Du är här

2017-09-25

Nanexa: Nanexa kallar til extra bolagsstämma den 23 oktober

Aktieägarna i

Nanexa AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma i Nanexa AB (publ), 556833-0285,
måndagen den

23 oktober 2017, klockan 10.00 på Uppsala Business Park, Rapsgatan 7,
Uppsala.

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear

Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 17 oktober 2017, och dels
anmäla sin

avsikt att delta i bolagsstämman senast den 18 oktober 2017 under
adress: Nanexa AB,

Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala, via e-post till info@nanexa.se
eller per telefon 018-

100 300.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress,

telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om
aktieinnehav.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida
www.nanexa.com. Aktieägare

som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan

förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt
inregistrera aktierna i

eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara
genomförd per 17

oktober 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före
nämnda datum. Om

fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller

motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år
från utfärdandet

eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst
fem år.

B. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordningen

7. Förslag till ändring av bolagsordningen

8. Förslag till emission av aktier och teckningsoptioner (units) med
företrädesrätt för

aktieägarna

9.Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 7 - Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra ytterligare emissioner i bolaget och för att
uppdatera § 12 med

anledning av nytt namn på författning föreslår styrelsen följande
ändring av

bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

"§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000
kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000."

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i
aktieboken och

antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479)
om kontoföring av

finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto
enligt 4 kap. 18

§ första stycket nämnd lag, skall antas vara behörig att utöva de
rättigheter som framgår

av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)."

Föreslagen lydelse:

"§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 975 000 kronor och högst 3 900 000
kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000."

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i
aktieboken och

antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479)
om

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller
den som är

antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket nämnd
lag, ska antas

vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 §
aktiebolagslagen

(2005:551)."

Punkt 8 - Emission av aktier och teckningsoptioner (units) med
företrädesrätt för

aktieägarna

Styrelsen föreslår, villkorat av att stämman fattar beslut om att
ändra bolagsordningen

enligt punkt 7, att bolagsstämman beslutar om emission av högst 3 812
527 aktier och

3 812 527 teckningsoptioner (units) på följande villkor.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets
aktieägare, varvid två

(2) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) unit. Varje innehavd
aktie ger en (1)

uniträtt och det krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1) unit.
Teckningskursen är

sex (6) kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag
men kan bara

tecknas i en unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska
vara den 1 november

2017.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant
betalning under

perioden den 6 november till den 20 november 2017. Teckning av units
utan stöd av

uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och
betalning för tecknade

och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet
av

avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget
till en teckningskurs per

aktie som motsvarar sjuttiofem (75) procent av ett volymvägt
genomsnitt av börskursen för

Bolagets aktie under perioden 7 januari 2019 till den 18 januari 2019.
Med hänvisning till

gällande lagstiftning får teckningskursen dock inte understiga aktiens
kvotvärde vid

tidpunkten för aktieteckning. Teckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna skall ske i

enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 21
januari till den 1 februari

2019.

Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 493
422,42 kronor

genom utgivande av högst 3 812 527 aktier. Förslaget medför vidare att
högst 3 812 527

teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 3 812 527 aktier.
Bolagets aktiekapital kan

genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 493
422,42

kronor.

För det fall inte samtliga nya units tecknas med stöd av uniträtter
ska styrelsen besluta

om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter varvid
tilldelning i första hand

ska ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter,
oavsett om de var

aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal units som
sådana personer

tecknat i emissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning. I andra hand ska

tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till
övriga som anmält sig för

teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan
ske fullt ut ska

tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var
och en anmält för

teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på
den

avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske

utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden
som kan inverka

på bedömningen av ett ärende på dagordningen. För giltigt beslut
enligt punkten 7

fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna

rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7-8 ovan hålls
tillgängliga på Bolagets

kontor med adress Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala två veckor före
stämman.

Handlingarna jämte kopia av kallelsen skickas också utan kostnad till
de aktieägare som

begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att
hållas

tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 7 625 054 aktier och röster.

_____________________

Nanexa AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

David Westberg - VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar
verksamheten på utvecklingen

av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system
som bedöms ha en stor

potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för
PharmaShell® har Nanexa

samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nanexa/r/nanexa-kallar-til-extra-bolagsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/12591/2353088/726802.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.