Du är här

2018-03-06

NCC: Välkommen till NCC:s årsstämma 2018

Årsstämman i NCC AB (publ) äger rum på Grand Hôtel, Vinterträdgården,
Royals entré, Stallgatan 6, Stockholm, onsdagen den 11 april 2018,
kl. 16.30.

Inregistrering till årsstämman börjar kl 15.30, då lättare förtäring
serveras.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska;

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 5 april 2018,

· dels ha anmält sin avsikt att deltaga i årsstämman senast
torsdagen den 5 april 2018.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
fondkommissionär måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman,
omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering, som kan vara tillfällig, bör begäras hos förvaltaren
i god tid före den 5 april 2018.

Anmälan kan ske per post under adress NCC AB, c/o Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm, via NCC:s webbplats www.ncc.se eller per
telefon 08-402 92 54. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella
biträden (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna
insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på NCC:s webbplats
www.ncc.se/arsstamma2018.

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen,
kommer att skickas ut per post med början den 6 april 2018.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Verkställande direktörens anförande och eventuella frågor i
anslutning till VD:s anförande samt styrelseordförandens redogörelse
för styrelsearbetet.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD för 2017 års
förvaltning.

12. Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Val av ledamöter till valberedningen och val av ordförande i
valberedningen.

17. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till koncernledningen.

18. Beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt
återköp och överlåtelse av egna aktier.

De fullständiga förslagen finns tillgängliga på NCC:s webbplats
www.ncc.se.

Kallelse till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes
Tidningar torsdagen den 8 mars 2018 och på NCC:s webbplats
www.ncc.se. Att kallelse har skett kommer annonseras om i Dagens
Nyheter och Svenska Dagbladet den 8 mars 2018.

Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan, Bergman, IR-ansvarig 070 354 80 35

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, 070 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa
hållbara lösningarna.

NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur
och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och
17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ncc/r/valkommen-till-ncc-s-arsstamma-2018,c246...
http://mb.cision.com/Main/197/2466057/801526.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.