Du är här

2018-03-12

Nanologica: Nanologica finansierar läkemedelsprojekt och fortsatt tillväxt genom nyemission på 55 Mkr

Styrelsen i Nanologica AB (publ) ("Nanologica" eller "Bolaget") har
beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att genomföra en
nyemission om högst ca 55,4 Mkr med företrädesrätt för Bolagets
befintliga aktieägare. Emissionen ska finansiera ett
läkemedelsprojekt i egen regi, fortsatt tillväxt i verksamheten samt
återbetalning av lån.

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS,
PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA,
KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE,
SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE,
PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID
MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Villkoren i nyemissionen innebär att varje innehavd aktie i Bolaget
ger rätt att teckna tre nya aktier till kursen 4,0 kronor per aktie.
Nyemissionen omfattas till omkring 87 procent av teckningsåtaganden
och garantiutfästelser.

Styrelsen föreslår att nyemissionen beslutas av en extra bolagsstämma
som kommer att hållas den 11 april 2018. Kallelse till bolagsstämman
offentliggörs genom särskilt pressmeddelande och kommer inom kort att
offentliggöras i Post och Inrikes Tidningar. Annonsering om kallelsen
kommer även att ske i Svenska Dagbladet.

Bakgrund och motiv

Under den senaste tiden har Nanologica gjort viktiga framsteg inom
båda sina affärsområden, vilket skapar goda möjligheter för både
ökande intäkter och värdehöjande händelser under kommande år.
Styrelsen har också beslutat att starta ett eget läkemedelsprojekt
och förbereder kliniska fas IIa-studier med en befintlig
läkemedelsmolekyl.

Inom kromatografi har framsteg gjorts både på den indiska och den
kinesiska marknaden, vilket skapar goda förutsättningar för stigande
försäljning framöver. Bolaget arbetar dessutom med en större
etablering inom storskalig preparativ kromatografi där långt gångna
diskussioner förs med potentiella kunder och avtal nu ingåtts med en
kontraktstillverkare för storskalig produktion. Bolaget avser att
starta tillverkning först om och när leveransavtal slutits med kunder
på nivåer som kan säkerställa lönsamhet i investeringen.

Inom drug delivery utvecklas ett befintligt projekt inom växtskydd väl
där Bolaget bedömer att det finns goda möjligheter till fortsatta
intäkter.

Bolaget har beslutat att starta ett läkemedelsprojekt inriktat mot
gastropares, dvs fördröjd tömning av magsäcken, vilket drabbar bland
annat diabetiker. Projektet baseras på Nanologicas drug
delivery-teknik som kombineras med en befintlig läkemedelsmolekyl som
redan idag används för gastropares. Bolagets mål är att skapa en mer
effektiv behandling av gastropares med en mer gynnsam
biverkningsprofil. Nanologica planerar att genomföra fas II a-studier
inom projektet under 2019. Ett positivt utfall av dessa kliniska
studier bedöms ha potential att skapa ett betydande värde för
Nanologica, till en begränsad investering.

Av emissionslikviden avses omkring 15 Mkr att investeras i projektet
för gastropares. Omkring 15 Mkr av emissionslikviden avses användas
för att finansiera Bolagets befintliga verksamhet inom kromatografi
där målet är att en fortsatt tillväxt skall resultera i positivt
kassaflöde under 2019.

I juni 2017 upptog Nanologica lån om totalt 16 Mkr från ett konsortium
av fyra långivare. Av emissionslikviden avses 8 Mkr användas till
återbetalning av lån. Av resterande 8 Mkr avses 6 Mkr att återbetalas
genom kvittning i emissionen. De återstående 2 Mkr i lån förlängs med
ytterligare ett år.

Återstående del av emissionslikviden avses användas till att stärka
Bolagets finansiella ställning.

Villkor för företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär att Nanologicas aktiekapital ökas med
högst 5 679 850,86 kronor genom att högst 13 852 356 aktier
emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya
aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. De
som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Nanologica
har rätt att teckna tre (3) nya aktier för varje befintlig aktie i
Bolaget.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med
företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta
belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid ska vid
överteckning tilldelning i första hand ske till dem som tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare
aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av
teckningsrätter, och i andra hand till andra som anmält intresse av
att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter samt i tredje hand
till dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av
aktier.

Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 16
april 2018. Teckning ska ske från och med den 18 april till och med
den 2 maj 2018. Teckningskursen har fastställts till 4,0 kronor per
aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför
Nanologica 55 409 424 kronor före emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden

Emissionen omfattas av teckningsförbindelser från tre av Bolaget
större ägare om 21,0 Mkr, motsvarande 37,9 procent av nyemissionen.
Teckningsförbindelser har lämnats av Flerie Invest om 14,4 Mkr (26,0
procent), Vega Bianca AB, ett bolag ägt av Nanologicas VD Andreas
Bhagwani, om 5,1 Mkr (9,1 procent) samt av Mikael Lönn om 1,5 Mkr
(2,8 procent).

Bolaget upptog i juni 2017 ett lån om 5,0 Mkr från Flerie Invest och
1,0 Mkr från Mikael Lönn. Återbetalning av lånen avses ske genom att
Flerie Invest och Mikael Lönn tecknar delar av sina respektive
andelar i emissionen genom kvittning av utestående lån.

Därutöver har ett antal externa investerare förbundit sig att teckna
aktier till ett belopp om upp till sammanlagt 27,0 Mkr, motsvarande
omkring 49 procent av nyemissionen. Sammantaget uppgår därmed
teckningsförbindelser och garantiåtaganden till 48,0 Mkr, vilket
motsvarar omkring 87 procent av nyemissionen. De närmare villkoren
för dessa förbindelser och åtaganden kommer att beskrivas i det
prospekt som avses offentliggöras den 17 april 2018.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

11 april 2018 Extra bolagsstämma

12 april 2018 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen

16 april 2018 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

17 april 2018 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

18 april-2 maj 2018 Teckningsperiod

18-30 april 2018 Handel i teckningsrätter

8 maj 2018 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i nyemissionen

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Nanologica i samband
med nyemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legala rådgivare till
Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica

+46 70 316 17 02

andreas.bhagwani@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (Publ)

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar
inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och
kromatografi, en teknik som används för rening och separation av
läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom
nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid
tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 14 medarbetare
av 8 nationaliteter och varav 8 med doktorsgrad. För ytterligare
information, besök www.nanologica.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nanologica AB
(publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning
(MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons
försorg för offentliggörande den 12 mars 2018 kl. 08:30 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Nanologica AB. Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i Nanologica kommer endast
att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra
omkring den 17 april 2018. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer
att vidtas, av Nanologica AB för att tillåta ett erbjudande till
allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada,
Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller
annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är
tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får
inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller
indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från
Nanologica AB och enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas.bhagwani@nanologica.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nanologica/r/nanologica-finansierar-lakemedels...
http://mb.cision.com/Main/13073/2469862/803940.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.