Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

MVV Holding AB: Bokslutskommuniké 2018

H&D Wireless AB blir nya huvudägare i MVV Holding AB.

MVV Holding AB har under perioden koncentrerat sina resurser på att
säkerställa 100% tillgänglighet i molntjänsten Casat generation 4 för
drift 24 timmar per dygn 365 dagar per år, att initiera och
verkställa en rad samarbeten/avtal för att dels få en bredare
kompetensbas och dels en bättre marknadsnärvaro och därigenom
snabbare kunna nå ut med bolagets produkter och tjänster.

I utvärderingen av potentiella samarbetspartners har H&D Wireless
funnits med under en period. Under januari månad utvecklades dialogen
kring ett potentiellt samarbete till en dialog om samgående mellan
bolagen vilket har resulterat i att huvudägaren i MVV Holding AB -
Kuren AB - under gårdagen undertecknade ett avtal som innebär att H&D
Wireless AB förvärvar samtliga Kuren AB:s aktier i MVV Holding AB
(publ) och därigenom blir ny huvudägare med över 50% av rösterna i
bolaget.

Resultatet av den genomförda affären innebär att H&D Wireless enligt
gällande regelverk kommer att lämna ett bud till samtliga övriga
aktieägare inom kort.

VD:s kommentarer

Perioden har präglats av att initiera en rad samarbeten inom olika
områden som har bedömts som avgörande för bolagets långsiktiga
förmåga att leverera spetsteknik inom industriell utveckling till
Globala företag. Utmaningen för bolaget är nu att kunna garantera
kunderna access, support och anpassningar i en betydligt större
omfattning än tidigare.

Styrelsen och ledningens analys resulterade i slutsatsen att bolaget
bör ingå en rad strategiska allianser med olika aktörer. De bolag som
bör nämnas så här långt och där samarbeten redan upparbetats är
Oracle, Sigma Industry AB, H&D Wireless AB och Universal Robots A/S.

I den gjorda utvärderingen finns ytterligare ett antal bolag som
fortfarande är aktuella men inga formella avtal är tecknade.
Resultatet av de pågående dialogerna kommer att presenteras under
våren.

I samband med att de ovan nämnda samarbetena börjat ge resultat har
ett antal beslut fattats för att anpassa bolaget till en ny
situation. Bland annat har den polska verksamheten helt avvecklats
samt att lagervärdena i bolaget MVV Industry Lab AB har skrivits ner
kraftigt. Perioden har även belastats med 2,1 mkr i engångskostnader
avseende nedskrivning goodwill. Vidare har nedskrivningar i
moderbolaget gjorts med 3,3 mkr i syfte att konsolidera bolagets
balansräkning med hänsyn tagen till de nya förutsättningarna.

Parallellt med ovanstående har bolaget investerat i 100% driftsäkerhet
av plattformen Casat generation 4. Nästa generations utrullning är
påbörjad hos merparten av bolagets kunder och planen är att samtliga
kunder kör generation 3 parallellt med generation 4 under första
halvåret 2019 och därefter helt går över till generation 4.
Generation 3 har omarbetats för att kunna användas för lokala
installationer, det vill säga företag som av olika anledning väljer
att inte använda plattformen som molntjänst. Konsekvensen är att även
mindre företag kan få samma teknik tillgänglig lokalt som de större
industriföretagen. En helt ny marknad som inte bearbetats tidigare.
Generation 3 kommer att marknadsföras av MVV Industry Lab AB som en
integrerad del i styrningen av bland annat cobots.

Generation 4 är redan tillgänglig för ett antal universitet och
högskolor som ett led i att förankra bolagets teknik redan i
utbildningen av framtidens ingenjörer.

Informationsstrategi

Bolagets aktier handlas under kortnamnet MVVMTFB på NGM/Nordic MTF och
information från bolaget distribueras dels genom bolagets hemsida och
dels genom Cision.se.

Bolagets uppdrag innebär att bolagets konsulter arbetar med antingen
våra kunders framtida produkter eller våra kunders framtida
processer. Samtliga uppdrag medför ett omfattande sekretessåtagande.
Detta innebär att den information som lämnar företaget aldrig kan
omfattas av vilka kunder som lägger order, vilka produkter som
utvecklas eller annan information som kan kopplas till våra
uppdragsgivares verksamhet och framtida planering.

Risker och osäkerheter i verksamheten

Bolagen i koncernen utsätts för marknadsrisker, kreditrisker,
valutarisker och likviditetsrisk i normal omfattning. En generell
ekonomisk nedgång kan naturligtvis även minska efterfrågan på
bolagets produkter och tjänster.

Medarbetare

Vid årets ingång uppgick antalet anställda till 44 och vid årets slut
till 36, en minskning med 18%.

Vara den 28 februari 2019

Sören Gustafsson, VD

Resultat koncernen i sammandrag för 2018 och 2017

2018 2018 2018 2017 2017 2017
Mkr jan-jun jul-dec Helår jan-jun jul-dec Helår

Nettoomsättning 19,5 15,5 35,0 24,3 18,9 43,2
Rörelseresultat -1,2 -4,8 -6,0 -0,8 -0,1 -0,9
Resultat före skatt -1,3 -4,9 -6,2 -0,9 -0,3 -1,2
Periodens resultat -1,3 -4,4 -5,7 -0,9 -0,4 -1,3
Rörelsemarginal -6% -31% -17% -3% -0,5% -2%
Omsättningstillväxt -20% -18% -19% -12% -25% -18%

Övrig information

Väsentliga händelser efter periodens utgång.

Inga avgörande händelser utöver det som beskrivs i inledningen har
inträffat.

Redovisningsprinciper

Denna redovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolagets
redovisningsprinciper finns beskrivna i den senast avgivna
årsredovisningen 2017.

Kommande rapporttillfälle

Halvårsrapport januari-juni lämnas 30 augusti 2019.

Årsstämma

Årsstämma för 2018 äger rum den 28 maj 2019

kl. 09.00 i bolagets lokaler i Vara.

Utdelning

Styrelsen avser ej att föreslå någon utdelning för räkenskapsåret
2018.

För ytterligare information kontakta:

Sören Gustafsson, VD, tel: +46 (0)70 922 07 11, e-mail:
soren.gustafsson@mvv.se

Vara den 28 februari 2019

Styrelsen i MVV Holding AB

För fullständig rapport, se bifogad fil.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mvv-holding-ab/r/bokslutskommunike-2018,c2753184
https://mb.cision.com/Main/15480/2753184/1000033.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.