Du är här

2018-08-22

Nanexa: Delårsrapport April - Juni 2018

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar
verksamheten på utvecklingen av

PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som
bedöms ha en stor potential inom ett flertal

indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa
samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 30 juni 2018

· Omsättningen uppgick till: 105 (35) kSEK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -4 788 (-4 124) kSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till: -4 855 (-4 178) kSEK
· Resultat per aktie uppgick till: -0,42 (-0,55) SEK
· Periodens kassaflöde uppgick till: -6 839 (-5 080) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 april - 30 juni 2018

· Omsättningen uppgick till: 0 (0) kSEK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -2 489 (-2 203) kSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till: -2 522 (-2 236) kSEK
· Resultat per aktie uppgick till: -0,22 (-0,29) SEK
· Periodens kassaflöde uppgick till: -3 360 (-2 317) kSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Nanexa har erhållit positiva resultat från en enveckas djurstudie
med PharmaShell®-belagt läkemedel.

· Nanexa har deltagit i BIO International convention i Boston i
början av juni.

· Nanexa har beslutat att driva produktutveckling inom
indikationerna Myelodysplastic Syndrome/Acute Myeloid Leukemia samt
Colorectal/Ovarian Peritoneal Carcinomatosisi egen regi.

· Nanexa har tecknat hyresavtal för säkerhetslaboratorium i Uppsala
för att möjliggöra arbete med potenta läkemedel.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Nanexa har erhållit order på och levererat ytbelagda sensorer till
ny kund i USA.

· Nanexa har presenterat PharmaShell®-teknologin på Controlled
Release Society (CRS) Annual meeting i New York.

· Nanexa har tecknat samarbetsavtal med ett europeiskt animal
health-bolag, ViroVet, för utvärdering av PharmaShell®-teknologin
tillsammans med en av deras nya läkemedelssubstanser.

VD-kommentar

Jag är mycket nöjd med att vi under andra kvartalet bestämt inriktning
för Nanexas första produktprojekt. Min bedömning är att det projekt
vi nu startat för den form av leukemi som benämns MDS/AML
(Myelodysplastic Syndrome respektive Acute Myeloid Leukemia)har en
riktigt bra möjlighet att bli lyckosamt. Detta då ett läkemedel som
bygger på PharmaShell®har potentialen att ge avgörande fördelar
gentemot dagens behandling, vilket kan komma både patienter och
sjukvården till nytta.

Det finns också ett stort intresse från läkemedelsindustrin att skapa
effektivare behandlingar inom indikationerna AML/MDS. Även behandling
av bukhinnemetastaser från koloncancer och äggstockscancer
(Colorectal/Ovarian Peritoneal Carcinomatosis)indikationer där lokal
utsöndring av en aktiv substans under en lång tid kan ha stort
medicinskt värde. Nanexas PharmaShell®bedöms möjliggöra just en sådan
långvarig frisättning. Vi kommer prioritera den förstnämnda
indikationen under hösten så att vi sätter fokus på ett av projekten.

I och med starten av dessa produktprojekt har Nanexa tagit ett
strategiskt viktigt steg vilket jag och styrelsen bedömer kommer
kunna vara mycket viktigt för att maximera möjligheter till framtida
inkomster och därigenom utveckla bolaget. Vi får möjlighet att
utlicensiera produktprojektet som sådant samtidigt som det genererar
data viktiga för utlicensieringen av PharmaShell®-teknologin.

Jag är också väldigt glad att vårt arbete med att ta fram intressanta
resultat från djurstudier samt vårt deltagande i olika konferenser
givit resultatet att vi nu startat vårt andra samarbete med en extern
partner. Vi ser mycket fram emot att arbeta med ViroVet och att
tillsammans med dem utvärdera PharmaShell®för deras
produktutveckling. Samarbetet med ViroVet, som är verksamt inom
animal health, öppnar ytterligare en affärsmöjlighet för Nanexa med
en potential att komma till en expansiv marknad och det dessutom
betydligt snabbare än med traditionell utveckling av läkemedel för
humant bruk.

Som jag nämnde i den senaste kvartalsrapporten bedömer jag att
samarbetet med AstraZeneca kommit in i en mycket intressant fas.
Detta håller jag fast vid och vi sätter hög prioritet på det arbetet
och jag ser fram emot det fortsatta samarbetet med dem.

Ett ytterligare resultat av att vi systematiskt arbetat med flertalet
djurstudier för att belysa egenskaperna av PharmaShell®är att vi fick
möjlighet att presentera teknologin på en av de största vetenskapliga
konferenserna inom området drug delivery, Controlled Release Society
Annual Meeting, nu i somras. Vi fick många bra kommentarer och frågor
efter att vi hållit presentationen och flera läkemedelsföretag sökte
upp oss för vidare diskussion efteråt.

Vidare vill jag passa på att nämna att vårt arbete med
patentportföljen går enligt plan. Vi får frågor i form av
förelägganden från patentverken, vilket är ett gott tecken då det
visar att de arbetar med vår ansökan. De förelägganden vi fått känns
högst rimliga och vi ser därför fram emot fortsatta processer med
respektive lands patentmyndighet.

Vi kommer fortsätta året med ett starkt kommersiellt fokus för att
starta fler samarbeten. Vårens och sommarens konferenser har lett
till vidare diskussion med ett antal bolag och härnäst kommer Nordic
Life Science days i Stockholm i september följt av PODD (Partnership
in Drug Delivery) i Boston i oktober och BIO Europe i november i
Köpenhamn.

Vi kommer också fokusera på vårt AML/MDS produkprojekt och jag hoppas
kunna hålla er informerade om intressanta händelser även från det
arbetet liksom nyheter från våra befintliga och nya samarbeten.

David Westberg, VD

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Kostnadsutvecklingen för andra kvartalet och för hela första halvåret
följer den planerade, något förhöjda kostnadsnivån. Ökningen berör
främst på att vi förstärker bolagets marknadsaktiviteter samt att vi
startar egen produktutveckling.

Den kassa vi har idag och det ytterligare kapital som bedöms tillföras
bolaget genom den optionsinlösen som är satt till januari 2019 kommer
att räcka för att täcka verksamhetens kostnader i mer än 12 månader.

Aktien

Nanexa AB (publ) noterades på Spotlight Stock Market den 17 juni,
2015.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det andra kvartalet uppgick till - 0,22 (-0,29)
och för perioden 1 januari - 30 juni 2018 till -0,42 (-0,55) SEK.

Antalet aktier

NanexaAB(publ)harper2018-06-30,11 437 581 stycken uteståendeaktier med
ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som
i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande
plan.

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

Delårsrapport Q3, 2018 12 november, 2018

Bokslutskommuniké 2018 20 februari, 2019

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning
av bolagets revisor.

Uppsala 2018-08-22

Styrelsen

Nanexa AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nanexa/r/delarsrapport-april---juni-2018,c2597734
http://mb.cision.com/Main/12591/2597734/895367.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.