Du är här

2017-08-30

Nischer AB: Nischer Properties AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2017

Januari - Juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Resultat efter skatt uppgick till 2,8 (29,2) MSEK
· Resultat per aktie blev 0,15 (1,59) SEK

Väsentliga händelser perioden 1 januari 2017 - 30 juni 2017

· Moderbolaget beslutade på årsstämman att minska aktiekapitalet
från 19 836 437 kronor till 500 000 kronor. Minskning sker utan
indragning av aktier och för att öka det fria egna kapitalet.

· Stämman beslutade att välja in Urban Larsson som ordinarie
styrelseledamot, han ersätter Wilhelm Burman.

· I januari skrevs ett markanvisningsavtal med Karlstad kommun
gällande utveckling av 128 studentbostäder på Höstgatan i stadsdelen
Kronoparken i Karlstad. Byggstart planeras till hösten 2017 förutsatt
att bygglov vinner laga kraft. Inflyttning beräknas till hösten 2018.

· Nischer sålde i ett icke-publikt erbjudande totalt 43,3% av
aktierna i projektbolaget Nischer Karlstad 1 AB som kommer att driva
projektet i Kronoparken. Försäljningen ger en vinst om 9,1 mkr.

· I projektet Haninge Söderby ställdes detaljplanen ut på samråd.
Många inkomna synpunkter har lett till att kommunen har svårt att ett
fatta beslut, vi avvaktar därför i väntan på besked angående hur
projektet ska fortskrida.

· Ett nytt koncept lanserades, "Family Living", vilket är ett
koncept som erbjuder den snabbföränderliga barnfamiljen ett flexibelt
och bekvämt boende som kan anpassas efter familjens utveckling.

· Kvarvarande fordran på Rönnskärs Båk AB som från början var 23 909
688 kronor avbetalades under våren med 5 399 281 kronor men
resterande del som skulle ha varit betalt senast den 30 juni 2017
reglerades ej enligt plan. Totalt kvarstår nu 14 255 817 kronor av
fordran trots gjorda ansträngningar att få fordran reglerad under
våren.

· Nischer Karlstad 1 AB blev inskrivna som lagfarna ägare av
tomträtten Trombonen 2 i Kronparken vilket kommer tillföra ett stort
värde till bolaget då är värderad till närmare 8 mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Ett markanvisningsavtal är tecknat med Örnsköldsviks kommun på en
total bruttoarea (BTA) motsvarande ca 5 000 m2. Nuvarande detaljplan
kommer ändras till bostäder.

· Minskningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket.
VD-ordet

Det har varit ett positivt och händelserikt första halvår.

När det gäller vårt projekt i Karlstad så löper det på bra och vi har
nu samtliga avtal skrivna med kommunen såsom tomträtts-,
genomförande-, och markanvisningsavtal dessutom är nu fastigheten
bildad och projektbolaget lagfaren tomträttsinnehavare och inskriven
i lantmäterimyndighetens register. Vi har skrivit en
avsiktsförklaring med en totalentreprenör. Projektering fram till
färdiga tillverkningsritningar pågår och vi har som avsikt att ha ett
nyckelfärdigt projekt under andra halvan av 2018, det är vårt första
projekt inom vårt koncept som vi kallar "Start Living".

Vi fick nyligen en välkommen tillökning till vår projektportfölj då vi
erhöll markanvisningsavtal för den Urbana Grand Living produkten i
Örnsköldsvik. Markområdet vi tilldelats ligger längs
Örnsköldsviksfjärden och här ska vi ska bygga ca 5 000 m2 BTA.
Området ligger vattennära i kajområdet och har ett fantastiskt läge.
Arbetet med att ändra detaljplanen från en plan med spårområden för
järnvägens tidigare sträckning till en ny detaljplan innehållande
bostäder kommer att initieras under året.

Vi har arbetat vidare med vårt projekt Haninge Söderby och
detaljplanen har varit ute på samråd. Det har kommit in en mängd
synpunkter vilket lett till att arbetet drar ut på tiden, på grund av
detta utvärderar vi även andra områden i Haninge tillsammans med
Kommunen.

Arbete med att fortsätta bygga vår portfölj har gått riktigt bra och
jag är övertygad om att vi kommer kunna fortsätta expandera framöver.
Vi tror på ytterligare en markanvisning i en Stockholmsnära kommun
under september. Det blir i så fall vårt första projekt inom
konceptet "Competence Living" som riktar sig mot företag som letar
boende till sina anställda. Vårt koncept fungerar och vi fortsätter
jobba som vi gör med våra koncept via partnerbolagen och prioriterar
tilldelningar från kommuner med mark i tidiga skeden.

Med det sagt så ska vi fortsättningsvis fokusera på att identifiera
och utveckla nya och befintliga projekt, överträffa oss själva för
varje år som går och bygga starka partnerskap med de allra bästa
entreprenörerna och experterna på marknaden. Våra genomtänkta
lösningar kan enkelt anpassas för var projekts unika förutsättningar
och banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och
bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas.

Urban Larsson
VD Nischer Properties AB (publ)

RESULTAT, INTÄKTER & KOSTNADER
JÄMFÖRELSETAL INOM PARANTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD 2016

Koncernens resultat för januari-juni 2017

Nettoomsättning
Under den första halvan av 2017 uppgick nettoomsättningen till 0,0
(0,0) MSEK, detta med anledning till att koncernen inte har några
färdiga projekt ännu.

Bruttoresultat
Bruttoresultatet för januari-juni 2017 uppgår till 0,0 (0,0) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)
För perioden uppgick rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA)
till -6,8 (-2,0) MSEK. Skillnaden mellan åren beror till stor del på
att våra projekt har kommit in i mer kostnadsintensiva skeden jämfört
med föregående period. Framförallt så kan kostnaderna härledas till
detaljplanearbetet i Haninge som efter rapportperiodens utgång har
planat av. Vi har även jobbat mer under perioden med att ta fram
arkitektförslag för få in nya markanvisningar som i framtiden kan
generera vinster för koncernen.

Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i koncernföretag för perioden uppgick till 9,9
(0,0) MSEK.

Resultat före skatt
Resultatet före skatt för perioden uppgick till 2,8 (36,9) MSEK. Det
positiva resultatet för perioden utgörs framförallt av försäljning av
aktier i projektbolaget Nischer Karlstad 1 AB. Skillnaden mellan åren
beror på att koncernen hade högre finansiella intäkter föregående år
till följd av försäljning av publika aktier.

Koncernens kassaflöde och finansiering
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,0 (0,4)
MSEK vilket innebär en ökning med 2,6 MSEK jämfört med samma period
2016.

Periodens kassaflöde uppgick till 2,7 (-0,2) MSEK.

Årets långfristiga skulder uppgår till 0,0 (0,0) MSEK.

Antal aktier
Antal aktier uppgick vid periodens slut till 18 215 093 (18 215 093
vid utgången av 2016).

Resultat per aktie
Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,15 (1,59) SEK.

Medarbetare
Bolaget har två anställda, Urban Larsson som VD och Wilhelm Burman som
Affärsutvecklingschef.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning uppgick under perioden till 0,0 (0,0) MSEK.

Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 2
personer (1 person för samma period 2016).

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -7,4 (27,9) MSEK.
Skillnaden i resultatet mellan åren utgörs främst av bolaget
föregående period hade finansiella intäkter som uppstod till följd av
att bolaget sålt aktietillgångar vilket inte varit aktuellt denna
period.

ÖVRIG INFORMATION

Granskning
Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen
står inför.

Stockholm 30 augusti 2017

Styrelsen

För ytterligare information:
Tommy Marklund, Styrelseordförande
070-870 77 00
tommy.marklund@yield.nu

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nischer-ab/r/nischer-properties-ab--publ--dela...
http://mb.cision.com/Main/619/2335890/715484.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.