Du är här

2018-03-14

Nederman: Kallelse till årsstämma i Nederman Holding AB (publ)

Aktieägarna i Nederman Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdag 19 april 2018 kl.16.00 på Radisson Blu Hotel, Carl Krooks
gata 16, 252 25 Helsingborg.

Anmälan och deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman skall:
· dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken
senast torsdag den 12 april 2018.

· dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast torsdag den 12
april 2018, kl 16:00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:

· per e-post: stamma@nedermangroup.com
· per telefon: 042-18 87 00
· per post: Nederman Holding AB (publ), "Årsstämma", Box 602, 251
06 Helsingborg.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress,
telefon, antal aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna används
endast för registrering och upprättande av röstlängd. För aktieägare
som företräds av ombud skall fullmakt insändas i original tillsammans
med anmälan. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia
av vidimerat registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så
önskar. Formuläret finns också tillgängligt för nedladdning på
Nedermans hemsida, www.nedermangroup.com.

De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i
aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan registrering, så
kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdag den 12
april 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum
måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9. Beslut om:

ads. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

adt. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

adu. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.

12. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter.

13. Val av revisorer.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare.

15. Beslut om (A) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier och (B) överlåtelse av egna aktier.

16. Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit).

17. Stämmans avslutande.

Utdelning (punkt 9 b)
För verksamhetsåret 2017 föreslår styrelsen en utdelning till
aktieägarna om 6,00 kr (5,50) per aktie. Utbetalningsdag är torsdag
den 26 april 2018 och avstämningsdag för utdelning är måndagen den 23
april 2018.

Styrelse m.m. (punkterna 2 och 10-13)
Valberedningen har följande förslag:
· Styrelsens ordförande Jan Svensson väljs till ordförande vid
årsstämman 2018.

· Antalet styrelseledamöter skall vara sex och inga suppleanter.
· Arvodet till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 1 500 000 (1
575 000) kronor att fördelas med 500 000 (450 000) kronor till
styrelsens ordförande och 250 000 (225 000) kronor vardera till
övriga årsstämmovalda ledamöter förutom verkställande direktören.
Belopp inom parentes beskriver den tidigare nivån.

· Arvode till revisionsutskott föreslås utgå med 75 000 kronor till
ordförande och med 50 000 kronor till ledamot.

· Revisorn ersätts för utfört arbete enligt godkänd räkning.
· Omval av Jan Svensson som styrelseordförande.
· Omval av styrelseledamöterna Ylva op den Velde Hammargren, Johan
Menckel, Gunilla Fransson och Sven Kristensson samt nyval av Johan
Hjertonsson. Gunnar Gremlin och Per Borgvall har avböjt omval.

· Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för
tiden intill slutet av årsstämman 2019, i enlighet med styrelsens
rekommendation. Ernst & Young AB har meddelat att den nuvarande
auktoriserade revisorn Staffan Landén kommer att vara huvudansvarig
revisor om årsstämman väljer Ernst & Young AB som revisor.

Information om styrelseledamot föreslagen till nyval:
Johan Hjertonsson (1968), civilekonom, är tillträdande VD och
koncernchef för Investment AB Latour per den 1 september 2019 och är
idag VD och koncernchef för AB Fagerhult. Dessförinnan har Johan
varit koncernchef för Lammhults Design Group AB och har inom
Electroluxkoncernen innehaft ett antal ledande befattningar inom
marknadsföring och produktutveckling. Johan är idag styrelseledamot i
AB Fagerhult, Sweco AB och Nord-Lock International AB.

Förslag riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att huvudsakligen samma principer som beslutades på
årsstämman 2017 tillämpas även för 2018. Riktlinjerna innebär att
fast lön utgår för fullgott arbete. Därutöver finns möjlighet till
rörlig ersättning som kopplas till bolagets resultat och
kapitalbindning. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt
30-50 procent av årslönen beroende på individens befattning i
bolaget.

För verkställande direktören är pensionsplanen premiebestämd med en
årspremie motsvarande 35 procent av den årliga grundlönen. För övriga
ledningen följer pensionsbetalningarna den avtalsenliga
kollektivplanen ITP med undantag för två medlemmar där
pensionsinbetalning sker med 8 basbelopp per år respektive maximalt
30 % av grundlönen.

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida gäller en
uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida äger
verkställande direktören rätt till motsvarande 18-24 månadslöner (de
sista sex månaderna med förbehåll för ny anställning). För övriga
ledningen gäller högst tolv månaders uppsägningstid vid en uppsägning
från bolagens sida, och sex månaders uppsägningstid vid egen
uppsägning. Det finns inget avtal mellan styrelsens medlemmar eller
ledande befattningshavare och Nederman eller något av dess
dotterbolag om förmåner efter det att deras uppdrag har avslutats.
Nedermans koncernledning består för närvarande av sju personer
(inklusive verkställande direktören).

Riktlinjerna omfattar inte ersättning enligt sådana incitamentsprogram
som från tid till annan kan komma att beslutas särskilt av
bolagsstämman.

Förslag till beslut om (A) bemyndigande för styrelsen att besluta om
förvärv av egna aktier och (B) överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om förvärv respektive
överlåtelse av egna aktier enligt nedan.

Bakgrund
Styrelsen bedömer att det under perioden fram till nästa årsstämma kan
uppkomma situationer där det finns behov av att återköpa aktier och
att överlåta dem. Detta kan exempelvis aktualiseras inom ramen för
industriella förvärv och annan strukturell utveckling av
Nederman-koncernens verksamhet.

(A) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019 besluta
om förvärv av egna aktier enligt följande:

(i) Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris
inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

(ii) Förvärv av egna aktier får ske så att Bolagets innehav av egna
aktier sammanlagt uppgår till högst tio (10) procent av samtliga
aktier i Nederman.

(B) Styrelsens förslag till bemyndigande att överlåta egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019 besluta
om överlåtelse av egna aktier enligt följande:

(i) Överlåtelse får ske av högst så många aktier som innehas av
bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut och vilka inte krävs för
leverans av aktier i enlighet med bolagets incitamentsprogram.

(ii) Överlåtelse av aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris
inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

(iii) Överlåtelse av aktier får ske som betalning av hela eller del av
köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller vid fusion,
varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde.

(iv) Ersättning för överlåtna aktier får erläggas kontant, med
apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget.

(v) Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandena och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att skapa en beredskap för styrelsen att helt eller
delvis finansiera industriella förvärv med egna aktier och möjliggöra
annan strukturell utveckling av Nederman-koncernens verksamhet.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 15 kräver att beslutet
biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) (punkt 16)
Styrelsen föreslår, i syfte att underlätta handeln med bolagets aktier
på Nasdaq Stockholm, att årsstämman 2018 beslutar om en uppdelning av
aktier enligt följande:

(i) Att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp i
tre (3) aktier (aktiesplit 3:1).

(ii) Att styrelsen bemyndigas att bestämma avstämningsdag för
uppdelningen av aktier, dock senast den 31 maj 2018.

(iii) Att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta
de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid
Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Uppdelningen av aktier kommer att innebära att antalet aktier i
bolaget ökar från 11 715 340 till 35 146 020. Den föreslagna
aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,1 kronor
till 0,03 kronor.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman. Styrelsen
och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget,
lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomisk...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.