Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-06

Nexar Group: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 6 MARS 2019

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 6 MARS 2019

Nexar Group AB (publ) - noterat på NGM Nordic MTF - höll extra bolagsstämma den 6 mars 2019.

Stämman fattade bland annat följande beslut:
• Stämman fattade beslut om en nyemission av högst 46 192 314 aktier på följande villkor: Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna fem (5) nya aktier. Teckningskursen är tjugo (20) öre per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter ska vara den 13 mars 2019. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 15 mars - 29 mars 2019. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 923 846,28 kronor genom utgivande av högst 46 192 314 aktier.
• Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att kunna emittera aktier till garanter i företrädesemissionen enligt ovan, avseende deras garantiersättning, samt att rikta en nyemission till Dividend Sweden AB avseende den ägarspridning som kommer genomföras genom deras försorg, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill årsstämman fatta beslut om emission av ytterligare sammanlagt högst 16 000 000 aktier till en emissionskurs om 0,20 kr per aktie. Skälet till förslaget är att kunna tillvarata möjligheten för bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid genom att garantiersättning erhålles i aktier istället för kontant medel, samt att styrelsen anser att det är av vikt för bolagets aktieägare att antalet aktieägare ökas med 3 000 nya aktieägare.
• Stämman beslutade att bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 4 157 324,85 kronor, minskas med 3 603 014,87 kronor, utan indragning av aktier, för täckning av förlust. Efter minskning av aktiekapitalet, i enlighet med vad som har angivits ovan, skall bolagets aktiekapital uppgå till 554 309,98 kronor, fördelat på sammanlagt 27 715 499 aktier var och en med ett kvotvärde om 0,02 kronor.
• Stämman beslutade att bolagsordningen 4 får följande lydelse: "Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor."
• Stämman beslutade att bolagsordningen 5 får följande lydelse: "Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken."

2019-03-06

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2019 kl 16:00.

För mer information, besök www.nexargroup.se, http://www.nexargroup.se, eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se mailto:mats.johansson@nexargroup.se
Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se mailto:stefan.mattsson@nexargroup.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Nexar Kommunike fran extra bolagsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25399

Om Nexar
Nexar är ett globalt musik- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har idag skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även artistavtal med tre av de musiktalanger som kommit fram via de egenutvecklade talangformaten. Bolaget är listat på NGM Nordic MTF.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.