Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-12

Nidron Holding AG: I syfte att byta domicil för Fenix Outdoor från Sverige till Schweiz,

offentliggör härmed huvudägaren Nidron Holding ett offentligt
aktieerbjudande utan budpremie till övriga aktieägare i Fenix Outdoor

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS
ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA,
NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE
TILL (OCH ACCEPTER GODKÄNNS INTE FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER
PERSONER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA
YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER
VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Nidron Holding AG ("Nidron"), ett schweiziskt bolag helägt av familjen
Nordin[1], offentliggör härmed ett offentligt aktieerbjudande till
ägarna av aktier av serie B i Fenix Outdoor AB (publ) ("Fenix" eller
"Bolaget") att överlåta samtliga utestående aktier av serie B i Fenix
till Nidron ("Erbjudandet"). För varje aktie av serie B i Fenix
erbjuds en ny aktie av serie B i Nidron. Fenix aktier av serie B är
noterade på NASDAQ OMX Stockholm ("NASDAQ OMX"), Mid Cap och aktierna
av serie B i Nidron avses, förutsatt Erbjudandets fullföljande,
noteras på NASDAQ OMX. Fenix aktier av serie A är inte noterade och
samtliga aktier av serie A innehas (direkt eller indirekt) av Nidron
eller Martin Nordin. Erbjudandet lämnas i syfte att byta domicil för
Fenix från Sverige till Schweiz. Ägarna av aktier av serie B i Fenix
kommer därför, som vederlag för sina aktier i Fenix, att erbjudas
samma ägar- och röstandel i Nidron som aktieägaren har i Fenix.
Erbjudandet medför ingen budpremie.

Erbjudandet i sammandrag

· För varje aktie av serie B i Fenix erbjuds en ny aktie av serie B
i Nidron.

· Den oberoende styrelsekommittén i Fenix[2] har uttalat att de
principiellt är positiva till ett domicilbyte och att de avser att
återkomma med ett slutligt uttalande om Erbjudandet.

· För närvarande äger och kontrollerar Nidron, direkt och indirekt,
2 300 000 aktier av serie A och 5 275 069 aktier av serie B
motsvarande cirka 57,1 procent av kapitalet och cirka 81,1 procent av
rösterna i Fenix.

· Familjen Nordin äger och kontrollerar därutöver direkt 100 000
aktier av serie A och 576 500 aktier av serie B motsvarande cirka 5,1
procent av kapitalet och cirka 4,5 procent av rösterna i Fenix. Dessa
aktier kommer att överlåtas till Nidron i samband med att Erbjudandet
fullföljs.

· Nidmar Invest AB och Anna Nordin, som tillsammans innehar cirka
1,7 procent av kapitalet och cirka 0,6 procent av rösterna i Fenix,
har oåterkalleligt förbundit sig att acceptera Erbjudandet.

· Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas den 19 maj 2014
och avslutas den 16 juni 2014. Likviddag beräknas vara i slutet av
juni 2014.

· I samband med Erbjudandet har Nidron påbörjat förberedelser för
att notera Nidrons aktier av serie B på NASDAQ OMX och, förutsatt
Erbjudandets fullföljande, förväntas första dag för handel vara i
slutet av juni 2014.

· Efter fullföljandet av Erbjudandet avser Nidron att byta namn till
Fenix Outdoor AG.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Fenix grundades på 1960-talet av Åke Nordin under namnet Fjällräven.
Fenix har sedan grundandet ökat sin geografiska närvaro och vuxit
till en global koncern inom friluftsområdet. Bolaget är idag
organiserat i två affärsområden: Retail och Brands. Affärsområdet
Brands omfattar utveckling, marknadsföring och försäljning av de egna
varumärkena Fjällräven, Tierra, Primus, Hanwag och Brunton.
Affärsområdet Retail omfattar outdoordetaljisterna Naturkompaniet och
Partioaitta.

Fenix bedriver för närvarande verksamhet i ett 70-tal länder.
Historiskt sett har intäkterna framförallt kommit från de
skandinaviska länderna, men idag genereras omkring hälften av
Bolagets omsättning på marknader utanför Skandinavien och vad avser
affärsområdet Brands är andelen över 70 procent, där Tyskland är den
enskilt största marknaden avseende försäljning. I januari 2014
offentliggjorde Fenix att Bolaget stärker sin position i
Centraleuropa genom att Naturkompaniet och Partioaitta bildar en
allians med Globetrotter Ausrüstung GmbH ("Globetrotter") i syfte att
skapa ett samarbete inom en rad områden, allt från inköp till IT.
Globetrotter är Tysklands största specialiserade outdoorhandlare med
en välutvecklad internetbutik. Globetrotter är även delägare i Transa
AG, Schweiz största specialiserade outdoorhandlare, och på sikt
planeras även Transa AG inbjudas till att inkluderas i samarbetet.
Nidron bedömer att den framtida tillväxten framförallt kommer att
genereras på marknader utanför Skandinavien, varför dessa marknader
förväntas att öka i betydelse för Fenix. Nidron är därför övertygat
om att domicilbytet till Schweiz kommer att bidra till att behålla
och stärka Bolagets position och öka Fenix vidare tillväxt som ett
internationellt bolag.

Huvudkontorets nuvarande operationella funktioner kommer att vara kvar
i Örnsköldsvik. Den nya bolagsstrukturen möjliggör dock en etablering
av ett huvudkontor i Schweiz, vilket förväntas underlätta
rekryteringen och bibehållandet av anställda, i synnerhet i
ledningsbefattning. Nidron anser dessutom att det är lättare för
Fenix ledning att styra en internationell verksamhet från ett land
med närhet och mycket goda kommunikationer till de större länder där
Bolaget verkar.

Bolagets verksamhet förväntas att i större utsträckning bli mer global
och på sikt förväntas framtida intäkter att till större del generas i
länder utanför Skandinavien. Efter fullföljandet av Erbjudandet
kommer Nidron att ändra Fenix redovisningsvaluta till euro då euro är
Bolagets viktigaste försäljningsvaluta. Därutöver avses Nidron vid
Erbjudandets fullföljande byta namn till Fenix Outdoor AG. Nidron
bedömer att Erbjudandet inte kommer att ha några väsentliga
finansiella konsekvenser för varken Nidron eller Fenix.

Erbjudandet är strukturerat på ett sådant sätt att varje aktieägare
kommer, vid full anslutning i Erbjudandet, att ha samma ägar- och
röstandel i Nidron som aktieägaren tidigare hade i Fenix.[3]
Följaktligen kommer inte etableringen av en ny schweizisk
bolagsstruktur att innebära några väsentliga förändringar för den som
innehar aktier i Bolaget, även om den nya schweiziska bolagstrukturen
kommer att ändra Fenix legala koncernstruktur. Verksamheten i Fenix
och dess dotterbolag förväntas att, efter fullföljandet av
Erbjudandet, fortsätta bedrivas under samma legala struktur och i
enlighet med samma affärsmodell, vision, strategi och mål som idag.

Nidrons styrelse och ledning kommer att ha samma sammansättning som
Fenix nuvarande styrelse och ledning. Fullföljandet av Erbjudandet
förväntas inte innebära någon väsentlig förändring för anställda i
Fenix, sysselsättningen i Fenix eller de platser där Fenix bedriver
verksamhet.

- "Genom domicilbytet kommer Fenix att komma närmare sina
huvudmarknader, vilket skapar goda förutsättningar för att på lång
sikt tillgodose kundernas behov", säger Martin Nordin,
styrelseledamot i Nidron.

Erbjudandet
Nidron, ett schweiziskt bolag, lämnar ett offentligt aktieerbjudande
till ägarna av aktier av serie B i Fenix där en ny aktie av serie B i
Nidron erbjuds för varje aktie av serie B i Fenix. En ny aktie av
serie B i Nidron har samma röstandel som en befintlig aktie av serie
B i Fenix. Villkoren för Erbjudandet beskrivs nedan.

Vid full anslutning i Erbjudandet kommer 5 022 162 nya aktier av serie
B i Nidron att emitteras inom ramen för Erbjudandet innebärande att
nuvarande aktieägare i Fenix (exklusive Familjen Nordin) kommer att
inneha motsvarande cirka 37,8 procent av kapitalet i Nidron och cirka
14,4 procent av rösterna i Nidron. Erbjudandet medför ingen
budpremie.

Inget courtage kommer att utgå i samband med Erbjudandet.

Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas den 19 maj 2014 och
avslutas den 16 juni 2014. Beräknad likviddag är i slutet av juni
2014 förutsatt att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller på annat
sätt frånfallits.

Nidron har anslutit sina aktier till Euroclear Sweden AB. Nidrons
styrelse har även påbörjat förberedelserna för att notera Nidrons
aktier av serie B på NASDAQ OMX och, förutsatt Erbjudandets
fullföljande, förväntas första dag för handel vara i slutet av juni
2014.

Uttalande från den oberoende styrelsekommittén i Fenix
Den oberoende styrelsekommittén i Fenix har uttalat att de
principiellt är positiva till ett domicilbyte och avser att återkomma
med ett slutligt uttalande om Erbjudandet samt inhämta ett
värderingsutlåtande, så kallad fairness opinion från Erik Penser
Bankaktiebolag. Den oberoende styrelsekommittén avser att
offentliggöra sitt uttalande tillsammans med inhämtad fairness
opinion så snart det är praktiskt möjligt och i god tid före
acceptperiodens utgång.

Vissa närståendeförhållanden
Nidron är helägt (direkt eller indirekt) av Familjen Nordin (se nedan
under rubriken Beskrivning av Nidron). Martin Nordin är
röstmajoritetsaktieägare i Nidron och han är även verkställande
direktör samt styrelseledamot i Fenix. Vidare är Sven Stork,
styrelsens ordförande i Fenix, även styrelseledamot i Nidron. Varken
Martin Nordin eller Sven Stork har därför deltagit och kommer inte
att delta i Fenix handläggning avseende Erbjudandet. Därutöver är
Nidron moderbolag till Fenix. Följaktligen är reglerna avseende
närstående parter i avsnitt III i NASDAQ OMX Stockholms regler
rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
("Takeover-reglerna") tillämpliga, innebärande att Fenix ska inhämta
och offentliggöra ett värderingsutlåtande från oberoende expertis
avseende Erbjudandet (så kallad fairness opinion). Vidare ska
acceptperioden omfatta minst fyra veckor.

Åtaganden från aktieägare i Fenix
Nidmar Invest AB och Anna Nordin, som tillsammans äger 221 485 aktier
av serie B, motsvarande cirka 1,7 procent av kapitalet och cirka 0,6
procent av rösterna i Fenix, har genom avtal med Nidron
oåterkalleligt förbundit sig att acceptera Erbjudandet.

Nidrons ägande och kontroll i Fenix
För närvarande äger och kontrollerar Nidron 2 300 000 aktier av serie
A och 5 275 069 aktier av serie B motsvarande cirka 57,1 procent av
kapitalet och 81,1 procent av rösterna i Fenix. Nidron äger cirka 36
procent av kapitalet och cirka 36 procent av rösterna i Fenix direkt
och cirka 21 procent av kapitalet och cirka 45 procent av rösterna i
Fenix indirekt genom det helägda schweiziska dotterbolaget Ronmar AG
("Ronmar").

Förutom Nidrons innehav i Fenix, äger och kontrollerar Martin Nordin
personligen 100 000 aktier av serie A och 108 800 aktier av serie B
motsvarande cirka 1,6 procent av kapitalet och cirka 3,2 procent av
rösterna i Fenix. Vidare äger och kontrollerar Stina von der Esch
personligen 200 000 aktier av serie B motsvarande cirka 1,5 procent
av kapitalet och 0,6 procent av rösterna i Fenix, Maja Cederw...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.