Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

NFO Drives: Bokslutskommuniké 1/1 - 31/12 2018 NFO Drives AB(Publ.)

· Nettoomsättning under perioden uppgick till 30,8 MSEK (26,8 MSEK),
en förbättring med 4,0 MSEK mot samma period föregående år.

· Resultat före avskrivningar under perioden uppgick till 0,8 MSEK
(1,3 MSEK),

· Nettoresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-4 MSEK).
· Kassaflödet uppgick till 1,6 MSEK (-4,4 MSEK).
Händelser under 2018.

· NFO Drives meddelar att det europeiska patentverket, EPO, har
beviljat patent för bolagets produkt Frekvensomriktaren NFO Sinus med
patent nr: 2 115 870.

· NFO Drives utvecklingsarbete har gett resultat. Bolaget lanserar
nu, Optimal, en konkurrenskraftig produkt på marknaden som tar
bolagets produktportfölj till en ny nivå.

· Vid årsstämman den 20 april omvaldes Eva-Britt Grönberg, Martin
Hagbyhn och Tomas Ängkulle. Göran Hedbys valdes in som ny
styrelseledamot, samtidigt avgick Åsa Agervald. Stämman utsåg Martin
Hagbyhn till styrelsens ordförande.

· NFO Drives lanserar en ny produktportfölj av frekvensomvandlare
med upp till 90kW baserat på PWM teknik. Avsikten är att erbjuda sina
kunder en "One-stop shop" lösning.

· NFO Drives skriver ramavtal med SAAB Kockums AB om leveranser av
NFO Drives störningsfria frekvensomriktare till SAAB Kockums ytfartyg
samt ubåtar.

· Scandia Pumps AB planerar inköp av ca 100 stycken NFO Sinus under
ett kalender år 2019 och framöver.

Helåret 2018

NFO Drives omsättning 2018 uppgick till 30,8 MSEK i jämförelse med
26,8 MSEK under 2017, en ökning med 15%. Förklaringen ligger
framförallt i nya OEM (Original Equipment Manufacturer) kunder, men
även en ökad fakturering på befintliga kunder.

Bolaget har under 2018 genererat ett positivt EBITDA på 0,8 MSEK (1,3
MSEK). Övriga kostnader samt kostnad för personal uppgick under 2018
till 9,8 MSEK relaterat till föregående år då kostnaden uppgick till
9,0 MSEK. Huvuddelen av kostnadsökningen finns i kvartal 4.

Vissa komponenter har allokeringsstatus hos leverantörerna, detta
leder till en kostnadsökning för Bolaget. Denna kostnadsökning har
Bolaget genom prishöjningar lyckats kompensera för hos övervägande
del av Bolagets kunder.

Arbetet på marknaden fortgår och Bolaget jobbar också med att arbeta
in sig på nya applikationsområden.

Faktureringen inom EU ökade total med 311% exkluderat De Laval. Även
försäljningen utanför EU ökade. På denna marknaden ökade
faktureringen med 72%.

Försäljningen inom Sverige har varit lägre, med en 18% lägre
faktureringen. Den största orsaken kan härledas till att projekt
under 2018 inte var lika stora som 2017. Totalt fakturerar Bolaget ca
86% på export.

Kvartal 4

Fakturering under kvartal 4 uppgick till 6,3 MSEK (7,8 MSEK). Den
svagare faktureringen under december berodde till stor del på att
många av våra kunder valde att sänka sina lagervolymer inför
årsskiftet.

NFO Drives ökade kostnader under kvartal 4 beror på en omstrukturering
och en modernisering av utvecklingsavdelningen. Detta medförde att
Bolaget fick göra en engångsreservation på 0,6 MSEK under kvartal 4.

Totalt har bolaget under 2018 investerat i verktyg för ca 1,2 MSEK,
vilket har påverkat kassaflödet.

Bolaget avslutar sitt bästa år med en försäljningsökning och positivt
kassaflöde. Under året har bolaget genomfört omstrukturering av
samtliga processer samt investerat i framtida produkter. Detta gör
att styrelsen har stark tilltro till bolagets utveckling.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisorer.

Nästa rapport, årsredovisning publiceras den 21 mars 2019.

Rapport kvartal ett 2019 publiceras den 17 april 2019.

Årsstämma kommer att hållas den 26 april i Karlshamn. Ingen utdelning
kommer att föreslås.

Mer information lämnas av

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se

Johan Braun, verkställande direktör i NFO Drives AB

Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar
frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för
energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt
maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på
upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk
utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter,
sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga
elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Spotlight Stock Market,
www.spotlightstockmarket.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nfo-drives/r/bokslutskommunike-1-1---31-12-201...
https://mb.cision.com/Main/11662/2733874/986644.pdf

Författare Aktietorget