Du är här

2018-08-22

New Equity Venture: Delårsrapport två 2018

(MSEK) Q2 2018 Q2 2017 H1 2018 H1 2017 Helår 2017
KONCERNEN
TOTALA INTÄKTER 11,4 12,6 21,9 19,3 43,6
RESULTAT EFTER -1,1 -2,3 -3,9 -3,5 -33,3
FINANSIELLA
POSTER
BALANSOMSLUTNING 87,9 94,5 87,9 94,5 79,4
SOLIDITET (%) 81,9% 91,8% 81,9% 91,8% 78,6%
RESULTAT PER -0,24 -0,72 -1,06 -1,13 -8,93
AKTIE (SEK)
MODERFÖRETAGET
TOTALA INTÄKTER 0,2 0,0 0,3 0,6 0,8
RESULTAT EFTER -0,3 -1,2 -2,7 -1,7 -10,7
FINANSIELLA
POSTER
BALANSOMSLUTNING 45,1 56,5 45,1 56,5 47,7
SOLIDITET (%) 96,2% 97,9% 96,2% 97,9% 96,7%
RESULTAT PER -0,10 -0,40 -0,90 -0,57 -3,56
AKTIE (SEK)

ORDFÖRANDE OM DET SOM VARIT OCH DET SOM KOMMA SKA

Efter en sommar med reflekterande över NEVI:s utveckling de senaste
kvartalen, känner jag nu stor press på styrelsen och ledningen! För
jag är långt ifrån nöjd med de finansiella resultaten. Att vi stärkt
vår organisation, står redo för kommande investeringar och
arbetsbördan det medför, får aldrig gå ut över vårt huvudsakliga
arbete, att investera i "nano-cap" segmentet samt utveckla in-house
projekt. Därför är min uppgift att snabbt få vår ledning upp på tå
igen.

Att vi under våren tillsammans med externa partners bildade vårt
första bolag utanför Skandinavien var helt i linje med vad jag skrev
i rapporten för kvartal ett, och det är självfallet ett stort steg i
vår utveckling. Samtidigt har vi redan utfört våra första
investeringar i UK (Ayima & Game Chest Group) och känner oss därför
trygga i beslutet och ser med tillförsikt på satsningen. Nu ska vi
även ta nästa steg i vår internationalisering och starta bolag på
ytterligare en marknad utanför Skandinavien under hösten.

Till sist vill jag åter belysa hur viktigt jag ser på att vi åter får
upp farten i vår verksamhet och skyndsamt åter påvisa goda resultat
med positiv utveckling samt därmed skapa högsta möjliga avkastning
för våra aktieägare över tid.

Väl mött.

THOMAS JANSSON

SO New Equity Venture Int. AB

VD HAR ORDET
Under årets andra kvartal har vi bildat ett dotterbolag i UK under
namnet NEW EQUITY VENTURE (UK) LTD. Bolaget har bildats för att öka
vår närvaro på de brittiska öarna och på så sätt expandera vår
verksamhet. Bolaget är redan aktivt och har påbörjat en "scanning" av
den brittiska marknaden efter potentiella investeringsmöjligheter i
bolag inom micro- och nano-segmentet. NEVI har under kvartal två även
genomfört tilläggsinvesteringar i två av koncernens innehav, Hubso
och Sjöstrand Coffee. Vi har stor tilltro till bolagens
framtidsutsikter och ser fram emot att följa hur dess kommer
utvecklas av det tillkomna kapitaltillskottet. Vi kan konstatera att
vårt innehav iApotek slutfört ett förvärv av ett fysiskt apotek
vilket vi anser är ett steg i rätt riktning som kommer ge bolaget
större tillväxtmöjligheter.

Bolagets dotterbolag NEVI Advisory, som erbjuder tjänster inom bl. a.
bolagsstrategi, marknadskommunikation, förvärvsprocesser och
rådgivning, har under perioden blivit godkända som mentor på
marknadsplatsen NGM MTF. Det är en kvalitetsstämpel för denna
nyblivna del av vår verksamhet och något vi kommer fortsätta utveckla
framöver. Under perioden har även bolaget haft en extra bolagssstämma
där beslut togs om utdelning av delar av vårt innehav i Game Chest
Group. Det nya antalet ägare som Game Chest Group fick i och med
denna utdelning är ett viktigt steg i bolagets pågående
noteringsprocess.

Under den extra bolagsstämman valdes även John Ekeberg in som ny
styrelseledamot. John är 36 år och idag bosatt i London. Han har en
bred kompetens och erfarenhet inom internationell affärsutveckling
och projektledning. De senaste åren har han arbetat med e-handel,
konkurrent- och konsumentanalys, expansioner mot nya marknader m.m.,
i organisationer verksamma inom Europa och USA. Styrelsen är nöjda
med att knyta till sig John och den kompetens han besitter, vilket
stärker bolagets organisation ytterligare.

Finansiellt
Koncernen har fortsatt en stabil kassa som uppgår till 15,5 MSEK.
Koncernen visar ett resultat om -3,2 MSEK (-3,3) och moderbolaget ett
resultat om -2,7 MSEK (-1,7). Moderbolagets egna kapital var vid
utgången av perioden 45,1 MSEK vilket ska jämföras med 56,5 MSEK ett
år tidigare, koncernens eget kapital var 71,9 MSEK (86,8). Kassan i
moderbolaget uppgick till 4,5 MSEK (2,2) och kassan för koncernen
till 15,5 MSEK (10,6). Moderbolaget och dess helägda dotterbolag är
skuldfria (utöver leverantörsskulder).

Efter periodens utgång
Efter periodens slut har NEVI blivit informerade om att innehavet Game
Chest Group tagit beslut om att inleda en aktiv process för att
notera bolagets aktie på lämplig marknadsplats. Målet är att bolagets
aktie ska kunna godkännas för handel och därmed noteras under kvartal
tre 2018. NEVI ser odelat positivt på beslutet och kommer som en av
huvudägarna ge sitt fulla stöd i den kommande noteringsprocessen.
NEVI har även mottagit information från styrelsen i innehavet
Zoomability att bolagets noteringsprocess går framåt och en notering
förväntas under hösten. Vårt innehav iApotek har även förvärvat
ytterligare en verksamhet. Med de förvärv bolaget genomfört under
året har det nu etablerats en framgångsrik och väletablerad grund med
möjligheter att utnyttja den stora potential som finns inom
marknadssegmentet till ökad tillväxt.

Nu ser vi på NEVI fram emot en intensiv period av året där vår
målsättning är att genomföra ytterligare förvärv samtidigt som vi
bidrar till fortsatt utveckling av våra befintliga bolag.
Avslutningsvis vill jag återigen framföra att målet för oss
medarbetare på New Equity Venture är att över tid skapa högsta
möjliga avkastning för våra aktieägare!

ROBIN VESTERSTEN

VD New Equity Venture Int. AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· NEVI delar ut aktier i Game Chest Group
· Genomför investering i Hubso
· Innehavet iApotek slutförv förvärv av fysiskt apotek
· John Ekeberg väljs in som styrelseledamot
· Erhåller aktier i AMGO efter utdelning från Future Gaming Group
· Tecknar sin andel i Sjöstrand Coffee:s företrädesemission
· NEVI Advisory har antagits som mentor på NGM MTF
· Bildar bolag i UK, NEW EQUITY VENTURE (UK) LTD.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· iApotek genomför ytterligare förvärv
· Game Chest Group inleder noteringsprocess
· Zoomability förväntas noteras på lämplig marknadsplats under
hösten

För fullständig rapport, se bilaga.

//

För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22
augusti 2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är
inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när
investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska
noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att
verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med
uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/new-equity-venture/r/delarsrapport-tva-2018,c2...
http://mb.cision.com/Main/12115/2597870/895369.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.