Du är här

2018-08-07

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NAXS AB (publ)

Aktieägarna i NAXS AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till
extra bolagsstämma torsdagen den 30 augusti 2018 klockan 15.00 i
Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20 i Stockholm.
RÄTT ATT DELTA VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:
dels            vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast fredagen den 24 augusti 2018, och
dels            senast fredagen den 24 augusti 2018 ha anmält sitt
deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till
NAXS AB (publ), Att. Lennart Svantesson, Grev Turegatan 10, 1 tr, 114 46
Stockholm eller via e-post (info@naxs.se), med angivande av fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt,
i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.
Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid
stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens
giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt
anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats (www.naxs.se) samt
kommer att skickas till aktieägare som begär det.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga
rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före fredagen den 24 augusti 2018, då sådan
införing ska vara verkställd.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Per dagen för denna kallelse finns totalt 13 574 770 aktier och röster i
Bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 1 355 340 egna
aktier.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera
protokollet
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet med
indragning av aktier och fondemission
8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7: Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning
av aktier och fondemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av
aktiekapitalet och fondemission i enlighet med punkterna (a) – (b) nedan.
Besluten är villkorade av varandra och föreslås därför antas i ett
sammanhang.

(a) Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets
aktiekapital med 74.881,94 kronor för avsättning till fritt eget kapital.
Minskningen ska genomföras genom att de återköpta egna aktier som Bolaget
innehar vid dagen för kallelse till bolagsstämman dras in.

(b) Fondemission utan utgivande av aktier
Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska ökas med 74.881,94 kronor
genom överföring av 74.881,94 kronor från fritt eget kapital enligt den
senast fastställda balansräkningen. Fondemissionen ska genomföras utan att
några nya aktier ges ut.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
vid bolagsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser, styrelsens fullständiga
förslag enligt punkt 7 samt revisorns och styrelsens yttranden enligt
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Grev
Turegatan 10, 1tr, Stockholm, och skickas till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga
på Bolagets webbplats www.naxs.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer
också att framläggas vid bolagsstämman.

Stockholm i augusti 2018
Styrelsen för NAXS AB (publ)

Kontaktinformation
Lennart Svantesson, VD
Telefon: +46 733-110 011

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 augusti 2018 kl. 08.30 CET.

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på
www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar
huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra
direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar
tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra
typer av investeringar.

Bilaga

* PM_2018-08-07 NAXS_kallelse till Extrabolagsstämma

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.