Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Nkt A/S: NKT A/S udsteder op til 4.951.106 nye aktier i forbindelse med rettet emission og privatplacering

Selskabsmeddelelse

13. maj 2020
Meddelelse nr. 9

MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER
DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER
SYDAFRIKA ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING,
OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIGT.

NKT A/S udsteder op til 4.951.106 nye aktier i forbindelse med rettet
emission og privatplacering

Bestyrelsen for NKT A/S (NKT eller Selskabet) har besluttet at gennemføre
et udbud af nye aktier til markedskurs (Udbuddet). Udbuddet gennemføres som
en accelereret book-building proces med udbud af op til 4.951.106 nye
aktier (de Nye Aktier) svarende til op til 18,15 % af NKT's registrerede
aktiekapital i en privat placering rettet mod institutionelle og
professionelle investorer i Danmark og visse udenlandske jurisdiktioner.

Baggrund for Udbuddet
Den 13. maj 2020 offentliggjorde NKT selskabets plan for at styrke dets
kapitalgrundlag, jf. Selskabsmeddelelse nr. 8. Udbuddet er det første trin
i gennemførelsen af denne kapitalplan, og nettoprovenuet fra Udbuddet vil
blive anvendt til at styrke NKT's kapitalgrundlag som oplyst i nævnte
selskabsmeddelelse.

Udbuddet
Udbuddet vil blive foretaget i medfør af gældende undtagelser til
forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt i en rettet emission og
privatplacering til institutionelle og professionelle investorer i Danmark
og i visse andre jurisdiktioner til markedskurs og uden fortegningsret for
NKT's nuværende aktionærer. Udbuddet gennemføres uden tegningsgaranti.

Perioden for afgivelse af bud starter med øjeblikkelig virkning, og der kan
lukkes for bud på et hvilket som helst tidspunkt. Udbudskursen fastsættes
efter afslutning af den accelererede book-building proces. Resultatet af
Udbuddet, udbudskursen og fordelingen af aktier forventes offentliggjort
hurtigst muligt herefter.

NKT, Bestyrelsen og direktionen har påtaget sig en 180-dages lock-up
forpligtelse i forhold til aktier i NKT. Der gælder visse sædvanlige
undtagelser til lock-up forpligtelserne, herunder, i forhold til NKT, for
de planlagte transaktioner som er en del af kapitalplanen, jf.
selskabsmeddelelse nr. 8/2020.

Hvis Udbuddet overtegnes, vil der ske en individuel tildeling af de Nye
Aktier.

Beslutning om kapitalforhøjelse
Beslutningen om at gennemføre et udbud af op til 4.951.106 Nye Aktier á
nominelt DKK 20 i en rettet emission sker i overensstemmelse med § 3.A.6 i
NKT's vedtægter, ifølge hvilken bestyrelsen er bemyndiget til at foretage
kapitalforhøjelser uden fortegningsret for de nuværende aktionærer.

Hvis alle Nye Aktier tegnes fuldt ud, vil den nominelle værdi af
kapitalforhøjelsen udgøre 18,15 % af NKT's nuværende registrerede
aktiekapital på DKK 545.618.420 og 15,36 % af NKT's registrerede
aktiekapital efter kapitalforhøjelsen. Efter gennemførelsen af Udbuddet, og
forudsat, at Udbuddet tegnes fuldt ud, vil NKT registrerede aktiekapital
udgøre
DKK 644.640.540 fordelt på 32.232.027 aktier á DKK 20.

Optagelse til handel og officiel notering
De Nye Aktier vil blive udstedt i den midlertidige ISIN kode DK0061283942.
Der er ikke, og vil ikke blive, ansøgt om at få de Nye Aktier optaget til
handel og officiel notering i den midlertidige ISIN kode, og den
midlertidige ISIN kode registreres alene i VP Securities A/S til brug ved
tegning af de Nye Aktier. Den midlertidige ISIN kode vil blive lagt sammen
med den permanente ISIN kode for de eksisterende aktier DK0010287663,
snarest muligt når kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervsstyrelsen.
De Nye Aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering på
Nasdaq Copenhagen A/S den eller omkring den 18. maj 2020.

Forventet tidsplan for Udbuddet
Udbuddet åbner straks og kan lukke på ethvert tidspunkt.

Optagelsen til handel og officiel notering af de Nye Aktier er betinget af,
at Udbuddet ikke trækkes tilbage før afvikling af Udbuddet, og at Selskabet
offentliggør en meddelelse herom.

Dato                   Begivenhed
13. maj 2020     Prisfastsættelse og allokering - offentliggørelse af
udbudskursen
15. maj 2020     Afvikling og betaling mod levering af de Nye Aktier
15. maj 2020     Registrering af kapitalforhøjelse i Erhvervsstyrelsen
18. maj 2020     De Nye Aktier optages til handel og officiel notering på
Nasdaq Copenhagen A/S

De Nye Aktier
De Nye Aktier har i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende
aktier i NKT. De Nye Aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Der er ikke knyttet nogen
særlige rettigheder til nogen aktier, herunder de Nye Aktier. De
rettigheder, der knytter sig til de Nye Aktier, herunder stemmeret og ret
til udbytte, gælder fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen registreres
i Erhvervsstyrelsen. De Nye Aktier skal lyde på navn og noteres i
Selskabets ejerbog.

Managers
Danske Bank A/S og J.P. Morgan Securities plc. (Managers) er Joint Global
Coordinators og Joint Bookrunners i forbindelse med Udbuddet.

Kontakt
Investor Relations:    Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations,
tlf.: +45 2494 1654
Presse:                     Helle Gudiksen, Head of Group Communications,
tlf.: +45 2349 9098

Vigtig ansvarsfraskrivelse
Denne selskabsmeddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Sådanne udsagn er
ikke garantier for fremtidige resultater og involverer visse risici og
usikkerheder, særligt skal denne meddelelse ikke ses som en bekræftelse af
hverken at Udbuddet vil blive gennemført eller transaktionsstørrelsen eller
prisen. Faktiske resultater kan således afvige væsentligt fra forventninger
i rapporten som følge af en række faktorer.

Denne meddelelse har til eneste formål at give oplysninger. Personer, der
har brug for rådgivning, bør konsultere en uafhængig finansiel rådgiver.
Denne meddelelse udgør ikke en investeringsanbefaling.  

Denne meddelelse er ikke et prospekt, og investorer bør ikke købe de heri
nævnte værdipapirer alene på grundlag af denne
meddelelse. Oplysningerne i denne meddelelse er alene baggrundsoplysninger
og er ikke udtømmende eller fuldstændige. Investorer bør ikke handle i
tillid til oplysningerne i denne meddelelse eller i tillid til, at
oplysningerne er korrekte og fuldstændige. Oplysningerne i denne meddelelse
afgives med forbehold for ændringer. Selskabet er ikke forpligtet til at
opdatere denne meddelelse eller rette eventuelle fejl, og offentliggørelsen
af denne meddelelse skal ikke anses for at udgøre et tilsagn fra Selskabets
side om at ville fortsætte med den heri beskrevne transaktion eller proces.
Denne meddelelse er ikke godkendt af nogen kompetent tilsynsmyndighed.

Denne meddelelse udgør ikke og indgår ikke i noget tilbud om eller nogen
opfordring til at sælge eller udstede - eller til at give et tilbud på at
købe eller tegne - aktier eller andre værdipapirer. Meddelelsen (eller en
del heraf) og det forhold, at den udsendes, bør heller ikke danne grundlag
for eller udgøre en tilskyndelse til at indgå nogen kontrakt eller
forpligtelse. De heri beskrevne transaktioner og offentliggørelsen af denne
meddelelse og af øvrige oplysninger i forbindelse med transaktionerne kan i
nogle jurisdiktioner være omfattet af lovmæssige restriktioner, og
personer, som modtager denne meddelelse eller de heri nævnte dokumenter
eller oplysninger, bør gøre sig bekendt med og overholde disse
restriktioner.

Særligt udgør denne meddelelse ikke noget tilbud om eller nogen opfordring
til at give et tilbud på at købe eller tegne værdipapirer for personer i
USA (herunder dets territorier og besiddelser, nogen stat i USA og District
of Columbia, USA), Australien, Canada, Japan eller Sydafrika eller i andre
jurisdiktioner, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig
(de Udelukkede Jurisdiktioner). Manglende overholdelse af disse
restriktioner kan udgøre en overtrædelse af værdipapirlovgivningen i de
pågældende jurisdiktioner. De heri nævnte værdipapirer er ikke blevet, og
vil ikke blive, registreret i henhold til i Securities Act of 1933 med
senere ændringer (U.S. Securities Act) eller i henhold til nogen
værdipapirhandelslove i nogen stat i USA, og må ikke udbydes, sælges,
videresælges eller leveres, direkte eller indirekte, i eller inden i USA
uden registrering, undtagen i medfør af en undtagelse til, eller i en
transaktion der ikke er omfattet af, registreringskravene i U.S. Securities
Act. Værdipapirerne henvist til i denne meddelelse vil alene blive udbudt
og solgt uden for USA, dog med visse begrænsede undtagelser. Værdipapirerne
henvist til i denne meddelelse er ikke og vil ikke blive registreret i
henhold til nogen gældende værdipapirhandelslovgivning i nogen stat,
provins, territorium, land eller jurisdiktion i nogen Udelukkede
Jurisdiktioner. Sådanne værdipapirer må følgelig ikke blive udbudt, solgt,
videresolgt, samlet op, udnyttet, frafaldet, overdraget, leveret eller
distribueret, direkte eller indirekte, i eller ind i de Udelukkede
Jurisdiktioner. Der vil ikke være noget offentligt udbud af værdipapirer i
USA eller andre steder.  

Denne meddelelse er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at ethvert udbud
af de heri nævnte værdipapirer i et EØS-medlemsland eller Storbritannien
vil være undtaget fra Prospektforordningens (prospektforordningen
(forordning nr. 2017/1129 om prospekter) krav om offentliggørelse af et
prospekt i forbindelse med sådanne udbud. Oplysningerne i denne meddelelse
er alene rettet mod personer i EØS-medlemslande og Storbritannien, der er
kvalificerede investorer (Kvalificerede Investorer) som defineret i artikel
2(e) i Prospektforordningen.

Herudover, i Storbritannien er oplysningerne alene rettet mod (i)
Kvalificerede Investorer, der er ?professionelle investorer? omfattet af
artikel 19, stk. 5, i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 med senere ændringer (Order), (ii) ?high net worth
entities? omfattet af artikel 49, stk. 2 (a)-(d) i Order eller (iii)
personer til hvem oplysningerne i øvrigt lovligt må rettes, alle sådanne
personer betegnet under ét Relevante Personer.

Personer, som ikke er relevante personer, bør under ingen omstændigheder
foretage sig noget på grundlag af meddelelsen og bør ikke handle ud fra
eller basere sig på den. Enhver investering eller investeringsaktivitet,
som denne meddelelse vedrører, er ikke tilgængelig for og må ikke foretages
sammen med personer (i) i nogen EØS-medlemsstat, som ikke er Kvalificerede
Investorer, og (ii) i Storbritannien, som ikke er Relevante Personer.

Hverken Selskabet, de relevante Manage...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.