Du är här

2017-06-01

Nickel Mountain: Emission av konvertibler i Nickel Mountain Resources

EMISSION AV KONVERTIBLER I NICKEL MOUNTAIN RESOURCES

Som beslutat av Bolagets extra årsstämma den 24:e maj 2017 och som ytterligare ett steg i förvärvet av Mezhlisa Resources Cyprus Ltd och indirekt det s.k. Tomskprojektet har Nickel Mountain Resources AB (publ) emitterat konvertibler till Interfox Resources AB (publ).Totalt har 11 939 297 konvertibler emitterats och tecknats av Interfox Resources AB (publ). Bolagsverket har registrerat konvertiblerna per den 31 maj 2017.

Göteborg 1 juni 2017

För mer information kontakta Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.
Telefon 0708 341432
Johan.sjoberg@nickelmountain.se mailto:Johan.sjoberg@nickelmountain.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Nickel Mountain Pressrelease 2017-06-01.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20449

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i metallpriserna, i synnerhet vad gäller nickel. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.