Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-30

Net Gaming Europe: Kommuniké från årsstämma i Net Gaming Europe AB

Årsstämma har hållits i Net Gaming Europe AB tisdagen den 30 maj 2017
varvid i huvudsak följande beslut fattades:

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för
räkenskapsåret 2016 samt beslutade att den ansamlade vinsten, 11 995
607 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelsearvodet fastställdes till 400 000 kronor, varav ordföranden
ska erhålla 160 000 kronor och övriga ledamöter, som ej är anställda
av bolaget, ska erhålla 80 000 kronor vardera. Arvode till revisorn
ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Jonas Bertilsson, Tobias Fagerlund,
Henrik Kvick, Jonas Söderqvist och Marcus Teilman med Henrik Kvick
som styrelsens ordförande. Per-Åke Bois utsågs till bolagets revisor
och Daniel Boström utsågs till revisorssuppleant.

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av högst sextio
miljoner aktier. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya
aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i
övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6
aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett
eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Syftet med
bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka bolagets kassa
eller möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna
aktier.

Årsstämman beslöt att införa ett nytt incitamentsprogram bestående av
personaloptioner. Högst 1 200 000 personaloptioner får utges. Rätt
att erhålla optionerna tillkommer endast personer som är eller blir
anställda i Net Gaming Europe AB:s dotterbolag Rock Intention Malta
Ltd. Varje option ska medföra en rätt att förvärva en (1) ny aktie i
bolaget till ett pris motsvarande 130 procent av den volymvägda
genomsnittskursen för samtliga affärer i bolagets aktier under
perioden 31 maj 2017 - 14 juni 2017 på Aktietorget. Optionerna kan
utnyttjas under perioden 1 juli 2020 - 30 augusti 2020. Utnyttjande
av optionerna förutsätter att innehavaren vid utnyttjandetidpunkten
är anställd i dotterbolag till Net Gaming Europe AB. Optionerna är
inte överlåtbara.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt utställda
optioner beslutades om emission, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, av 1 200 000 teckningsoptioner till ett av bolaget
ägt dotterbolag. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Varje
teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i
bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den
volymvägda genomsnittskursen för samtliga affärer i bolagets aktier
under perioden 31 maj 2017 - 14 juni 2017 på Aktietorget. Teckning av
aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske senast den 30
september 2020.

Bolagsstämman godkände dotterbolagets överlåtelse av aktier eller
optioner till innehavare av personaloptioner enligt förslaget.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets
aktiekapital med högst 312 000 kronor fördelat på 1 200 000 aktier
med ett kvotvärde om 26 öre motsvarande en utspädningseffekt om cirka
2,02 procent av aktiekapitalet och antal röster i bolaget per dagen
för kallelsen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352
Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/net-gaming-europe/r/kommunike-fran-arsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/11576/2276018/681179.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.