Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-16

NCAB: Delårsrapport, januari-juni 2018

KVARTALET APRIL-JUNI 2018

> Nettoomsättningen ökade med 11% till 415,8 Mkr (376,1). I USD ökade nettoomsättningen med 14%.

> Orderingången ökade med 11% till 409,6 Mkr (369,3). I USD ökade orderingången med 13%.

> EBITA uppgick till 22,8 Mkr (34,3), motsvarande en EBITA-marginal om 5,5% (9,1).

> Justerat* EBITA uppgick till 32,0 Mkr (34,3), motsvarande en justerad* EBITA-marginal om 7,7% (9,1).

> Rörelseresultatet uppgick till 21,7 Mkr (33,2). Rörelsemarginalen uppgick till 5,2% (8,8).

> Resultat efter skatt uppgick till 16,3 Mkr (32,0).

> Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,99 kr (2,06) och efter utspädning till 0,92 kr (2,03)**.

PERIODEN JANUARI-JUNI 2018

> Nettoomsättningen ökade med 8% till 790,2 Mkr (730,1). I USD ökade nettoomsättningen med 15%.

> Orderingången ökade med 4% och uppgick till 778,6 Mkr (746,2). I USD ökade orderingången med 10%.

> EBITA uppgick till 53,9 Mkr (70,5), motsvarande en EBITA-marginal om 6,8% (9,7).

> Justerat* EBITA uppgick till 65,5 Mkr (70,5), motsvarande en justerad* EBITA-marginal om 8,3% (9,7).

> Rörelseresultatet uppgick till 51,6 Mkr (68,2). Rörelsemarginalen uppgick till 6,5% (9,3).

> Resultat efter skatt uppgick till 37,3 Mkr (61,6).

> Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,31 kr (3,97) och efter utspädning till 2,21 kr (3,90)**.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

> Bolaget noterades på Nasdaq Stockholm den 5 juni 2018.

> En nyemission genomfördes i samband med börsnoteringen vilken tillfört bolaget 100 Mkr före transaktionskostnader.

> Kvartalet har belastats med kostnader för börsnoteringen på 9,2 Mkr, därutöver har 20,0 Mkr bokats över eget kapital.

NYCKELTAL apr jan Helår
-juni -jun
2018 2017 % 2018 2017 % LTM*** 2017
Orderingång, Mkr 409,6 369,3 11 778,6 746,2 4 1 541,6 1 509,2

Orderingång, MUSD 47,2 41,9 13 92,7 84,1 10 185,4 176,8
Nettoomsättning, Mkr 415,8 376,1 11 790,2 730,1 8 1 460,2 1 400,1

Nettoomsättning, MUSD 48,0 42,3 14 94,3 82,2 15 176,0 164,0
Bruttomarginal, % 30,6 29,7 30,5 30,1 30,4 30,2
EBITA, Mkr 22,8 34,3 -34 53,9 70,5 -24 53,6 70,2

EBITA-marginal, % 5,5 9,1 6,8 9,7 3,6 5,0
Justerat* EBITA, Mkr 32,0 34,3 -7 65,5 70,5 -7 108,7 113,7
Justerad* EBITA 7,7 9,1 8,3 9,7 7,4 8,1
-marginal, %
Rörelseresultat, Mkr 21,7 33,2 -35 51,6 68,2 -24 49,1 65,6

Resultat efter skatt, 16,3 32,0 -49 37,3 61,6 -39 16,1 40,4
Mkr
Resultat per aktie 0,99 2,06 -52 2,31 3,97 -42 0,81 2,42
före utspädning**, kr
Resultat per aktie 0,92 2,03 -54 2,21 3,90 -43 0,79 2,38
efter utspädning**, kr
Kassaflöde från den 11,5 4,4 160 -9,5 10,9 17,0 37,4
löpande verksamheten,
Mkr
Avkastning på eget 7,0 30,3
kapital, %
Genomsnittlig 8,67 8,81 8,38 8,86 8,31 8,54
växelkurs SEK/USD
Genomsnittlig 10,33 9,68 10,14 9,59 9,91 9,63
växelkurs SEK/EUR

* Justerat för jämförelsestörande poster om totalt 9,2 Mkr under andra
kvartalet 2018, 11,6 Mkr januari-juni, 55,1 Mkr LTM samt 43,5 Mkr för
helåret 2017. Justeringarna avser kostnader för börsnotering samt
förlikningskostnader med den ryska skattemyndigheten.

** På årsstämman den 14 mars 2018 beslutades om en split av aktien
10:1. Resultat per aktie har retroaktivt beräknats på genomsnittligt
totalt antal aktier efter split för respektive period

*** LTM = Last Twelve Months = Rullande tolv månader

VD HAR ORDET

Fortsatt fin tillväxt i NCAB

Vi är stolta över att presentera vår första kvartalsrapport som
börsnoterat bolag. Jag vill samtidigt passa på att välkomna alla nya
aktieägare till NCAB!

Vi ser en fortsatt fin tillväxt - under andra kvartalet ökade
omsättningen med 11 procent räknat i SEK och 14 procent räknat i USD.
Vår marknad är fortsatt stark i alla regioner och vi vinner också
marknadsandelar. Det är glädjande att nya, stora kunder, i exempelvis
Tyskland och USA, också valt att utöka sina köp hos oss, vilket visar
på det mervärde vi ger våra kunder. I Italien, där vi etablerade oss
under 2017, har vi redan ett fyrtiotal kunder på återkommande basis.

Trots den höga beläggningen i fabrikerna i Kina har de prishöjningar
vi tidigare hörde ryktas om hittills inte blivit verklighet. En
förklaring är att USD stärkts mot RMB vilket inneburit att de
kinesiska fabrikerna kunnat höja sina marginaler i RMB ändå.

NCABs resultat under andra kvartalet är något lägre än föregående års
motsvarande kvartal. Det beror framför allt på att verksamheterna i
Europa fortsätter att investera i tillväxt genom nyanställningar.
Våra fasta kostnader är också till stor del i EUR, vilken har stärkts
gentemot SEK och därmed höjt de rapporterade kostnaderna. Dessutom
har vi en viss kostnadsökning centralt med anledning av att NCAB nu
är börsnoterat, såsom kostnader inom ekonomi, revision, börsavgifter
och investerarrelationer. Vi är övertygade om att börsnoteringen ger
oss en ökad trovärdighet i marknaden som i sin tur är viktigt för att
attrahera fler kunder. Vi har en god konjunktur. Omvärlden är dock
fortsatt osäker, inte minst vad avser handelshinder och tullfrågor.
Orderingången för juli månad var stark vilket ger oss fortsatt
tillförsikt.

Hans Ståhl

VD och koncernchef NCAB Group AB

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Öhman, IR Manager

Telefon: +46 707 63 81 25

E-mail: gunilla.ohman@ncabgroup.com

Denna information är insiderinformation som NCAB Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och information som NCAB Group AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 Augusti 2018 kl. 06.00 CEST.

Om NCAB

NCAB en marknadsledande leverantör av mönsterkort som tar på sig
fullständigt leverantörsansvar mot sina kunder med sin starka
fabriksnärvaro i framför allt Kina. NCAB grundades 1993 som ett
tradingbolag av mönsterkort. Sedan företaget grundades har
verksamheten präglats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv
kultur och har över tiden visat en stark tillväxt och god lönsamhet.

NCAB har lokal närvaro i 15 länder och kunder i cirka 45 länder
världen över. Från 2008 till 2017 har intäkterna ökat från 374
miljoner kronor till 1 400 miljoner kronor, motsvarande en
genomsnittlig årlig tillväxttakt om 16 procent. Ökningen av
intäkterna har drivits av både organisk tillväxt och förvärv.
Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCAB:s tillväxtstrategi och
under den ovan nämnda perioden förvärvades och integrerades fyra
bolag.

Per den 30 juni 2018 hade NCAB 366 anställda.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ncab/r/delarsrapport--januari-juni-2018,c2593386
http://mb.cision.com/Main/17117/2593386/892117.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.