Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-04

Nexstim Oyj: NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

Pressmeddelande, Helsingfors 4 mars 2019 kl. 9.00NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget") är ett företag
inom neuromodulering, som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system
för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för behandling av egentlig
depression. Bolaget rapporterar i dag om bokslutet för hela
räkenskapsperioden 2018 (1/1-31/12 2018) samt andra halvåret 2018 (1/7-31/12
2018).

Viktiga händelser, juli-december 2018

* Främjande av den depressionsstyrda behandlingsstrategin med totalt tio
NBT®-system installerade för behandling av allvarlig depression runt om på
olika anläggningar på tre kontinenter
* Undertecknade av ett partneravtal i oktober mellan Nexstim och Ampere
Medical, en distributör lokaliserad till Hong Kong, för att lansera
Nexstims närvaro i Asien
* Intäkterna under andra halvåret 2018 uppgick till 1,6 miljoner EUR (2017:
1,6 miljoner EUR)

Viktiga händelser under rapportperioden

* I januari 2019 undertecknade Nexstim ett distributionsavtal med Canadian
Health Solutions för att föra in sitt SmartFocus(TM) TMS-system på den
kanadensiska marknaden. Systemet förväntas bli lanserat i Kanada inom de
närmaste månaderna.
* Nexstim har fortsatt att stärka sin kommersiella organisation i USA som nu
består av tio personer och planerar att utöka teamet ytterligare 2019. Den
investeringen är avsedd att stödja företagets depressionsstyrda
behandlingsstrategi som koncentreras till viktiga regioner i USA
(sydöststaterna, nordöststaterna, Kalifornien och Texas).

Verksamhetsöversikt

Nexstim är ett företag som ägnar sig åt neuromodulering. Det innebär
utveckling och marknadsföring av banbrytande navigering för icke-invasiva
system för stimulering av hjärnan, med såväl behandlande (NBT®-systemet) som
diagnostiska (NBS-systemet) applikationer.

Företaget utvecklade sin NBT®-enhet med tekniken i NBS-plattformen som
grund. Numera är NBT®-systemet Nexstims viktigaste strategiska inriktning.

NBT®

* Nexstims NBT®-plattform baseras på företagets navigerade transkraniella
magnetstimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation - nTMS), som
möjliggör individuell, exakt, reproducerbar och icke-invasiv stimulering av
hjärnan

* I maj 2018 lanserade Nexstim systemet med navigerad hjärnterapi (NBT®) i
USA för behandling av allvarlig depression, efter att systemet godkänts av
FDA i november 2017

* Allvarlig depression drabbar mer än 300 miljoner människor världen över och
20-40 % av patienterna svarar inte på de behandlingsalternativ som hittills
varit tillgängliga. Som ett resultat är allvarlig depression
huvudinriktningen när det gäller Nexstims försäljning av och
marknadsförande aktiviteter för NBT®-systemet

* NBT®-systemet är CE-märkt för behandling av depression och kronisk smärta

* Aktiv bas med tio system installerade för behandling av depression på tre
kontinenter

NBS

* Nexstims NBS-system är den enda CE-märkta och FDA-godkända lösningen för
icke-invasiv kartläggning av motoriska barken före hjärncanceroperation.
Kliniska data har genererats för att visa värdet av Nexstims unika
kartläggande navigeringssystem före kirurgiskt ingrepp i relation till
utgången för patienterna
* NBS-systemet gör att kirurgerna är bättre förberedda och mer företagsamma
när det gäller resektionen av tumörer därför att de känner sig säkra på var
hjärnbarken för motorik och tal är lokaliserad, tack vare kartläggningen
som föregår operationerna. Den icke-invasiva lösningen har visat sig
förlänga den progressionsfria överlevnaden med 46 % vid låggradiga gliom,
jämfört med den gällande invasiva guldstandarden
* NBS-systemet har sålts till cirka 160 forskningsuniversitet och ledande
sjukhus runtom i världen

VD Martin Jamiesons genomgång

Jag glädjer mig åt att uppdatera er om Nexstims verksamhets- och finansiella
resultat för 2018.

I september 2018 rapporterade Nexstim uppgifter om den kompletterande fas
III-prövningen, känd som E-FIT-prövningen (Electric Field Navigated 1Hz rTMS
for Post-Stroke Motor Recovery Trial), som utvärderade användningen av
Nexstims NBT®-system i rehabilitering av övre extremiteterna efter stroke.

Tyvärr visade denna prövning ingen signifikant klinisk skillnad mellan aktivt
och skenbart behandlade grupper. När resultaten kombinerades med den tidigare
genomförda NICHE-studien, uppvisades också ingen signifikant klinisk skillnad
mellan aktivt och skenbart behandlade grupper. Prövningen genomfördes på fem
ledande rehabiliteringscenter i USA och sammanlagt deltog 60 patienter.

Efter detta fruktlösa resultat har Nexstim utvecklat sin verksamhetsstrategi.
Det har lett till att vi koncentrerar största delen av våra resurser på att
marknadsföra vårt NBT®-system för behandling av allvarlig depression, där
stimulering av specifika områden i hjärnan har visat sig vara effektiv.

Sedan den framgångsrika lanseringen i USA av vårt NBT®-system för behandling
av allvarlig depression vid Clinical TMS Societys årliga möte i maj 2018, har
vi levererat och installerat fem system i USA. Vi är övertygade om att vi
genom att lyfta fram NBT®-systemets unika navigeringskapacitet kan
differentiera det från de icke-navigerade TMS-lösningarna som för närvarande
finns på marknaden. I Europa och andra delar av världen finns det nu
sammanlagt fem NBT®-system för behandling av depression.

Nettoomsättningen för hela året växte under 2018 till 2,7 miljoner EUR,
jämfört med 2,6 miljoner EUR under 2017. Basinstallationerna med såväl NBS
som NBT®har ökat och tillväxttakten var rekordhög på USA-marknaden. Vi är
också glada över att kunna rapportera att vi har sett en förbättring av vår
försäljningsmix, med ett växande bidrag från vår högmarginella
efterförsäljning, inklusive intäkter från service, support, reservdelar och
konsumtioninriktad "head-trackers".

Eftersom detta har varit ett investeringarnas år, särskilt för att stärka vår
kommersiella närvaro i USA och även i Europa, uppgick företagets negativa
kassaflöde till -6,2 miljoner EUR 2018, jämfört med -5,4 miljoner EUR 2017.

Under 2019 kommer vi att fokusera på att den aktiva basen med installerade
NBT®-system för behandling av allvarlig depression ska växa, med tonvikt på
den stora USA-marknaden. Vår prioritet är att höja medvetenheten om vårt
NBT®-system på marknaderna: genom at öka antalet patienter som behandlas med
vårt NBT®-system kommer vi att kunna samla in mer viktig klinisk data, som
ytterligare stödjer vårt marknadsförande budskap samt ökar godtagandet av
vårt NBT®-system. Vi planerar också att utnyttja vårt starka nätverk av
ledande opinionsbildare i USA och använda de registrerade patientdata som vi
genererar till att publicera en serie rapporter som uppmärksammar fördelarna
som NBT®-systemet innebär när det används för att behandla allvarlig
depression. Dessa satsningar kommer att innefatta investeringar i
marknadsförd försäljning, reklam och kliniska resurser.

Den 31 december 2018 hade Nexstim 7,2 miljoner i kontanta medel, vilket
inkluderade Kreos lån. Bolaget fortsätter bedömningarna av olika
finansieringsmöjligheter och strategiska alternativ för sina verksamheter. De
strategiska alternativen omfattar eventuell avyttring av
diagnostikverksamheten eller till och med public-to-private uppköp av hela
bolaget.

Nyckeltal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tusen euro 7-12/2018 7-12/2017 1-12/2018 1-12/2017 |
| 6 mån. 6 mån. 12 mån. 12 mån. |
| Nettoomsättning 1 592,8 1 587,0 2 672,1 2 645,3 |
| Personalkostnader -2 413,7 -1 859,4 -3 937,5 -3 334,7 |
| Avskrivningar och nedskrivningar -269,6 -176,2 -424,0 -341,3 |
| Övriga rörelsekostnader -2 184,7 -2 359,2 -3 985,9 -4 118,1 |
| Räkenskapsperiodens vinst/förlust -3 713,8 -3 894,1 -6 154,3 -7 327,9 |
| Vinst per aktie (euro)* -1,14 -1,16 -1,93 -2,77 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet -3 069,4 -2 611,7 -6 192,5 -5 402,9 |
| Kassa och bank 7 175,2 8 473,6 7 175,2 8 473,6 |
| Summa eget kapital -294,3 5 520,8 -294,3 5 520,8 |
| Soliditet (%) -0,98 52,77 -0,98 52,77 |
| Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 3 253 751 3 105 786 3 253 751 3 105 786 |
| Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)* 3 251 865 2 949 153 3 187 487 2 649 232 |
| Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 4 431 575 4 431 575 4 431 575 4 431 575 |
| Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)* 4 701 628 4 135 795 4 577 627 3 822 547 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Aktiernas antal har i tabellen justerats enligt minskningen av aktier 26/11
2018, varvid antalet aktier dividerades med 30.

Framtidsutsikter

Utifrån verksamhetsprognoserna förväntar sig bolaget att omsättningen från
terapiverksamheten kommer att öka 2019 och att räkenskapsperiodens resultat
blir negativt.

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Bolaget har under sin verksamhetstid varit olönsamt och inga utdelningar har
skett. Under de kommande åren kommer bolaget att fokusera på finansiering av
tillväxt och utveckling av verksamheten. Bolaget kommer att hålla sig till en
mycket stram utdelningspolitik, knuten till bolagets resultat och finansiella
ställning. Bolaget förväntar sig inte att kunna lämna någon utdelning inom en
nära framtid. I de fall utdelning betalas berättigar varje aktie i bolaget
till lika stor utdelning.

Vid utgången av räkenskapsperioden 2018 uppgick moderbolagets utdelningsbara
eget kapital till 12 213 958,02 euro. Styrelsen föreslår att Nexstim Abp inte
lämnar utdelning för räkenskapsperioden 2018.

Helsingfors 4 mars 2019

Nexstim Abp

Styrelsen

För mer information gå in på bolagets webbplats www.nexstim.comeller kontakt
oss per telefon:

Nexstim

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

+44 771 516 3942

martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)

Jussi Majamaa

+ 3...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.