Du är här

2016-02-04

Neste Oyj: Ennätyssuuri koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto ja vahva rahavirta - osingonjakoehdotus 1,00 euroa osakkeelta

Neste Oyj

Tilinpäätöstiedote
4.2.2016 klo 9.00

Ennätyssuuri koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto ja vahva rahavirta -
osingonjakoehdotus 1,00 euroa osakkeelta

Vuosi 2015 lyhyesti:

· Vertailukelpoinen liikevoitto oli 925 miljoonaa euroa (2014: 583 milj.)
· IFRS:n mukainen liikevoitto oli 699 miljoonaa euroa (2014: 150 milj.)
· Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 11,79 dollaria barrelilta
(2014: 9,83 USD/bbl)
· Porvoon jalostamon suurseisokki toteutettiin toisella neljänneksellä
· Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 299 dollaria
tonnilta (2014: 278 USD/tonni)
· Rahavirta ennen rahoituseriä oli 480 miljoonaa euroa (2014: -59 milj.)
· Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 16,3 % (2014: 10,1 %)
· Velan osuus kokonaispääomasta joulukuun lopussa oli 29,4 % (31.12.2014: 37,9
%)
· Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,84 euroa (2014: 1,60 euroa)
· Hallitus esittää osingoksi 1,00 euroa osakkeelta (2014: 0,65) eli yhteensä
256 miljoonaa euroa (2014: 166 milj.)

Neljäs neljännes lyhyesti:

· Vertailukelpoinen liikevoitto oli 352 miljoonaa euroa (Q4/2014: 256 milj.)
· Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 91 miljoonaa euroa
(Q4/2014: 110 milj.)
· Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 231 miljoonaa euroa
(Q4/2014: 142 milj.)
· Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen liikevoitto oli 17 miljoonaa euroa
(Q4/2014: 8 milj.)
· Rahavirta ennen rahoituseriä oli 300 miljoonaa euroa (Q4/2014: 237 milj.)

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Nesteen tulos vuonna 2015 oli erinomainen Porvoon jalostamon kaikkien aikojen
suurimmasta seisokista huolimatta. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli 925
miljoonaa euroa (583 milj.), lähes 60 % enemmän kuin edellisvuonna. Olen
erittäin tyytyväinen, että kaikki liiketoiminta-alueet pystyivät parantamaan
tulostaan. Raakaöljyn hinta jatkoi laskuaan vuonna 2015, mikä vähensi
liikevaihtoamme, mutta marginaalit pysyivät hyvinä. Rahavirtamme oli vahva.
Yksi vuoden 2015 keskeisimmistä saavutuksista oli, että keskimääräisen
sijoitetun pääoman tuottomme verojen jälkeen ylitti pitkän aikavälin 15
prosentin tavoitetason.

Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 439 miljoonaa euroa, kun se
vuonna 2014 oli 285 miljoonaa euroa. Vuoden kuluessa jalostusmarginaaleja
tuki erityisen vahva bensiinimarkkina, jonka taustalla oli pääasiassa
kysynnän kasvu matalien öljyn hintojen seurauksena. Nesteen
viitejalostusmarginaali oli keskimäärin 7,7 dollaria barrelilta vuonna 2015,
yli 60 % korkeampi kuin vuonna 2014. Porvoon jalostamon suunnitellulla
suurseisokilla, joka saatiin onnistuneesti päätökseen kesäkuussa, oli 130
miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Suotuisa Yhdysvaltain
dollarin ja euron välinen valuuttakurssi vaikutti positiivisesti tulokseen.

Uusiutuvien tuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 402
miljoonaa euroa, kun se vuonna 2014 oli 239 miljoonaa euroa. Uusiutuvien
tuotteiden keskimääräinen viitemarginaali oli alle vuoden 2014 tason, mutta
pystyimme kasvattamaan lisämarginaaliamme. Dollarin vahvistumisella oli
positiivinen vaikutus liiketoiminta-alueen tulokseen. Myyntimäärä saavutti
uuden ennätyksen, 2,267 miljoonaa tonnia, mikä oli 8 % edellisvuotta enemmän.
Myynnistä hieman suurempi osuus, 31 prosenttia, meni Pohjois-Amerikan
markkinoille vuonna 2015. Yhdysvaltain ympäristöviranomainen (EPA) on
päättänyt kasvavista biomassapohjaisen dieselin velvoitteista vuosille 2016
ja 2017, ja Blender's Tax Credit (BTC) -verohelpotus hyväksyttiin
takautuvasti vuodelle 2015 ja ennakkoon vuodelle 2016. BTC-verohelpotuksen
vaikutus liikevoittoon oli vuonna 2015 selvästi suurempi kuin vuonna 2014.
Jäte- ja tähderaaka-aineiden osuutta kasvatettiin onnistuneesti keskimäärin
68 prosenttiin kaikista uusiutuvista raaka-aineista vuonna 2015.

Öljyn vähittäismyynnissä pystyimme lisäämään tulosta kasvattamalla
myyntimääriä ja parantamalla yksikkökatteita. Segmentin koko vuoden
vertailukelpoinen liikevoitto oli 84 miljoonaa euroa, joka oli kaikkien
aikojen suurin ja selkeä parannus vuodesta 2014.

Raakaöljyn ja uusiutuvien raaka-aineiden hintojen muutokset sekä tarjonnan ja
kysynnän tasapaino vaikuttavat öljy- ja uusiutuvien polttoaineiden
markkinoihin. Raakaöljyn matalan hinnan odotetaan edelleen tukevan tuotteiden
kysyntää. Neste arvioi suhteellisen hyvien bensiinimarginaalien jatkavan
Öljytuotteiden viitejalostusmarginaalin tukemista. Porvoon jalostamomme
odotetaan käyvän korkealla käyttöasteella, eikä suunnitteilla ole merkittäviä
huoltoseisokkeja. Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaalin odotetaan pysyvän
suunnilleen vuoden 2015 keskimääräisellä tasolla. Uusiutuvan dieselin
tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita lukuun
ottamatta Rotterdamin jalostamon suunniteltua seisokkia huhti-toukokuussa.
Öljyn vähittäismyynnissä myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan
noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta."

Konsernin neljännen neljänneksen 2015 tulos

Nesteen neljännen neljänneksen liikevaihto oli 2 759 miljoonaa euroa eli
pienempi kuin vuoden 2014 vastaavalla ajanjaksolla (3 552 milj.). Lasku oli
pääasiassa seurausta öljyn hinnan laskusta johtuneesta myyntihintojen
alenemisesta, jolla oli 1,5 miljardin euron vaikutus liikevaihtoon
edellisvuoteen verrattuna. Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen
valuuttakurssin muutoksella oli 0,3 miljardin euron ja myyntimäärien kasvulla
0,3 miljardin euron positiivinen vaikutus edellisvuoteen verrattuna.
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 352 miljoonaa euroa verrattuna
vuoden 2014 vastaavan ajanjakson 256 miljoonaan euroon. Öljytuotteiden
tulokseen vaikutti positiivisesti suotuisa Yhdysvaltain dollarin ja euron
välinen valuuttakurssi ja negatiivisesti alempi lisämarginaali ja suuremmat
poistot vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Uusiutuvien
tuotteiden tulos parani merkittävästi suuremman myyntimäärän, Yhdysvaltain
Blender's Tax Credit (BTC) -verohelpotuksen ja suotuisan Yhdysvaltain
dollarin ja euron välisen valuuttakurssin vuoksi. Öljyn vähittäismyynnin
tulos oli selvästi parempi kuin vuoden 2014 vastaavalla ajanjaksolla. Öljyn
vähittäismyynnin tulokseen vaikuttivat positiivisesti suuremmat myyntimäärät
ja pienemmät kiinteät kustannukset. Muut-segmentin tulos parani merkittävästi
vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen verrattuna pääasiassa Nynasin tuloksen
parantumisen vuoksi.

Öljytuotteiden neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 91
miljoonaa euroa (110 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 231 miljoonaa euroa (142
milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 17 miljoonaa euroa (8 milj.). Muut-segmentin
vertailukelpoinen liikevoitto oli 15 miljoonaa euroa (-2 milj.), josta tulos
osakkuus- ja yhteisyrityksistä oli 22 miljoonaa euroa (1 milj.)

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 245 miljoonaa euroa (-25 milj.).
Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 91 miljoonaa euroa
(322 milj.), avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset,
jotka olivat 7 miljoonaa euroa (49 milj.), sekä yhteensä -22 miljoonan euron
(-8 milj.) kertaluonteiset erät. Kertaluonteiset erät sisältävät 17 miljoonan
euron seuraamusmaksun, jonka Suomen tulli määräsi Nesteen maksamaan
biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen alittamisesta vuonna 2011. Neste kiistää
Tullin näkemyksen ja on valittanut päätöksestä. Neste pitää seuraamusmaksua
perusteettomana. Tulos ennen veroja oli 219 miljoonaa euroa (-30 milj.),
kauden voitto 209 miljoonaa euroa (-21 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,81
euroa (-0,08).

Konsernin vuoden 2015 tulos

Nesteen liikevaihto oli 11 131 miljoonaa euroa (15 011 milj.) vuonna 2015.
Liikevaihdon pieneneminen johtui öljyn hinnan laskun aiheuttamasta yleisestä
myyntihintojen alenemisesta, jolla oli 5,0 miljardin euron negatiivinen
vaikutus, ja pääasiassa Porvoon jalostamon suunnitellun seisokin
aiheuttamasta myyntimäärien laskusta, jolla oli 0,6 miljardin euron
negatiivinen vaikutus. Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen valuuttakurssin
muutoksella oli 1,6 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon
edellisvuoteen verrattuna. Konsernin koko vuoden vertailukelpoinen
liikevoitto oli 925 miljoonaa euroa eli lähes 60 % suurempi kuin vuonna 2014
(583 milj.). Öljytuotteiden vertailukelpoiseen liikevoittoon vaikuttivat
positiivisesti korkeammat viitemarginaalit ja suotuisa Yhdysvaltain dollarin
ja euron välinen valuuttakurssi, joiden vaikutus oli suurempi kuin Porvoon
jalostamon suunnitellun suurseisokin ja alemman lisämarginaalin negatiivinen
vaikutus. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi
pääasiassa suurempien myyntimäärien, korkeamman lisämarginaalin ja suotuisan
Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen valuuttakurssin seurauksena. Myös
Öljyn vähittäismyynnin tulos oli selvästi korkeampi kuin vuonna 2014
suurempien myyntimäärien ja yksikkökatteiden seurauksena. Muut-segmentin
tulos parani merkittävästi vuoteen 2014 verrattuna, mikä johtui pääasiassa
Nynasin tuloksesta. Konsernin kiinteät kustannukset olivat 668 miljoonaa
euroa (654 milj.). Kasvu johtui pääasiassa suuremmista
henkilöstökustannuksista ja ERP-järjestelmän käyttöönoton kustannuksista.

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 439 miljoonaa
euroa (285 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 402 miljoonaa euroa (239 milj.) ja
Öljyn vähittäismyynnin 84 miljoonaa euroa (68 milj.). Muut-segmentin
vertailukelpoinen liikevoitto oli 2 miljoonaa euroa (-7 milj.), josta
Nynas-osakkuusyhtiön osuus oli 29 miljoonaa euroa (11 milj.).

Konsernin koko vuoden IFRS:n mukainen liikevoitto oli 699 miljoonaa euroa (150
milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 263 miljoonaa
euroa (492 milj.), avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen
muutokset, jotka olivat -15 miljoonaa euroa (74 milj.), sekä yhteensä 52
miljoonan euron (-16 milj.) kertaluonteiset erät, jotka liittyivät pääasiassa
Porvoon sähköverkon myyntivoittoon. Tulos ennen veroja oli 634 miljoonaa
euroa (78 milj.) ja kauden voitto oli 560 miljoonaa euroa (60 milj.).
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,84 euroa (1,60) ja
osakekohtainen tulos 2,18 euroa (0,22). Konsernin efektiivinen verokanta oli
12 % (23 %). Efektiivisen verokannan lasku edellisvuoteen verrattuna johtui
kalenterivuoden aikana kirjatuista verottomista eristä, kuten Kilpilahden
Sähkönsiirto Oy:n osakkeiden myyntituotoista, ja Nesteen tuloksen
jakautumisesta eri tavalla toimintamaittain.

Näkymät vuodelle 2016Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn,
uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja
vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan.

Raakaöljyn matalan hinnan odotetaan edelleen tukevan tuotteiden kysyntää.
Raakaöljyn tarjonnan odotetaan kasvavan, kun talouspakotteet Irania vastaan
poistetaan ja Euroopan markkinoille tulee enemmän keskiraskasta raakaöljyä
vuonna 2016. Ma...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.