Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-03

NextCell Pharma AB: Kallelse till årsstämma i NextCell Pharma AB (publ)

Aktieägarna i NextCell Pharma AB (publ), 556965-8361, kallas härmed
till årsstämma tisdagen den 5 december 2017 kl. 16.00 på Karolinska
Institutet Science Park, våning 8, Hälsovägen 7 i Huddinge.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen
den 29 november 2017, och

· anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 29 november 2017
skriftligen till NextCell Pharma AB, Karolinska Institutet Science
Park, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge. Anmälan kan också göras per
telefon 08-735 20 10 eller per e-post
leo.groenewegen@nextcellpharma.com. I anmälan ska uppges fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
onsdagen den 29 november 2017, vilket innebär att aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.nextcellpharma.com och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 8 505 425 st. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
11. Val av styrelse och revisionsbolag.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-09-01 -
2017-08-31.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av
antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av
arvoden åt styrelsen och revisor (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 25 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode
ska utgå med 45 000 kronor till Niclas Löwgren och Camilla Myhre
Sandberg. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor ska utses
och ingen revisorssuppleant samt att arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 25 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att Hans-Peter Ekre, Anders Essen-Möller,
Niclas Löwgren, Camilla Myhre Sandberg och Edvard Smith omväljs som
styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders
Essen-Möller. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den
årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt
12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller
teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till
nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får
motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent
baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten
för årsstämman 2017.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital, öka bolagets finansiella
flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier.
Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital
och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller
förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom
fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor, Karolinska Institutet Science
Park, våning 8, Hälsovägen 7 i Huddinge samt på bolagets webbplats
(www.nextcellpharma.com) från och med tre veckor före årsstämman och
skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Huddinge i november 2017

NextCell Pharma AB (publ)

STYRELSEN

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Tel: 0702-615 504

E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar
behandlas i framtiden. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans™, en
läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand
behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för
användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av selekterade
stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharma AB:s
egenutvecklade metod. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som
är Sveriges första och enda stamcellsbank för familjesparande av
stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nextcell-pharma-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/15834/2382135/745993.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.