Du är här

2018-07-18

NextCell Pharma AB: NextCell firar ett år som noterat bolag

Den potentiella marknaden för stamcellsterapi är oerhörd och
utvecklingen går i rekordfart. Den 13 juli 2017 noterades
stamcellsbolaget NextCell Pharma AB ("NextCell") på Spotlight Stock
Market (tidigare AktieTorget). VD Mathias Svahn sätter egna ord på
det första året som noterat bolag och påminner om bolagets
förestående optionsinlösen.

"Vi lovade mycket - vi levererade mer

Försommaren 2017 vände vi oss till er aktieägare och bad om pengar för
att utveckla en avancerad stamcellsterapi med läkemedelskandidaten
ProTrans: ProTrans utgörs av utvalda levande stamceller, som efter
infusion förmår patientens immunceller att växla från
proinflammatoriska till återskapande egenskaper.

Tack vare fantastiska medarbetare och nära sammarbete med vår
GMP-tillverkare har vi idag producerat flera tillverkningssatser av
ProTrans för kliniskt bruk. Vår huvudaktieägare Diamyd Medical ABs
utomordentliga kontakter inom diabetes och NextCells medicinskt
ansvariga professor Edvard Smith, tillsammans med namnkunniga
forskare; huvudprövare professor Per-Ola Carlsson och doktor Daniel
Espes och säkerhetskommittéen bestående av professorerna Ulf Smith,
Anders Fasth och Åke Lernmark, har alla bidragit till den snabba
utvecklingen. Läkemedelsverket beviljade tillstånd för klinisk fas
I/II läkemedelsprövning med ProTrans före utgången av 2017.

NextCell är ett litet bolag med stora ambitioner. Vi är experter på
autoimmuna sjukdomar och stamceller från efterbörden och det är där
vi producerar och levererar. Jag vill framförallt tacka PBKM,
tillverkare av ProTrans, och Karolinska Trial Alliance, där doktor
Sofia Sisay är vår prövningsledare, doktor Nabil Al-Tawil, KTAs
ansvariga läkare och prövare, Linn Wurse, forskningssjuksöterska och
alla andra i studieteamet. Det är vi tillsammans som gör våra
tidplaner möjliga."

Från prospektet 2017:

NextCells målsättningar för 2017 och 2018 vid tidpunkten för notering
var följande:

2017

· Tillverka ProTrans av GMP kvalite lämpligt för kliniska studier Uppnått
· Ansöka om genomförande av klinisk fas I/II-studie med ProTrans - Uppnått
· Påbörja prekliniska studier för immunosuppression vid njurtransplantation - Uppnått

2018

· Påbörja den kliniska studien under Q1/Q2 förutsatt godkännande - Uppnått
· Interimsanalys, preliminär säkerhetsutvärdering av ProTrans - On Track
· Eventuellt utvidgande av initial klinisk fas I/II-studie
· Eventuellt initieratablera samarbete för initiering av klinisk
prövning av ProTrans i ny indikation

Diabetesstudien framskrider enligt plan. Både låg- och
medeldoskohorterna har bedömts säkra vilket även förväntas gälla för
den nu pågående högdoskohorten. Därefter övergår studien till en
randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad prövning där tio
patienter får ProTrans™ och fem patienter får placebo. Säkerhet och
bibehållen egen insulinproduktion efter ett år utvärderas. Resultat
från studien beräknas föreligga under 2019. Vid positivt utfall i den
kliniska fas I/IIa-studien finns fyra potentiella scenarion;
utlicensiering av ProTrans, vidareutveckling tillsammans med
samarbetspartner, försäljning av projektet eller fas III-studie i
egen regi. Vi har också möjlighet att sälja ProTrans till forskare
och bolag, som är intresserade av att testa ProTrans i sina egna
projekt.

De stamceller som används i ProTrans väljs ut med en egenutvecklad
(proprietär) selektionsalgoritm. Vi bedömer denna som unik och i
februari 2018 lämnade vi in en patentansökan till det svenska Patent-
och Registreringsverket. Patentansökan avser dels den proprietära
selektionsalgoritmen samt dels formuleringen av ProTrans.
Patentansökan är formulerad för att täcka generell framställning av
alla typer av mesenkymala stamcellprodukter som härrör från multipla
donatorer och celler som har valts ut med selektionsalgoritmen.
Vidare fokuserar patentansökan specifikt på stamceller från
navelsträngsvävnad i syfte att behandla inflammatoriska och
autoimmuna sjukdomar. Alldeles nyligen lämnade vi även in ytterligare
en patentansökan till det svenska Patent- och Registreringsverket. Nu
angående en metod för att förutse om en specifik patient är mottaglig
för behandling med ProTrans. Om ProTrans visar uppreglering av vissa
markörer vid kontakt med patientens vävnad/blod så tyder det på att
ProTrans troligen kommer att modifiera patientens sjukdom. Vår
selektionsalgoritm respektive prediktionsalgoritm är avsedda att
säkerställa att de mest potenta stamcellerna väljs ut för
tillverkning av ProTrans (selektion) och att de patienter som har
nytta av behandlingen också rekommenderas att behandlas med ProTrans™
(prediktion).

Parallellt med utvecklingen av ProTrans driver vi Cellaviva, vilken är
Sveriges första och enda stamcellsbank för familjesparande av
stamceller. Globalt är detta ett etablerat affärsområde, men i
Sverige har verksamhetsområdet ännu inte fått fotfäste. I mars 2018
valde Nordic Tech House, vars ena delägare är entreprenören och
influencern Isabella Löwengrip att gå in i NextCell. Tillsammans med
Nordic Tech House förbereder vi nu ett målinriktat arbete för att öka
medvetenheten kring stamcellsterapi samt familjesparande av
stamceller. Jag har stora förhoppningar om att Isabella och Nordic
Tech House ska kunna nå ut till våra målgrupper så att alla blivande
föräldrar kommer att känna till Cellaviva och våra tjänster. Den
tekniska utvecklingen går framåt när det gäller att expandera sparade
celler så att de ska räcka till att behandla även en vuxen patient,
och vi arbetar på att stödja forskning och utveckling här, liksom att
vi stödjer iden om stamcellsdonation till nationella
navelsträngsblodsbanken. Stamceller har förändrat och kommer att
fortsätta att förändra hur vi behandlar svåra och dödliga sjukdomar.
Födseln är ett unikt tillfälle att ta tillvara på stamceller och
genom Cellaviva kan vi erbjuda en säker biobank.

Vi utvärderar löpande olika möjligheter att växla upp vår verksamhet
och i slutet av april 2018 ingick vi ett Memorandum of Agreement med
ett kinesiskt bolag. Avsikten med avtalet är att undersöka
möjligheterna att genomföra kliniska prövningar i Kina med våra
ProTrans-stamceller och den långsiktiga målsättningen att nå
marknadsgodkännande för läkemedelskandidaten i Kina. Det ska bli
spännande att se vad detta avtal leder till.

Under augusti - september 2018 kan NextCell tillföras ytterligare
kapital genom inlösen av de teckningsoptioner som emitterades i
samband med bolagets emission av units inför notering på Spotlight.
Emissionslikviden som tillförs genom optionsinlösen kommer i huvudsak
att användas för slutförandet av den kliniska prövningen av ProTrans
samt för att attrahera en samarbetspartner för att genomföra kliniska
studier för en ny indikation.

Ett år har gått sedan noteringen på Spotlight och vi jobbar vidare med
full fart!

Optionsinlösen under augusti - september 2018

I samband med noteringen genomförde NextCell en emission av units, i
vilken 2 860 940 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna är noterade
på Spotlight och handlas under tickern "NXTCL TO 1" och har ISIN-kod
SE0009888795. Under perioden 23 augusti - 13 september 2018 kan
optionsinnehavare teckna aktier med stöd av teckningsoptioner.
Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till
teckning av en aktie till en kurs om 5,00 SEK.

Teckningssedel kommer att göras tillgänglig på NextCellsoch Sedermera
Fondkommissions respektive hemsidor: (http:)

NextCell: www.nextcellpharma.com

Sedermera: www.sedermera.se

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com
(http://file//hm.local/sedermera.se/gemensam/Corp/Externa/NextCell
Pharma/KOM/Pressmeddelanden/170713 - Första dag för
handel/www.nextcellpharma.com)

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar
behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar

ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första
hand behandling av autoimmuna och

inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid
njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller

framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary
selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en

bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända
stamcellsbank för familjesparande av stamceller från

navelsträngsblod och navelsträngsvävnad
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nextcell-pharma-ab/r/nextcell-firar-ett-ar-som...
http://mb.cision.com/Main/15834/2577390/880108.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.