Du är här

2018-08-21

Nilsson Special Vehicles AB: Nilsson Special Vehicles AB (publ) offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2018

Nilsson Special Vehicles AB ("Nilsson") publicerar härmed
halvårsrapport för det första halvåret 2018. Halvårsrapporten finns
tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida
www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

"Vi fortsätter oförtrutet att arbeta vidare med åtgärder för att nå
ner till våra målsatta produktionstider. Vi är på god väg med våra
produktionsförbättringar, men det är en viss eftersläpning innan
dessa slår igenom i de finansiella siffrorna. För nästa halvår är
alla våra produktionsplatser slutsålda och det är min ambition att vi
skall hålla planen samt därmed leverera och fakturera ett ökat antal
bilar jämfört med första halvåret."

Första halvåret 2018-01-01 - 2018-06-30 - Koncernen

· Orderingång: 78 (105) bilar.
· Orderstock: 107 (86) bilar.
· Nettoomsättningen uppgick till 101 144 (79 598) KSEK.
· Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3 142 (375) KSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till -4 889 (-2 273) KSEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12 742 (11 890) KSEK.*
· Bolaget har genomfört en nyemission som tillförde 22 879 KSEK före emissionskostnader.
· Resultat per aktie** uppgick till -1,04 (-0,77) SEK.
· Soliditeten uppgick per den 30 juni 2018 till 47 (51) %.

Andra kvartalet 2018-04-01 - 2018-06-30 - Koncernen

· Nettoomsättningen uppgick till 43 367 (38 956) KSEK.
· Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3 353 (-9) KSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till -3 783 (-1 230) KSEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 137 (7 257) KSEK.*
· Resultat per aktie** uppgick till -0,81 (-0,42) SEK.

*Förändringen gentemot motsvarande period föregående räkenskapsår
avser ökning av varulager och minskning av leverantörsskulder.

**Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Per 2018-06-30 uppgick det totala antalet aktier till 4
693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period
föregående år (2017) var 2 933 254 aktier.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

· Den 18 april offentliggör Nilsson årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.nilsson.se).

· Den 9 maj hålls årsstämma i Nilsson. Kommuniké från årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.nilsson.se).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Inga händelser att rapportera.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, tf. VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 070-664 90 59

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB
är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den

21 augusti 2018 kl. 08:00 CET.
Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade
fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och
begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största
marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson
började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många
års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i
form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering
för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm
First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special
Vehicles är Sedermera Fondkommission.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med
hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta
pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nilsson-special-vehicles-ab/r/nilsson-special-...
http://mb.cision.com/Main/13359/2596668/894760.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.