Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-13

Neurovive Pharmaceutical: NeuroVive avbryter utvecklingen av CicloMulsion för akut njurskada

Lund den 13 oktober 2016 - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq
Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell
medicin, presenterar idag resultat från den explorativa kliniska fas
II-studien CiPRICS. Resultaten visar att patienter som behandlats med
CicloMulsion före öppen hjärtkirurgi inte hade någon fördel av
behandlingen jämfört med placebo i att förebygga akut njurskada
(AKI). Som en följd av detta kommer NeuroVive inte att fortsätta
utvecklingen av CicloMulsion.

Den explorativa CiPRICS-studien, som syftade till att förebygga AKI
hos patienter som genomgick öppen hjärtkirurgi, uppnådde inte det
primära målet. Patienterna i den aktiva dosgruppen uppvisade däremot
en övergående, men statistiskt signifikant ökning av biomarkörerna
P-cystatin C och P-kreatinin jämfört med placebo. Inga oväntade
tolerabilitetsproblem observerades, och frekvensen av allvarliga
biverkningar var jämförbar med vad som iakttogs i placebo-gruppen.

"Eftersom det övergripande målet för denna studie var att erbjuda en
förebyggande behandlingsform för de patienter som riskerar att
utveckla AKI var utfallet av studien en besvikelse. CiPRICS-studien
har dock gett oss mycket viktig information om ciklosporin-behandling
i denna patientgrupp. Vi har även uppskattat det givande och nära
samarbetet med NeuroVives kliniska team", säger studiens
huvudprövare, docent Henrik Bjursten M.D. Ph.D. på Thorax-kliniken
vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Givet dessa nya rön har NeuroVive beslutat att inte fortsätta
utvecklingen av CicloMulsion i AKI och omfördela resurserna till
bolagets övriga utvecklingstillgångar. NeuroVive fortsätter att
utveckla sina möjligheter inom mitokondriell medicin, ett område med
stora medicinska behov. Utvecklingsprogrammet för ciklosporin
(NeuroSTAT), för behandling av traumatisk hjärnskada, fortgår.
Bolaget fortsätter utvecklingen av sina unika
icke-ciklosporinbaserade cyklofilin-hämmare för organskydd och andra
icke-relaterade indikationer. Utöver dessa betydande möjligheter har
NeuroVive flera tidiga projekt med andra, nya verkningsmekanismer
inom mitokondriell medicin.

"CiPRICS-studien har genomförts exemplariskt av teamet, lett av docent
Bjursten vid Skånes universitetssjukhus, med otvetydiga resultat.
Studien har dessutom bekräftat effektiviteten i NeuroVives sätt att
arbeta med partners i en nätverksmodell kring bolagets tidiga
kliniska forskning", säger NeuroVives VD, Erik Kinnman. "Vi kommer
att fortsätta utveckla och bygga vidare på vår portfölj, och jag ser
ett flertal potentiella kommande milstolpar i vår starka och breda
portfölj av projekt inom mitokondriell medicin."

En öppen webbkonferens för diskussion av resultaten från studien
CiPRICS kommer att hållas idag kl.15.00. För att delta i mötet,
vänligen besök
https://wonderland.videosync.fi/2016-10-13-neurovive-press-conference.
För att ringa in, vänligen använd ett av följande nummer: Sverige:
08-566 426 90, UK: +44 203 008 9815, US: +1 855 831 5946.

Dr. Bjursten kommer i eftermiddag att ge en muntlig presentation med
titeln Ciclosporin to Protect Renal function In Cardiac Surgery
(CiPRICS). A Double Blind, Randomised, Placebo Controlled, Proof of
Concept Study på Svenska Thorax-mötet i Malmö. För ytterligare
information om programmet, se konferensens hemsida:
http://www.malmokongressbyra.se/svenska_thoraxmotet/program.

Om CiPRICS

CiPRICS-studien (Ciclosporin to Protect Renal function In Cardiac
Surgery) var en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad
explorativ fas II-studie som utvärderade NeuroVives
läkemedelskandidat CicloMulsion som förebyggande behandling mot akut
njurskada (AKI) i samband med öppen hjärtkirurgi. Den primära
målparametern var förändring i P-cystatin C mellan
behandlingsgrupperna tre dagar efter operation. Sekundära
målparametrar innefattade utvärdering av P-kreatinin och andra
biomarkörer för njur-, hjärt- och hjärnskada. Studien omfattade 155
patienter som behandlades med CicloMulsion eller placebo strax före
kranskärlsoperation (CABG) på Thoraxkliniken vid Skånes
universitetssjukhus i Lund. Studien var prövarinitierad och utfördes
av Skånes universitetssjukhus med stöd från NeuroVive. Ytterligare
information om studien finns tillgänglig i den publika databasen
www.ClinicalTrials.gov.

Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), är
ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserat på
utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar
mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det
finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av
värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom
mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen.
NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap (NVP) och även
tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market
under kortnamnet NEVPF.

För investerar och/eller mediefrågor, kontakta:

Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller
ir@neurovive.com

Charles Athle Nelson, NeuroVives representant i USA, Tfn +1 212 961
6277 or ir.usa@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel)
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13
oktober 2016, kl. 08.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovive-avbryter-...
http://mb.cision.com/Main/6574/2100052/574125.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.