Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-22

Nepa AB (publ): Bokslutskommuniké Nepa AB (publ), Q4 2018

FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT UNDER 2018

FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER - DECEMBER 2018

· Nettoomsättningen ökade 2,5% till 63,0 (61,4) MSEK
· Bruttoresultatet ökade 5,5% till 50,2 (47,6) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -3,6 (0,9) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -2,9 (0,8) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till, före utspädning -0,40 (0,11)
kronor, efter utspädning -0,40 (0,11) kronor

HELÅRET, JANUARI - DECEMBER 2018

· Nettoomsättningen ökade 13,3% till 241,5 (213,1) MSEK
· Bruttoresultatet ökade 15,9% till 182,9 (157,9) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -13,3 (-19,8) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -13,9 (-20,5) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till, före utspädning -1,94 (-2,87)
kronor, efter utspädning -1,94 (-2,87) kronor

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

UNDER PERIODEN

· Den nordiska modekedjan Dressman valde Nepas CX Tracker för att
stärka kundupplevelsen i butik.

· Den 12 december genomfördes en riktad nyemission om 714 835 aktier
och Nepa tillfördes härigenom cirka 39,3 MSEK.

EFTER PERIODEN

· Nepa i USA inleder samarbete med Louisville City Football Club och
Forward Madison F.C.

VD HAR ORDET

Under 2018 fortsatte Nepa framgångsrikt med strategin mot ökad
skalbarhet, resultat och expansion vilket resulterade i en ökad
bruttovinst om 16 procent (jämfört med 15 procent under 2017).
Samtidigt förbättrades vårt rörelseresultat med 7 MSEK jämfört med
2017 (till -13 MSEK).

Vi har tagit flera viktiga steg som tar oss i önskad rikning mot
förbättrat resultat:

1) Hemmamarknad Sverige - lönsam tillväxt
Nepa har fortsatt stärka vår marknadsledande position i Sverige tack
vare god försäljning av abonnemangsprodukter inom Customer Experience
och Marketing Optimization. I en värld där konsumentens köp bara är
ett klick bort, blir våra kunders varumärken allt viktigare för att
driva försäljning. Detta har resulterat i ökad efterfrågan för våra
abonnemangsprodukter inom Marketing Optimization och Customer
Experience, vilket har stärkt våra redan tidigare starka
nettomarginaler ytterligare.

2) Etablerade marknader Storbritannien och Finland - kraftig och
lönsam tillväxt

2018 innebar ett genombrott för Nepa i Storbritannien - då vi uppnådde
lönsamhet för första gången och ökade bruttovinsten med 127 procent
jämfört med 2017. Investeringen i Storbritannien har omfattat att
utveckla produkten Path-to-Purchase som skapat globalt intresse. Även
i Finland fortsatte vi att växa och förbättrade vår lönsamhet markant
tack vare försäljning av våra abonnemangsprodukter inom särskilt
Marketing Optimization. Vi förväntar oss att tillväxt kommer att
fortsätta och nettomarginalerna fortsätta att öka under 2019.

3) Investeringsmarknad USA - kraftig tillväxt på etableringsmarknad i
investeringsfas

Under 2018 har vi investerat kraftigt i vår amerikanska expansion
genom att etablera både försäljning- och marknadsavdelningen i USA.
Vi har byggt upp ett starkt team och skapat rätt förutsättningar för
att slå igenom på den amerikanska marknaden. Vårt fokus på spelbolag
och sport har resulterat i kunder som Psyonix, Louisville City
Football Club och Forward Madison F.C.. Vi har idag amerikanska
kunder inom samtliga produktområden.

Den generella marknadsoron under det fjärde kvartalet påverkade våra
kunders investeringsvilja negativt, vilket i sin tur påverkade vår
projektbaserade försäljning, vilken säsongsmässigt brukar vara
starkast under årets sista kvartal. Koncernens bruttovinstökning
uppgick i fjärde kvartalet till 5,4 procent samtidigt som
bruttovinsten från vår projektbaserade försäljning minskade med 20
procent jämfört med samma kvartal föregående år. Vi har efter
periodens utgång sett att efterfrågan har återgått till historiska
nivåer även för denna del av vår affär.

Vår resultatförbättring under 2018 är en effekt av ett långsiktigt
fokus på ökad skalbarhet. Under 2018 har förhållandet mellan
personalkostnader och bruttovinsttillväxt förbättrats kraftigt.
Personalkostnaderna ökade med 8%, samtidigt som bruttovinsten ökade
med 16 procent. Det kan jämföras med 2017 då personalkostnaderna
ökade med 31 procent medan bruttovinsten växte med 15 procent.

Slutligen vill jag välkomna alla som deltog i den riktade nyemission
som slutfördes den 12 december 2018. Vi har inlett 2019 med en stark
finansiell position som tillåter oss att fortsätta vårt fokus på
tillväxt, skalbarhet och lönsamhet. Jag ser fram emot att arbeta mot
att ta Nepa till nästa nivå under 2019.

Fredrik Östgren
VD

KONCERNEN

VERKSAMHETEN

VISION

"We change the way decisions are made".

Samhällets stora digitala omställning driver företag till att bli mer
kundcentriska. Aldrig förr har behovet av att lyssna på och förstå
sina kunder varit viktigare för ett framgångsrikt företagande. Genom
innovativa lösningar och mjukvara möjliggör Nepa kundorienterat
beslutsfattande i hela organisationen hos sina uppdragsgivare.

AFFÄRSIDÉ

Nepas affärsidé är att hjälpa företag att bli mer kundorienterade
genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och
dagliga beslutsfattande. Nepa kombinerar konsumenternas åsikter med
faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till
agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder.

AFFÄRSMODELL

Nepa är ett banbrytande tillväxtbolag inom researchbranschen som
erbjuder innovativa lösningar och mjukvara för att leverera agerbara
insikter till sina uppdragsgivare. Nepa har utvecklat automatiserade
processer för kontinuerlig datainsamling, dataanalys och distribution
av agerbara insikter samt förslag till åtgärder.

Drygt 65 procent av Nepas intäkter härstammar från abonnemangstjänster
för vilka avtalen sträcker sig minst 12 månader fram i tiden. Övriga
intäkter kommer från uppdrag baserat på kundspecifika
affärsutmaningar, alltid med ambitionen att skapa en långsiktig
abonnemangsaffär alternativt att bygga skalbara produkter som kan
appliceras på fler kunder och i fler industrier.

Den egenutvecklade plattformen Consumer Science Platform® säljs som en
kombination av:

1. En plattformslicens för hantering av kundfeedback och interface
för att automatiskt berika uppdragsgivarnas övriga IT-system med
beteendedata.

2. Standardiserade produkter - Consumer Science Platform®
Applications Suite.

3. Lösning på kundspecifika affärsutmaningar.
Nepas försäljningsmodell fokuserar alltid på uppdragsgivarens
affärsutmaningar och bygger på sammansättningen av färdiga
analysmoduler vilket resulterar i en hög grad av kostnadseffektiv
kundanpassning.

KONCERNENS UTVECKLING

INTÄKTER

Koncernens nettoomsättning ökade under det fjärde kvartalet med 2,5
procent till 62 972 (61 441) kSEK och bruttoresultatet ökade med 5,5
procent till 50 155

(47 556) kSEK.
Helåret 2018 ökade koncernens nettoomsättning med 13,3 procent till
241 485 (213 148) kSEK och bruttoresultatet ökade med 15,9 procent
till 182 880 (157 859) kSEK.

RESULTAT

Koncernens rörelseresultat uppgick under det fjärde kvartalet till -3
605 (912) kSEK medan periodens resultat uppgick till -2 949 (794)
kSEK.

Helåret 2018 uppgick koncernens rörelseresultat till -13 251 (-19 761) kSEK medan periodens resultat uppgick till -13 941 (-20 533) kSEK.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
|kSEK ||Okt-Dec 2018|Okt-Dec 2017|Helår 2018|Helår 2017||
+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
|Nettoomsättning ||62 972 |61 441 |241 485 |213 148 ||
+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
|Övriga rörelseintäkter ||926 |1 109 |3 788 |3 340 ||
+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
| ||63 898 |62 550 |245 273 |216 488 ||
+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
| || | | | ||
+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
|Direkta kostnader ||-12 817 |-13 885 |-58 604 |-55 289 ||
+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
|Övriga externa ||-7 502 |-5 417 |-27 761 |-24 114 ||
|kostnader || | | | ||
+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
|Personalkostnader ||-44 885 |-40 618 |-162 784 |-151 404 ||
+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
|Avskrivningar ||-1 530 |-977 |-5 314 |-3 326 ||
+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
|Övriga rörelsekostnader||-769 |-741 |-4 061 |-2 116 ||
+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
|Rörelseresultat ||-3 605 |912 |-13 251 |-19 761 ||
+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
| || | | | ||
+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
|Finansiella intäkter ||475 |230 |1 571 |1 168 ||
+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
|Finansiella kostnader ||-308 |-337 |-1 273 |-1 926 ||
+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
|Resultat före skatt ||-3 439 |806 |-12 953 |-20 519 ||
+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
| || | | | ||
+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
|Skatt ||490 |-12 |-988 |-15 ||
+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
|Periodens resultat ||-2 949 |794 |-13 941 |-20 533 ||
+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
|Varav hänförligt till ||-2 949 |794 |-13 941 |-20 533 ||
|moderbolagets || | | | ||
|aktieägare || | | | ||
+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
| || | | | ||
+-----------------------++------------+------------+----------+----------++
|Antal aktier vid ||7 863 186 |7 148 351 |7 863 186 |7 148 351 ||
|period...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.