Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-27

Nobina AB: Nobina delårsrapport 1 juni-31 augusti 2019

FORTSATT STABIL UTVECKLING

Andra kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 2 528 MSEK (2 224), en ökning med
13,7 procent varav 10,0 procent relaterar till förvärv, -0,6 procent
avser organisk tillväxt och 4,3 procent avser valutaeffekter.

· EBITA uppgick till 162 MSEK (136).
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 156 MSEK (127).
· Resultatet före skatt uppgick till 101 MSEK (83).
· Resultatet efter skatt uppgick till 81 MSEK (62), och resultatet
per aktie uppgick till 0,92 SEK (0,70) före utspädning.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i
rörelsekapital var 421 MSEK (347).

Först halvåret

· Nettoomsättningen uppgick till 5 277 MSEK (4 575), en ökning med
15,3 procent varav 10,6 procent relaterar till förvärv, 0,4 procent
avser organisk tillväxt och 4,3 procent avser valutaeffekter.

· EBITA uppgick till 330 MSEK (251).
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 308 MSEK (241).
· Resultatet före skatt uppgick till 198 MSEK (153).
· Resultatet efter skatt uppgick till 157 MSEK (114), och resultatet
per aktie uppgick till 1,78 SEK (1,30) före utspädning.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i
rörelsekapital var 855 MSEK (724).

Viktiga händelser andra kvartalet

· Under det andra kvartalet har Nobina genomgått en omfattande
kontraktsmigrering med såväl flera stora kontraktsstarter av 395
bussar som kontraktsavslut av 378 bussar vilket medför en föryngring
av kontraktsportföljen.

· EU-kommissionen har, efter vår klagan, deklarerat att subventioner
till offentligt ägda operatörer inte är tillåtna och beslutat att ett
finskt före detta kommunalt bussföretag måste återbetala 54,2 MEUR
till Helsingfors kommun för otillåtet offentligt stöd under perioden
2002-2012

· Nobina Sverige har tilldelats Unionens hbtq-pris 2019, som
Sveriges mest hbtq-vänliga arbetsplats. Unionens hbtq-pris delas ut
varje år till en arbetsgivare som på ett föredömligt sätt arbetar för
en inkluderande arbetsplats oavsett sexuell läggning, könsidentitet
och könsuttryck.

Viktiga händelser efter kvartalet

· Inga viktiga händelser noterade efter kvartalet.

Den finansiella informationen som presenteras i rapporten avser
kvarvarande verksamhet, om ingen annat anges. Avyttring av Swebus
Express AB redovisas i enlighet med IFRS 5 och justeras därför i
innevarande och jämförelseperiod till att redovisas aggregerat på en
rad "resultat från avvecklad verksamhet" i koncernens
resultaträkning.

VD-kommentar

I linje med våra förväntningar fortsatte Nobina att utvecklas väl även
under räkenskapsårets andra kvartal. Tillväxten uppgick till 13,7
procent och det justerade resultatet före skatt ökade till 107 MSEK
(92), drivet av underliggande effektivitetsförbättringar och högre
affärsaktivitet på samtliga marknader. Det senaste årets tre förvärv,
Samtrans i Sverige samt De Blaa Omnibusser och Örslev Holding i
Danmark, är nu fullt integrerade och ger löpande bidrag till
koncernens omsättning och resultat. Med Samtrans och Örslev Holding
har vi etablerat en stark position inom segmentet omsorgsresor, där
vi ser fortsatt goda långsiktiga tillväxtutsikter och möjlighet till
ytterligare effektivitetsvinster inom koncernen.

OMFATTANDE KONTRAKTSMIGRERING

Vi har nu gått in i en period med flera stora trafikstarter och
-avslut, så kallad kontraktsmigrering, med ofta temporärt lägre
lönsamhet som följd. Under andra kvartalet kunde vi känna av små
negativa effekter i den svenska verksamheten, men det är under de
kommande två kvartalen som migreringen blir mer negativt kännbar,
också i beaktande av utmanande jämförelsetal. Men som jag betonat
många gånger tidigare - lönsamheten i nya kontrakt är alltid lägst i
början av kontraktsperioden för att sedan successivt öka, och med
höga krav på vilka kontrakt vi vill vinna kombinerat med det faktum
att volymen växer, kommer nuvarande migrering bidra positivt till att
nå våra finansiella mål.

EN VÄXANDE AFFÄR

Vi ser samtidigt fram mot att vinna nya kontrakt i samband med de
stora anbudsvolymer vi står inför under kommande kvartal i framför
allt Sverige och Danmark. Då vi har få egna kontrakt som löper ut ser
vi goda möjligheter att addera marknadsandelar och öka Nobinas
tillväxt. Vår position som nordisk marknadsledare inom
kollektivtrafik gör att vi kan ta ett större ansvar för
trafiklösningarna och därmed skapa fler affärsmöjligheter. Ett sådant
område är digitala så kallade MaaS-lösningar (Mobility as a Service)
för smidigare dörr-till-dörr-resor, där vi har flera spännande
projekt på gång. Att Nobina är med och driver denna tekniska
utveckling i Norden gör mig lite extra stolt.

ESG-ARBETET I FOKUS

Något annat som gör mig extra stolt är att Nobina av Unionen utsetts
till Sveriges mest hbtq-vänliga arbetsplats, ett kvitto på att vi
lever våra värderingar respekt, omtanke och gott ledarskap och för
7:e året i rad var vi också sponsor och partner till Stockholm Pride.
Vi fortsätter även att i egen regi och i samarbete med
arbetsförmedlingar hjälpa långtidsarbetslösa att utbilda sig till
bussförare. Det sociala engagemanget är en viktig del i vårt
ESG-arbete, som förstås även omfattar teknik och lösningar för bättre
luft och ökad mobilitet. I andra kvartalet har vi driftsatt 92
elbussar, och av de 373 bussar vi idag har i beställning är 38
elbussar och samtliga övriga anpassade för fossilfria drivmedel. Vårt
arbete med att leverera effektiva hållbarhetslösningar åt samhället
uppmärksammas av allt fler investerare, som inser värdet av detta för
att kunna skapa lönsam tillväxt. Ett bra stöd till denna syn går att
hämta från det oberoende klimatforskningsinstitutet Cicero som i
samband med emissionen av vår gröna obligation tidigare i år gav oss,
som det första kollektivtrafikföretaget, högsta betyget "dark green"
för vårt gröna ramverk och hållbarhetsarbete.

VIKTIGT BESLUT

Till sist vill jag bara betona betydelsen av rättvis konkurrens för
rätt prissättning på marknaden. EU-kommissionen har, efter vår
klagan, beslutat att ett finskt före detta kommunalt bussföretag
måste återbetala 54,2 MEUR till Helsingfors kommun för otillåtet
offentligt stöd under en längre period. Ett beslut som stärker oss i
vårt fortsatta arbete med att utveckla framtidens kollektivtrafik i
såväl Finland som övriga Norden.

Magnus Rosén,

VD och koncernchef

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september, 2019,
kl. 08:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nobina-ab/r/nobina-delarsrapport-1-juni-31-au...
https://mb.cision.com/Main/1420/2919241/1114411.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.