsson, tf VD

INTÄKTER

Intäkterna för perioden januari-mars uppgick till 33,2 Mkr (28,7 Mkr),
vilket motsvarar en ökning med 15,7% jämfört med samma period förra
året. Bruttomarginalen uppgick till 45,8% (44,6%), vilket är en
förbättring jämfört med föregående år.

RÖRELSERESULTAT

Under perioden uppgick rörelseresultatet till -0,1 Mkr (-4,9 Mkr),
vilket är en förbättring jämfört med föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JANUARI-MARS 2017

· I januari genomfördes ett optionsprogram riktat till personal och
ledande befattningshavare.

· MultiQ har fått en order på 3,8 Mkr från ett stort tyskt
läkemedelsföretag.

FRAMTID

Marknaden för Digital Skyltning bedöms fortsatt växande både i Sverige
och utomlands. Vi satsar framåt för att öka bolagets intäkter i minst
samma takt. Konkurrensen är fragmenterad och vi ser mindre aktörer på
väg att slås ut, men också större aktörer som växer genom
företagsköp.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett
projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en tjänstebaserad del med ett
jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför
uppvisa en viss grundnivå men kring denna finns stora svängningar
mellan kvartalen.

Detta medför även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller
från att avge kvartalsprognos eftersom dessa skulle kunna förmedla en
felaktig indikation på bolagets utveckling i närtid.

FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE

Koncernen hade totalt 22,1 Mkr (31,8 Mkr) i likvida medel och
outnyttjade krediter per den 31 mars 2017, varav 9,1 Mkr (10,1 Mkr)
avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 56,7 (59,5%).
Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 1,1
Mkr (2,0 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde
från den löpande verksamheten med 2,5 Mkr (-2,8 Mkr) och det totala
kassaflödet resulterade i 1,1 Mkr (2,1 Mkr).

MODERBOLAGET

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -0,5 Mkr (-0,5 Mkr).
Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,5 Mkr (-0,5 Mkr)
och investeringar i anläggnings-tillgångar uppgick till 0,0 Mkr (1,3
Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,2 Mkr) i likvida medel per
den 31 mars 2017.

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER

MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både
finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen
pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker
samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ's års-redovisning för
2016, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ's
årsredovisning för 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen "IFRS"
i detta dokument innefattar tillämp-ningen av såväl IAS och IFRS
tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av
IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisnings-principer såsom de har
beskrivits i årsredovisningen för 2016.

NOTERING

MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap
sedan den 7 december 1999.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari-juni augusti 2017

Delårsrapport januari-sept november 2017

Bokslutskommuniké 2017 februari 2018

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Lund den 18 maj 2017

Styrelsen i MultiQ International AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är insiderinformation som
bolaget skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 18 maj 2017 kl 12:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Lars Pålsson, VD
Tfn: 010-211 66 41
E-mail: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Ordförande
Tfn: 0705-87 12 21
E-mail: lars-goran.mejvik@multiq.com

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.com

MultiQ International AB (publ)
Scheelevägen 17
223 70 Lund

Tfn: 010-211 66 00
E-mail: info@multiq.com
Org nr: 556458-6948

OM MULTIQ

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade
bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst
inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund,
Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i
ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin
Small Cap.

Mer information finns på www.multiq.com.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/multiq/r/delarsrapport,c2268611
http://mb.cision.com/Main/518/2268611/676413.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.