Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

Neurovive Pharmaceutical: NeuroVive Pharmaceutical AB: Årsstämma 2017 och valberedning

Lund den 26 oktober 2016 - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq
Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell
medicin, meddelar idag att årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB
(publ) kommer att hållas den 27 april 2017 kl. 16.00 på Medicon
Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman om
begäran har inkommit till styrelsen senast den 10 mars 2017.
Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress:
styrelsen@neurovive.com, eller med vanlig post på adress: NeuroVive
Pharmaceutical AB, Att: Greg Batcheller, Medicon Village, 223 81
Lund.

Vid årsstämman den 28 april 2016 beslutades att NeuroVives
valberedning skall bestå av en ledamot för envar av de tre till
röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik som
bolaget erhållit från Euroclear Sweden AB per den 30 september 2016.
Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen
skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha
rätt att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess att en ny valberedning har utsetts.

Valberedningen inför årsstämman 2017 består av följande ledamöter:

· Anders Ermén, Ordförande - utsedd av Baulos Capital Belgium SA /
Fredrik Olsson

· Michael Vickers - utsedd av Maas Biolab LLC / Marcus Keep
· Andreas Inghammar - utsedd av Eskil Elmer
Valberedningen representerar tillsammans cirka 19 procent av rösterna
i NeuroVive per den 30 september 2016.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2017 består av att förbereda
förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman för beslut:

· förslag till ordförande vid årsstämman
· förslag till antalet styrelseledamöter
· förslag till arvode till styrelseledamöter samt arvode till
ledamöter i styrelsens olika utskott

· förslag till arvode till revisorer
· förslag till val av styrelsens ordförande och övriga
styrelseledamöter

· förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen
samt för valberedningens uppdrag

· förslag till arvode till valberedningens ledamöter
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende
ovanstående frågor kan vända sig till valberedningen per e-post på
adress: valberedningen@neurovive.com, eller med vanlig post på
adress: NeuroVive Pharmaceutical AB, Att: Valberedningen, Medicon
Village, 223 81 Lund. För att valberedningen skall kunna behandla
inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen
tillhanda senast den 1 februari 2017.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell
medicin, fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade
läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och
funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov.
NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande
forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella
partners.

NeuroVive har ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig
till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®).
Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och
USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen
upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella
sjukdomar samt neurologiska och metabola sjukdomar.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns
även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best
market (OTC: NEVPF).

För investerar- och/eller mediefrågor, kontakta:
Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller
ir@neurovive.com

Charles Athle Nelson, NeuroVives representant i USA, Tfn +1 212 961
6277 or ir.usa@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26
oktober 2016, kl. 08.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovive-pharmaceu...
http://mb.cision.com/Main/6574/2108407/579903.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.