Du är här

2017-08-24

Nanexa: Delårsrapport April - Juni 2017

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 30 juni 2017

· Omsättningen uppgick till: 35 (175) kSEK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -4 124 (-2 890) kSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till: -4 178 (- 2 919) kSEK
· Resultat per aktie uppgick till: -0,55 (-0,56) SEK
· Periodens kassaflöde uppgick till: -5 080 (15 787) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 april - 30 juni 2017

· Omsättningen uppgick till: 0 (175) kSEK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -2 203 (-1 378) kSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till: -2 236 (- 1 387) kSEK
· Resultat per aktie uppgick till: -0,29 (-0,26) SEK
· Periodens kassaflöde uppgick till: -2 317 (17 585) kSEK

Väsentliga händelser under perioden

· Nanexa erhåller patentgodkännande i USA. Gäller bolagets
antifungiella yta.

· Nanexa har hållit årsstämma den 12 juni. Till styrelsen valdes
Hans Arwidsson (omval), Bengt Gustavsson (nyval), Jan Sandström
(omval), Magnus Westergren (omval), Christian Östberg (omval). Till
ny ordförande valdes Hans Arwidsson.

VD-kommentar

Under andra kvartalet har vi tagit ett stort kliv framåt i vårt arbete
att utveckla och komplettera datapaketet för PharmaShell®. Vi kommer
under hösten och vidare in i nästa år skapa ett allt större tryck i
affärsutvecklingen och kommersialiseringen av PharmaShell® och för
detta behöver vi fylla på med data som jag vet intresserar
läkemedelsbolagen vi varit i kontakt med under den senaste tiden. Det
är framför allt frågor som rör egenskaper hos PharmaShell® både in
vitro och in vivo samt frågor kring uppskalningen av
tillverkningsprocessen.

I uppskalningsförsök som genomförts i den pilotanläggning vi
installerade i början av året har vi skalat upp processen tio gånger
med lyckat resultat. Förutom att det ger viktiga processdata att
presentera så har vi nu visat att vi kan tillverka i en skala som
lämpar sig väl för både preklinisk och klinisk utvecklingsfas. Det är
en viktig parameter för kommande partners då det ger dem möjlighet
att snabbt starta en klinisk utveckling och det är därför glädjande
att vi nu har data som styrker detta.

Under andra kvartalet påbörjades också arbetet med att ta fram ett
djurstudieprogram för att ytterligare visa möjligheterna att använda
PharmaShell® som parenteral depåberedning. Studien som genomförs på
ett CRO (Contract Research Orginazation) i Skottland startades under
juli månad. Data från denna studie kommer vara mycket värdefulla
komplement till redan befintliga data och kommer förhoppningsvis ge
information som passar väl i marknadsföringen och i det fortsatta
utvecklingsarbetet.

Samarbetet med AstraZeneca har utvecklats väl och fortsätter med
oförminskad styrka.

På årsstämman omvaldes sittande styrelse. Styrelsen har också
förstärkts inom området medical affairs och onkologi genom inval av
Bengt Gustavsson. Bengt har gedigen erfarenhet från olika globala
läkemedelsföretag, närmast från Celgene som nordisk medicinsk chef.
Till ny styrelseordförande valdes Hans Arwidsson.

Det är också glädjande att vi under rapporteringsperioden tillsammans
med Dr Denny Mahlin publicerat en artikel som beskriver PharmaShell®
och dess egenskaper i den internationella vetenskapliga tidskriften
International Journal of Pharmaceutics. Publiceringar av denna typ är
viktiga för marknadsföringen av PharmaShell® då de når nyckelpersoner
inom utvecklingsorganisationerna i läkemedelsbolagen. Vi har även
under året knutit kontakter med ytterligare forskare inom akademin i
Uppsala och Stockholm för att skapa ytterligare värdefulla samarbeten
kring PharmaShell®.

Slutligen några ord om marknaden och trender som vi ser inom
utvecklingen av nya läkemedel och som har bäring på Nanexa och
PharmaShell®. Helt klart finns det ett ökat intresse hos
läkemedelsbolagen att utveckla injicerbara långtidsverkande
läkemedel, s.k. parenterala depåberedningar, inom flera olika
indikationsområden. Att gå från dagliga doseringar till vecko- eller
månadsdoseringar gör det inte bara bekvämt för patienten, det ger
också en jämnare tillförsel av läkemedel och bättre efterlevnad av
behandlingen vilket i sin tur kan ge en bättre behandlingseffekt och
mindre biverkningar. Denna trend passar oss utmärkt då PharmaShell®
möjliggör just sådana längre depåberedningar.

Jag ser med tillförsikt fram emot en spännande höst.

David Westberg, VD

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Kostnadsutvecklingen för de första sex månaderna har följt budget. Vi
räknar heller inte med några väsentliga kostnadsökningar under
resterande del av året. Vår bedömning är därför att kostnadsutfallet
för helåret kommer ligga inom budget.

Aktien
Nanexa AB (publ) noterades på Aktietorget den 17 juni, 2015.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det andra kvartalet uppgick till -0,29 (-0,26) SEK. och för perioden 1 januari - 30 juni 2017 till -0,55 (-0,56) SEK.

Antalet aktier

Nanexa AB (publ) har per 2017-06-30, 7 625 054 stycken utestående
aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som
i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande
plan.

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

Delårsrapport Q3, 2017 17 november, 2017

Bokslutskommuniké 2017 20 februari, 2018

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning
av bolagets revisor.

"Styrelsen "

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nanexa/r/delarsrapport-april---juni-2017,c2332485
http://mb.cision.com/Main/12591/2332485/713307.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.