Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-09

Nickel Mountain: Stämmokommuniké för årsstämma i Nickel Mountain Resources

STÄMMOKOMMUNIK FÖR ÅRSSTÄMMA I NICKEL MOUNTAIN RESOURCES

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ) har den 8 juni 2017 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningarna för koncernen och moder- bolaget enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 4 121 057 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och arvoden
Stämman beslutade om att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter samt en revisor. Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tore Hallberg, Patric Perenius, My Simonsson, Torbjörn Ranta och Anders Thorsell. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Patric Perenius till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 75 000 kronor vardera och styrelsens ordförande ska erhålla 89 600 kronor i styrelsearvode. Revisorn ska ersättas mot godkänd räkning.

Bemyndiganden
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission med högst 56 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission med högst 11 200 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2016 kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på www.nickelmountain.se http://www.nickelmountain.se . Rapport för första halvåret 2017 lämnas torsdagen den 23 augusti 2017.

Göteborg 8 juni 2017

2017-06-09

Nickel Mountain Resources AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.

Telefon 0708 341432

Johan.sjoberg@nickelmountain.se mailto:Johan.sjoberg@nickelmountain.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Nickel Mountain Pressrelease 2017-06-09.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20503

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i metallpriserna, i synnerhet vad gäller nickel. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.