Du är här

2014-04-03

Neste Oil Oyj: Neste Oilin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oil Oyj

Pörssitiedote
3.4.2014 klo 17.20

Neste Oilin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Finlandia-talolla.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2013.

Osinko 0,65 euroa osakkeelta

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan
vuodelta 2013 maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Osinkoon ovat
oikeutettuja ne osakkeenomistajat, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2014. Osingot
maksetaan 15.4.2014.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen
jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen nykyisistä
jäsenistä Jorma Eloranta, Maija-Liisa Friman, Per-Arne Blomquist, Laura
Raitio, Willem Schoeber ja Kirsi Sormunen. Hallituksen uudeksi jäseneksi
valittiin Jean-Baptiste Renard. Jorma Eloranta jatkaa hallituksen
puheenjohtajana ja Maija-Liisa Friman varapuheenjohtajana. Hallituksen
jäsenten esittelyt ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

Hallituksen vuosipalkkiot yhtiökokous päätti pitää ennallaan seuraavasti:

- puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
- hallituksen varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
- jäsenet 35 400 euroa/vuosi

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa/kokous sekä korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena eli
1 200 euroa/kokous Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille.

Tilintarkastajan valinta

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Katajisto. Tilintarkastajan
toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun
perusteella.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous muutti yhtiön yhtiöjärjestystä
seuraavasti:

a. Hallitusta koskevasta yhtiöjärjestyksen 4 §:stä poistetaan kolmas kappale,
jonka mukaan hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on
täyttänyt 68 vuotta, 4 §:n säilyessä muutoin ennallaan.

b. Yhtiökokouskutsua koskeva yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan
seuraavansisältöiseksi:

"10 § Yhtiökokouskutsu

Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on
julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään
yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiön
tulee samassa määräajassa julkaista tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta
sekä yhtiön internet-sivujen osoite yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Koska yhtiön osakkeet
kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä
osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.

Yhtiökokoukset pidetään Espoossa, Helsingissä tai Vantaalla."

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus")
seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 2 000 000
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 0,78 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.

Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden
hankintahinta on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä
markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään
hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä
maksettu korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan
tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita
sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään
hintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin
ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten,
että valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,78 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista.

Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille
siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai
osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai
maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on
voimassa 30.6.2017 saakka.

Pöytäkirjan nähtäville pano

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Neste Oilin pääkonttorissa
kahden viikon kuluttua.

Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen
viestintäjohtaja

Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Matti Hautakangas, puh. 050 458 5350

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin
keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä
öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun
dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 17,5 miljardia euroa,
ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on
listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen
indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil
on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The
Global 100 -listalle. CDP Forest arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja
kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista
yrityksistä.www.nesteoil.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Neste Oil Oyj via Globenewswire

HUG#1774257

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.