Du är här

2018-09-03

NGS Group AB: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i NGS Group AB (publ), org. nr 556535-1128 (" Bolaget") kallas
härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 september 2018, kl. 10.00 i
Bolagets lokaler på Holländargatan 13 i Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast per torsdagen den 20 september
2018, dels ii) anmäla sig för deltagande på bolagsstämman till Bolaget under
adress NGS Group AB (publ), Klas Wilborg, Holländargatan 13, 111 36
Stockholm, per telefon 08-505 808 30 eller via e-post till info@ngsgroup.se.
Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 20 september 2018.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress
eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och eventuella biträden.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om
detta i god tid före torsdagen den 20 september 2018, då sådan omregistrering
ska vara verkställd.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om
deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer
att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra
bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna
hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets
förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. För ytterligare
information om NGS Groups behandling av personuppgifter och dina rättigheter,
se NGS Groups hemsida www.ngsgroup.se under rubriken "Integritetspolicy" som
finns under avsnittet "Om oss".

Fullmaktsformulär
Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare
att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till Bolaget enligt
ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.ngsgroup.se, samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordningen
5 Val av en eller två justeringsmän
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Beslut om antal styrelseledamöter
8 Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, bestående av Pekka Palomäki (ordförande), Per Odgren samt Jan
Sandberg, föreslår att Per Odgren väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 7)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska minskas med en ledamot och
fortsättningsvis bestå av fyra ledamöter.

Styrelsen har sedan Gunilla Carlsson avgick ur styrelsen den 5 juni 2018 för
arbete som assisterande generalsekreterare inom FN-organet UNAIDS bestått av
fyra ledamöter. Styrelsen har utvärderat sitt arbete och funnit att det
fungerar tillfredställande med fyra ledamöter och har därför till
valberedningen föreslagit att antalet ledamöter minskas. Valberedningen delar
styrelsens bedömning.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på
bolagsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen. Upplysningar ska lämnas om det kan ska utan väsentlig skada för
Bolaget.

* * * * * *

Stockholm i september 2018

NGS Group AB (publ)
Styrelsen

Denna information lämnades för offentliggörande den 3 september 2018 kl. 15.00
CET.

Kallelse extra bolagsstämma
http://hugin.info/171442/R/2213942/863833.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NGS Group AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.