Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-21

MultiQ: DELÅRSRAPPORT Januari - Juni 2018

MultiQ summerar en period av undertecknade kundavtal som framgent
förväntas ge stabilare resultat.

Andra kvartalet

- Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 35,8 Mkr (37,2 Mkr)
- Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -0,5 Mkr
(1,5 Mkr)

- Resultat per aktie för andra kvartalet blev - 0,00 kr (0,01 kr)
Första halvåret

- Intäkterna för första halvåret uppgick till 72,2 Mkr (70,4 Mkr)
- Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -0,7 Mkr
(1,4 Mkr)

- Resultat per aktie för första halvåret blev -0,01 kr (0,01 kr)
VD KOMMENTERAR
Första halvåret 2018 har varit en mycket väsentlig tid för MultiQ där
vi har vunnit flera upphandlingar och tecknat avtal med Region Skåne
Skånetrafiken, Svenska Spel, SJ, Danska trafiksällskapet Sydtrafik,
Danska butikskedjan Normal. Dessa leder nu efterhand till
beställningar och leveranser.

Flera av ovanstående upphandlingar har varit enligt strikta offentliga
EU-principer och alla har skett i öppen konkurrens med långtgående
krav. Detta tar vi som ett bevis på att MultiQ har branschens bästa
pris-kvalitet kombination.

Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -0,5 Mkr.
Detta inkluderar en nedjustering av värdet på uppskjuten
skattefordran som är en följd av sänkt bolagsskatt i Sverige från
2019. Det är alltså fortsatt balans mellan intäkter och kostnader
inräknat investeringar i utveckling och marknadsföring. Med
nytecknade avtal som grund och med fortsatt kostnadskontroll
förväntas resultatet förbättras.

För framtiden ser vi fortsatt goda möjligheter för MultiQ med ett
tydligt fokus att visa långsiktig tillväxt och positiva resultat.

INTÄKTER
Intäkterna för perioden andra kvartalet uppgick till 35,8 Mkr (37,2
Mkr), vilket motsvarar en minskning med 3,8% jämfört med samma period
förra året. Bruttomarginalen för andra kvartalet uppgick till 47,4%
(45,5%), vilket är en förbättring jämfört med föregående år.

Intäkterna för perioden januari-juni uppgick till 72,2 Mkr (70,4 Mkr),
vilket är en ökning med 2,6% jämfört med samma period förra året.
Bruttomarginalen uppgick till 44,8% (45,6%), vilket är lägre än
föregående år.

RÖRELSERESULTAT
Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till -0,5 Mkr (0,8
Mkr). Under perioden januari-juni uppgick rörelseresultatet till -1,2
Mkr (0,7 Mkr), vilket är en försämring jämfört med föregående år.

RESULTAT EFTER SKATT
Resultat efter skatt för det andra kvartalet uppgick till -0,5 Mkr
(1,5 Mkr). Under perioden januari-juni uppgick resultat efter skatt
till -0,7 Mkr (1,4 Mkr). Som en följd av nya skatteregler avseende
sänkt bolagsskatt med start år 2019 har beräkningen av uppskjuten
skattefordran påverkats. Denna lagändring har resulterat i en ökad
skattekostnad med -0,3 Mkr under andra kvartalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER APRIL-JUNI 2018

- MultiQ tecknar avtal med Region Skåne efter upphandling av
"Infotainment"

Som tidigare meddelats har Region Skåne och Skånetrafiken genomfört en
omfattande offentlig upphandling kring Digital Skyltning där MultiQ
vann tilldelningsbeslutet. Processen har därefter fortlöpt med
överklagandeperiod och avtals-förberedelse, vilket nu har utmynnat i
undertecknat avtal. Upphandlingens utvärderingspris ca 54 MSEK under
en period av 6 år.

- MultiQ vinner Sydtrafiks upphandling "Informationsskärmar för
trafikinformation"

Sydtrafik, trafikbolaget för den jylländska delen av Region
Syddanmark, har under hösten och vintern genomfört en omfattande
offentlig upphandling kring digital skyltning. Avtalet är bindande
först när det är undertecknat av båda parter. Upphandlingens
utvärderingspris är drygt 23 MSEK under en period av 2 år med option
på förlängning 1 + 1 år. Upphandlingen ska leda till ramavtal som i
sin tur utgör grund för avrop på avtalet, vilket kan ge ett
uppskattat ordervärde på 5-30 MSEK under perioden.

- Danska butikskedjan Normal beställer digital skyltning av MultiQ
Den snabbt växande danska butikskedjan Normal satsar på digitala
skärmar i butikerna. Skärmar som ska skapa en attraktiv och spännande
butiksmiljö. Avtal är tecknat mellan Normal och MultiQ. Ordervärdet
beräknas till 4-5 MSEK med leverans från sommaren 2018 och löpande
under 2019.

- MultiQ tecknar avtal med Sydtrafik efter upphandlingen
Trafikinformation

Som tidigare nämnts har Sydtrafik, trafikbolaget för den jylländska
delen av Region Syddanmark, under hösten och vintern genomfört en
omfattande offentlig upphandling kring digital skyltning där MultiQ
vann tilldelningsbeslutet. Processen har därefter fortlöpt med
överklagande period och avtalsförberedelse och detta har nu utmynnat
i undertecknat avtal.

- Skånetrafiken fortsätter att investera i infotainment från MultiQ
Skånetrafiken fortsätter att satsa på digital kommunikation för ett
smartare och smidigare kollektivt resande. Ordern innebär en utökning
av befintlig infotainmentlösning och kommer att omfatta drygt 150
bussar i Malmö, Söderslätt samt Landskrona. Ordervärdet är ca 5,5
MSEK och leverans beräknas ske under hösten 2018.

-Stort europeiskt spelbolag fortsätter att investera i digital
skyltning för en attraktiv spelmiljö

MultiQ har fått en order värd 3,4 MSEK. Kunden arbetar kontinuerligt
med att utveckla spelupplevelsen hos ombuden. Digitala skärmar bidrar
till att skapa en modern och attraktiv spelmiljö för kunderna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- MultiQ får avrop från Skånetrafiken gällande infotainment till
kollektivtrafiken

MultiQ har fått tre avrop med ett gemensamt värde av ca 8,4 MSEK.
Leverans kommer att ske under första kvartalet 2019.

FRAMTID
Marknaden för Digital Skyltning bedöms växande i volym och sjunkande i
pris, sammanlagt något växande i omsättning. Detta gäller såväl
Sverige som i vår övriga marknad. Större aktörer får en fördel i
skalbarhet. Vår avsikt är att tillhöra de största aktörerna och växa
genom både egen tillväxt och köp av verksamheter.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett
projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en tjänstebaserad del med ett
jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför
uppvisa en viss grundnivå men kring denna stora svängningar mellan
kvartalen.

Ovanstående ojämna svängningar medför även att vi avstår från att
redogöra för orderstock eller från att avge kvartalsprognoser
eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på
bolagets utveckling i närtid.

FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE
Koncernen hade totalt 16,5Mkr (17,9 Mkr) i likvida medel och
outnyttjade krediter per den 30 juni 2018, varav 4,8 Mkr (6,4 Mkr)
avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 57,2 (59,2%).
Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 2,2
Mkr (2,0 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde
från den löpande verksamheten med -1,1 Mkr (-0,4 Mkr) och det totala
kassaflödet resulterade i -2,4 Mkr (-1,7 Mkr).

MODERBOLAGET
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -0,9 Mkr (-1,0 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,9 Mkr (-1,0 Mkr) och investeringar i anläggnings-tillgångar uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,0 Mkr) i likvida medel per den 30 juni 2018.

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER
MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både
finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen
pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker
samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ's årsredovisning för
2017, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ's
årsredovisning för 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34,
Delårsrapportering. Termen "IFRS" i detta dokument innefattar
tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av
dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation
Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisnings-principer såsom de har
beskrivits i årsredovisningen för 2017. Inga nya eller omarbetade
IFRS, som trätt i kraft 2018, har haft någon betydande påverkan på
koncernen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2,
Redovisning för juridiska personer.

MultiQ har valt att tillämpa IFRS 15 med full retroaktivitet från den
1 januari 2018. MultiQ har identifierat att det finns två typer av
prestationsåtaganden nämligen leverans av varor respektive tjänster,
och har även en uppdelning av transaktionspriset på dessa. MultiQ
redovisar den intäkt som allokerats till varje prestationsåtagande
när varan och/eller tjänsten överförts till kunden, vilket kan ske
point-in-time eller over-time. Sammanfattningsvis har MultiQ
utvärderat effekterna av standarden med slutsatsen att IFRS 15 inte
fått någon påverkan på koncernens intäktsredovisning jämfört med
tidigare principer.

IFRS 9 Finansiella instrument träder i kraft för räkenskapsår som
inleds den 1 januari 2018 och ersätter IAS 39. Standarden avser
redovisning och värdering av finansiella tillgångar och skulder.
MultiQ har utvärderat effekterna av standarden med bedömningen att
denna inte fått någon väsentlig påverkan på koncernen.

IFRS 16 Leasingavtal träder i kraft den 1 januari 2019 och ersätter
IAS 17. Under innevarande år utreder MultiQ hur IFRS 16 kommer att
påverka de finansiella rapporterna för koncern och moderföretag.

NOTERING
MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap
sedan den 7 december 1999.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport januari-sept 22 november 2018

Bokslutskommuniké 2018 15 februari 2019

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande
översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Lund den 21 augusti 2018

Lars Pålsson
Verkställande direktör,
Styrelseledamot

Lars-Göran Mejvik
Styrelseordförande

Kristina Jarring Lilja
Styrelseledamot

Jonathan Nilsson
Styrelseledamot

Fredrik Rüdén
Styrelseledamot

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall
offentliggöra enligt lagen om värdespappersmarknaden och/eller lagen
om handel med...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.