Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-16

myTaste AB: MYTASTE OFFENTLIGGÖR TECKNINGSLÄGE OM TOTALT 10,3 MSEK FRÅN ANKARINVESTERARE OCH STYRELSELEDAMÖTER I PÅGÅE...

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER
SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV
DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS-
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Ytterligare 4,5 MSEK i teckning av units, utöver redan kommunicerade
5,8 MSEK, har erhållits. Tecknare är bland annat Cherry-grundarna Per
Hamberg och Lars Kling samt styrelseordförande Fredrik Burvall och
styrelseledamot Patrik Christiansen

myTaste ABs ("myTaste" eller "Bolaget") har erhållit teckning av units
om ytterligare cirka 4 MSEK från professionella investerare, utöver
de i informationsmemorandumet redan kommunicerade 5,8 MSEK. Totalt
uppgår nu teckning av units från professionella investerare till
cirka 10,3 MSEK fördelat på:

Familjen Hamberg (privat och via bolag) (grundare till Cherry): 4 MKR

Lars Kling (grundare till Cherry): 2 MKR

Fredrik Burvall (styrelseordförande): 0,53 MKR

Patrik Christiansen (styrelseledamot): 0,3 MKR

Övriga: 3,5 MKR

Emissionen är därmed per den 13 oktober tecknad upp till cirka 57
procent av den initiala emissionsvolymen. Det inkluderar inte
teckning från övriga aktieägare och allmänheten. Teckningsperioden
inleddes den 9 oktober och går ut den 23 oktober.

"Det är glädjande att vi nu knyter till oss nya ägare som har
förtroende för myTaste. Det ser vi som ett viktigt kvitto på att vår
nya strategi med inriktning på prestationsbaserad marknadsföring av
e-handelsbutiker i kombination med strategiska förvärv är den rätta.
Vår affärsmodell liknar mycket hur spelbranschen har fungerat under
en längre tid där Catena Media är ett exempel på ett framgångsrikt
bolag som lyckats väl inom den nischen. Med vår nya styrelse med
Cherrys tidigare VD Fredrik Burvall i spetsen på plats har vi nu
knivskarpt fokus på tillväxt och vinst framöver, " säger Jonas
Söderqvist, medgrundare och VD på myTaste.

Likviden från den förestående offensiva Företrädesemissionen kommer, i
enlighet med vad som tidigare kommunicerats, att användas främst till
redan kommunicerade samt nya förvärv. Teckningen av dessa
ankarinvesterare har skett med hjälp av teckningsrätter som Jonas
Söderqvist och Andereas Friis har fört över till tecknarna.

Därutöver har Bolaget erhållit åtaganden från Bolagets tre huvudägare,
vilka innehar cirka 12 miljoner SEK av Bolagets utestående
konvertibler om totalt drygt 14,4 miljoner SEK, om att kvitta sin
respektive konvertibelfordran genom nytecknande av ny konvertibel.
Bolaget avser att under Q4 emittera en ny konvertibel, och i samband
med detta rikta motsvarande erbjudande till samtliga
konvertibelinnehavare.

Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen har beslutat att genomföra en emission av units bestående av
aktier och teckningsoptioner. Genom Emissionen ökar Bolagets
aktiekapital med högst 2 201 708 kronor genom nyemission av högst 4
403 416 aktier, motsvarande en utspädning om 20 procent för de
aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen. Därtill emitteras
högst 1 100 854 teckningsoptioner, som var och en berättigar till
teckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med den 1
december 2018 till och med den 31 december 2018. Nyttjas samtliga
teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 550 427
kronor genom utgivande av ytterligare högst 1 100 854 aktier,
motsvarande en utspädning om cirka 4,8 procent för de aktieägare som
väljer att inte delta i Emissionen.

Tidplan för företrädesemissionen i korthet

· Teckningstid: 9 oktober - 23 oktober, 2017
· Handel med uniträtter: 9-19 oktober, 2017

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare i Emissionen och
Advokatfirman Delphi KB är juridisk rådgivare. Hagberg Aneborn
Fondkommission AB är emissionsinstitut i Emissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna
värdepapper i Bolaget kommer endast att ske genom det
informationsmemorandum som Bolaget har offentliggjort idag den 16
oktober 2017.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia, ("USA")), Kanada, Australien, Japan, Hong
Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala
restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk
rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i myTaste har registrerats, och
inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933
("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon
delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S.
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 16 oktober, klockan 08:.30.

Jonas Söderqvist, VD myTaste
Tel: +46 (0) 732 512 203
E-mail: jonas.soderqvist@mytaste.com

Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance AB
Telefon: 08-440 56 47
E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om myTaste AB

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en
av världens största sociala nätverk för matlagningsintresserade,
myTaste.com. Bolaget driver också ett ledande internationellt nätverk
inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, Shopello.
Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic
Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68
60 87

För mer information se: www.mytasteus.com

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och
avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess
ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det
globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och
investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett
värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är
medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer
information se: www.stockholmcorp.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mytaste-ab/r/mytaste-offentliggor-teckningslag...
http://mb.cision.com/Main/7124/2368123/736730.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.