Du är här

2017-09-25

Nanexa: Nanexa AB avser att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om ändring av bolagsordning och företrädesemi...

Nanexa AB avser att kalla till extra bolagsstämma för att

besluta om företrädesemission och ändring av

bolagsordning. Emissionsbeloppet om ca 22,9 MSEK avser

finansiering av Bolaget för utökad pre-klinisk utveckling

och kommersialisering av PharmaShell®.

Styrelsen för Nanexa AB (publ) ("Nanexa" eller "Bolaget") avser,
förutsatt

godkännande av extra bolagsstämman den 23 oktober 2017, att genomföra
en

nyemission av så kallade units med företrädesrätt för befintliga
aktieägare. Vid full

teckning tillförs Nanexa 22,9 MSEK före emissionskostnader. Villkoren
i

Företrädesemissionen innebär att två (2) befintliga aktier ger rätt
att teckna en (1) ny

unit till kursen 6 kronor per unit. Teckningstiden löper under
perioden den 6 november

till den 20 november 2017.

Nyemissionen i sammandrag

§ Aktieägare ska ges företrädesrätt att teckna 1 ny unit per 2
befintliga

aktier; det vill säga en teckningsrelation om 1:2.

§ Emissionskursen är 6 SEK per unit, vilket motsvarar en
emissionslikvid

om totalt högst 22,9 MSEK före emissionskostnader.

§ Nyemissionen är av ett antal befintliga och externa

investerare säkerställd upp till 80 procent (18,3 MSEK)

genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser.

§ Avstämningsdag för rätten att delta i Nyemissionen är den 1 november

2017.

§ Garanterna skall, under förutsättning att utrymme finns i

företrädesemissionen, som ersättning för lämnad garanti, ges

möjlighet att teckna units till samma teckningskurs som i

företrädesemissionen. I det fall utrymme inte finns erhåller
garanterna

kontant ersättning om högst ca 1,7 MSEK.

§ Likviden från nyemissionen är avsedd att utöka den pre-kliniska

utvecklingen och förstärka affärsutvecklingen av bolagets drug

delivery-plattform PharmaShell®.

Bakgrund och motiv

Nanexa har under 2016-2017 byggt vidare på och utvecklat bolagets drug

delivery-plattform PharmaShell® och nu kommit in i en ny fas då man är
redo att

förstärka den viktiga pre-kliniska dokumentationen med resultat från
djurförsök.

Nanexa har relativt nyligen avslutat en omfattande studie i råtta med

PharmaShell® som depåberedning, d v s en beredning som under en längre
tid

frisätter läkemedelssubstans i kroppen. I den studien erhölls tydliga
resultat som

visar "proof of concept" för PharmaShell® som en väl fungerande
depåberedning.

Studien påvisade en stabil läkemedelskoncentration i blod under de tre
veckor

som studien pågick utan tendens till avklingande mängd läkemedel i
blodet. Det

indikerar att man redan nu kan skapa betydligt längre depåer. Förutom
dessa

viktiga farmakokinetiska resultat erhölls också positiva
säkerhetsresultat från

studien.

Med dessa resultat i handen är Nanexa redo att påbörja mer omfattande

djurförsök för att bredda dokumentationen av PharmaShell® generellt.
Bolaget är

också redo att påbörja utveckling av ett eget produktprojekt med sikte
på en

medicinsk och marknadsmässigt intressant produktkandidat. Detta ger
fortsatt

bra möjligheter att kommersialisera själva teknologin samtidigt som
det ger

möjlighet att också utlicensiera produktprojekt med möjlighet till mer
omfattande

intäkter. För att stödja denna utveckling har bolaget under det
senaste året byggt

upp resurser internt; dels genom att investera i nödvändig utrustning
men också

genom att förstärka utvecklingsgruppen med kompletterande kompetenser.
Detta

har tillsammans med redan befintliga resurser givit möjlighet att
driva

utvecklingen mer optimalt. För specifika aktiviteter som kräver

specialistkompetens har Nanexa också knutit till bolaget ett kompetent
team av

konsulter med mångårig erfarenhet av produktutveckling inom

läkemedelsindustrin. Bolagets styrelse har också förstärkts
ytterligare genom att

rekrytera Bengt Gustavsson med mångårig erfarenhet från klinisk
utveckling

inom läkemedelsindustrin.

Bolagets samarbete med AstraZeneca fortsätter med oförminskad
omfattning.

Under året har bolaget fortsatt att träffa potentiella partners på
flertalet

kongresser och konferenser. Det är tydligt att det finns ett intresse
för

PharmaShell® och det är tydligt att Nanexa är positionerat rätt i den

utvecklingstrend som nu råder inom läkemedelsbranschen där större
fokus läggs

på att utveckla s.k. parenterala depåberedningar inom ett stort antal
olika

indikationsområden.

Bolagets nuvarande kassa täcker verksamhetens omkostnader t.o.m. maj
2018.

Nyemissionen i Nanexa AB avser att förstärka förutsättningarna för att

kommersialisera bolagets drug delivery plattform PharmaShell® genom
att

§ Vidareutveckla och verifiera PharmaShell® för att optimera styrning
av

frisättning av läkemedel in-vitro.

§ Ytterligare verifiera PharmaShell® processen i pilotskala.

§ Bygga en kraftfull dokumentation av PharmaShells® egenskaper i
pre-kliniska

laboratorie- och djurförsök.

§ Driva eget produktprojekt för en medicinskt och kommersiellt
intressant

produkt i pre-klinisk fas med målsättning att möjliggöra tidig klinisk
utveckling.

§ Vidareutveckla patentportföljen.

§ Utöka marknadsföring och affärsutveckling för att säkerställa tre
avtal med

läkemedelsindustrin gällande teknikplattformen PharmaShell® under

nästkommande år, samt vidare utlicensiering av bolagets produktprojekt

kommande år.

Villkor för Nyemissionen

Nanexas aktiekapital uppgår före Nyemissionen till 986 845 SEK
fördelat på 7 625 054

aktier.

Aktiens kvotvärde är 0,13 SEK. Nyemissionen avser högst 3 812 527
units.

Styrelsen föreslår, villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om
att ändra

bolagsordningen, att stämman beslutar om emission av högst 3 812 527
aktier

och 3 812 527 teckningsoptioner (units) på följande villkor.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets
aktieägare, varvid

två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) unit. Varje
innehavd aktie ger en

(1) uniträtt och det krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1)
unit.

Teckningskursen är sex (6) kronor per unit. Teckningsoptionerna
emitteras utan

vederlag men kan bara tecknas i en unit. Avstämningsdag för rätt att
erhålla

uniträtter ska vara den 1 november 2017.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant
betalning

under perioden 6 november - 20 november 2017. Teckning av units utan
stöd av

uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och
betalning för

tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från
utfärdandet

av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 493
422,42 kronor

genom utgivande av högst 3 812 527 aktier. Förslaget medför vidare att
högst

3 812 527 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 3 812 527
aktier.

Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna
komma att

ökas med ytterligare högst 493 422,42 kronor.

Garanterna har genom ingångna avtal rätt att erhålla arvode i form av
kontant betalning

motsvarande 8 procent av garanterat belopp eller, under förutsättning
att utrymme ges i

företrädesemissionen, i form av units motsvarande 10 procent av
garanterat belopp.

Givet ett garantibelopp om 18,3 MSEK uppgår arvodet vid kontant
betalning till ca 1

400 000 SEK alternativt ersättning i form av units till ca 1 700 000
SEK.

Villkor för teckningsoptioner som ges ut inom ramen för Nyemissionen

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget
till en teckningskurs

per aktie som motsvarar sjuttiofem (75) procent av ett volymvägt
genomsnitt av

börskursen för Bolagets aktie under perioden 7 januari 2019 till den
18 januari 2019.

Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen dock
inte understiga

aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning. Teckning av aktier
med stöd av

teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för
teckningsoptionerna under

perioden 21 januari till den 1 februari 2019. Det är styrelsens avsikt
att

teckningsoptionerna ska noteras och tas upp till handel på Aktietorget
under fjärde

kvartalet 2017.

Preliminär tidplan för Nyemissionen (angivna datum avser 2017)

25 september Kallelse till extra bolagsstämma

23 oktober Extra bolagsstämma

30 oktober Sista handelsdag i aktien inklusive uniträtt

31 oktober Första handelsdag i aktien exklusive

uniträtt

1 november Avstämningsdag för deltagande i

Företrädesemissionen

6 november - 20 november Teckningsperiod

6 november - 16 november Handel i uniträtter

6 november fram till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket,
Handel i

betalda uniträtter (BTU)

27 november Beräknad dag för offentliggörande av

utfallet i Företrädesemissionen

Memorandum samt anmälningssedel kommer senast 3 november 2017 att
finnas på

Nanexas, Göteborg Corporate Finances, Mangold Fondkommissions och

AktieTorgets respektive hemsidor www.nanexa.com, www.gcf.se,
www.mangold.se

och www.aktietorget.se

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Nanexa AB i

nyemissionen. Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Denna information är sådan information som Nanexa AB (publ) är
skyldigt

att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för

offentliggörande den 25 september 2017.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med

aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nanexa. Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i Nanexa

kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Nanexa
kommer att offentliggöra i anledning av de

avsedda emissionerna.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.