Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-17

Nicoccino: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA - NICOCCINO HOLDING AB

Aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma
den 26 maj 2020, kl. 11.00 på Advokatfirman Lindberg & Saxons kontor,
Sturegatan 46 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 maj 2020, dels anmäla
sitt deltagande till bolaget senast den 19 maj 2020 per post på
adress Nicoccino Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per
telefon 08-20 00 40 eller per e-mail info@nicoccino.se. Vid anmälan
ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska
därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 19 maj 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i
stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
11. Beslut om emissionsbemyndigande.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2019-01-01--2019-12-31 och att årets resultat -4 780 895 kr avräknas
mot överkursfonden och 3 321 795 kr balanseras i ny räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt beslut om arvoden
(punkt 9-10)

Aktieägare som representerar ca 20 procent av antalet aktier och
röster i bolaget har lämnat följande förslag avseende arvode och val
av styrelse:

Totalt styrelsearvode föreslås totalt bli 350 000 kronor, varav
styrelsearvode om 150 000 kr till ordförande och 100 000 kr till
övriga ledamöter. Fredrik Hübinette (tillika ordförande) har dock
meddelat styrelsen att han avstår från styrelsearvode. Arvode till
revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Omval av nuvarande styrelseledamöter Fredrik Hübinette (tillika
ordförande), Johan Thorell och Anders Ulfhielm föreslås.

Aktieägare som representerar ca 20 procent av antalet aktier och
röster i bolaget avser att återkomma med förslag till val av revisor
senast den 5 maj 2020.

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma
besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med
bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika
från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet
till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
anskaffning av kapital för att täcka det framtida kapitalbehov som
krävs av noterade bolag.

Om bemyndigandet utnyttjas för nyemission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som emitteras med stöd
av bemyndigandet inte överstiga 10 procent av det totala antalet
aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman
företrädda aktierna.

Handlingar inför bolagsstämman m.m.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar
inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer att finnas
tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och
på bolagets hemsida www.nicoccino.se senast den 5 maj 2020.
Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören
vid bolagsstämman ska lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och
koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Övrigt

Antalet deltagare som tillåts delta fysiskt på stämman kommer att
begränsas i enlighet med de rekommendationer som gäller då årsstämman
hålls den 26 maj 2020. Personer som är sjuka eller misstänker att de
kan ha varit utsatta för smitta ska undvika att delta i årsstämman i
enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende
coronaviruset/covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuell....

Även om Nicoccino Holding AB (publ) vidtar åtgärder för minimera
risken för spridning av coronaviruset/covid-19 vid årsstämman så
finns det inga garantier för att deltagare inte kan utsättas för
viruset. Nicoccino Holding AB (publ) ger därför aktieägarna möjlighet
att lämna fullmakt till ett ombud eller poströsta i enlighet med de
formulär som tillhandahålls på bolagets webbplats
http://investor.nicoccino.se/sv/pure-nicotine-experience

För information om hur personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-...

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på
förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Nicoccino Holding AB (publ) uppmanar aktieägarna
att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare
som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska
spridningen av coronaviruset (covid-19). För förhandsröstning ska ett
särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finns tillgängligt
på bolagets webbplats senast den 5 maj 2020. Formuläret för
poströstning ska skickas till bolaget så att bolaget senast den 25
maj 2020 har mottagit blanketten.

Formuläret tillsammans med kopia på identitetshandlingar ska skickas
till bolaget antingen per post på adress Nicoccino Holding AB,
Lahällsvägen 48, 183 30 Täby eller per e-mail info@nicoccino.se.

Stockholm i april 2020

NICOCCINO HOLDING AB (publ)
Styrelsen

Fredrik Laurell

CEO
fredrik.laurell@nicoccino.se

0733-980474

Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film
som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till
nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ
när man inte vill, kan eller får röka.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nicoccino/r/kallelse-till-arsstamma---nicocci...
https://mb.cision.com/Main/9519/3090636/1231224.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.