Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Nobina AB: Nobina delårsrapport 1 september - 30 november 2019

STARKT RESULTAT TROTS KONTRAKTSMIGRERING

Trejde kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 2 763 MSEK (2 599), en ökning med
6,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år varav 5,5
procent relaterar till förvärv, 0,6 procent avser organisk tillväxt
och 0,2 procent avser valutaeffekter.

· EBITA uppgick till 243 MSEK (267).
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 225 MSEK (254).
· Resultatet före skatt uppgick till 191 MSEK (213).
· Resultatet efter skatt uppgick till 148 MSEK (166), och resultatet
per aktie uppgick till 1,66 SEK (1,86) före utspädning.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i
rörelsekapital var 538 MSEK (491).

Niomånadersperioden

· Nettoomsättningen uppgick till 8 040 MSEK (7 174), en ökning med
12,1 procent varav 8,8 procent relaterar till förvärv, 2,9 procent
avser organisk tillväxt och 0,4 procent avser valutaeffekter.

· EBITA uppgick till 573 MSEK (518).
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 533 MSEK (495).
· Resultatet före skatt uppgick till 389 MSEK (366).
· Resultatet efter skatt uppgick till 305 MSEK (280), och resultatet
per aktie uppgick till 3,45 SEK (3,16) före utspädning.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i
rörelsekapital var 1 393 MSEK (1 215).

Viktiga händelser tredje kvartalet

· I oktober lanserades, genom innovationbolaget Nobina Technology,
en ny mobilitetstjänst genom rese-appen Travis som är en smart
reseplanerare där olika transportsätt kopplas samman och där
möjlighet finns att köpa SL-biljetter direkt i appen.

· Under november återköpte Nobina 609 868 egna aktier till ett
totalt belopp om cirka 37 MSEK inom ramen för ett aktiesparprogram.

· Samtrans Omsorgsresor har fått fortsatt förtroende att köra
rullstolstaxi inom Stockholms län. Avtalstiden sträcker sig över tre
år och startar i april 2020 med möjlighet till ytterligare ett
optionsår.

· Nobina har fått förtroendet av Länstrafiken i Norrbotten och Piteå
kommun att driva och utveckla kollektivtrafiken under kommande tio år
med trafikstart i december 2020 omfattande totalt 25 nya tursatta
bussar, varav 13 stycken är elbussar.

· I november vidareutvecklade Nobina sin satsning på kort
kommersiell trafik genom lansering av LandvetterExpressen, en
flygbusslinje från Borås med 50 dagliga avgångar, sju dagar i veckan.

· Nobina har fått förtroendet av Skånetrafiken att fortsätta driva
stadstrafiken i Malmö. Kontraktet innebär 101 tursatta bussar, varav
80 elbussar, och har ett värde av 931 miljoner kronor under
avtalstiden på tre år. Trafikstarten är i juni 2021 och efter
avtalstiden på tre år finns ytterligare tre optionsår.

Viktiga händelser efter kvartalet

· Efter periodens utgång har 323 839 ytterligare egna aktier
återköpts till ett totalt belopp om cirka 22 MSEK inom ramen för ett
aktiesparprogram.

Den finansiella informationen som presenteras i rapporten avser
kvarvarande verksamhet, om ingen annat anges. Avyttring av Swebus
Express AB redovisas i enlighet med IFRS 5 och justeras därför i
jämförelseperiod till att redovisas aggregerat på en rad "resultat
från avvecklad verksamhet" i koncernens resultaträkning.

VD-kommentar

Nobina fortsätter att växa med god lönsamhet. Under räkenskapsårets
tredje kvartal uppgick tillväxten till 6,3 procent och det justerade
resultatet före skatt noterades till 209 MSEK (226). Att resultatet
inte nådde upp till fjolårets höga nivå beror främst på att vi sedan
slutet av andra kvartalet befinner oss i en period med omfattande så
kallad kontraktsmigrering. Detta förhållande ger ofta temporärt lägre
lönsamhet som en effekt av kostnader för intrimning av nya kontrakt
och tillkommande kostnader för att avsluta äldre kontrakt, samtidigt
som de kontrakt som avslutas ofta är, utifrån sin ålder, de med den
högsta lönsamheten i portföljen. Vi bedömer att de pågående
migreringarna kommer att påverka lönsamheten negativt även under
kommande kvartal.

NYA OCH UTVECKLADE SAMARBETEN

Under kvartalet har vi stärkt vår kontraktsportfölj ytterligare. Vi är
tillbaka i Norrbotten med avtal om att driva kollektivtrafiken i
Piteå kommun under tio år, och vi har fått fortsatt förtroende av
Skånetrafiken att driva stadstrafiken i Malmö under ytterligare tre
år från 2021. I såväl Piteå som i Malmö är det eldriven stadstrafik
som gäller, varav satsningen på 80 rena elbussar i Malmö är en av de
största i Sverige. Jag kan också glädja mig åt att Samtrans, med en
stark position inom segmentet omsorgsresor i Stockholmsregionen, fått
förnyade förtroenden från uppdragsgivare. Ett större fokus på
kvalitet som utvärderingskriterium i upphandlingarna gynnar såväl
Samtrans som resenärerna, vilka ofta har ett extra stort behov av
bland annat punktlighet.

POSITIVT I DANMARK OCH NORGE

I Danmark fortsätter tidigare förvärvade De Blaa Omnibusser och Örslev
att ge betydande tillskott till nettoomsättning och lönsamhet.
Dessutom ser vi allt positivare effekter från vår trafik i Roskilde,
ett kontrakt som startades under första kvartalet. I Norge har vi
inga förvärv som påverkar men däremot gav den utökade trafiken i
Osloregionen positiva bidrag till både omsättning och resultat i
kvartalet. För närvarande har vi 351 bussar i trafik i
huvudstadsregionen, varav 44 elbussar.

AFFÄRS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Behovet av flexibla och hållbara resor är stort i samhället och något
vi kontinuerligt tillgodoser i såväl vår kontraktsbundna linjetrafik
som i andra busslösningar. Den 2 december startade vi exempelvis den
fossilfria LandvetterExpressen som 50 gånger per dag sju dagar i
veckan trafikerar sträckan mellan Borås och Landvetter - ett
incitament för minskat bilresande. Denna lösning är ett bra exempel
på så kallad kort kommersiell trafik, ett område där vi ser många
tillämpningar och stor potential och som dessutom kan bidra till
betydande samhällsvinster.

Ett annat bra exempel på samhällsutveckling är förstås det numera
välbekanta och framstående stadstrafikprojektet i Barkarbystaden, som
vi utvecklar i samarbete med Stockholms läns landsting och Järfälla
kommun. Till detta har vi nu lanserat den smarta reseplaneraren
Travis, som kopplar samman kollektivtrafik, bildelning, elsparkcyklar
och taxi med reseinformation och on demandtjänster i realtid.
Digitala biljettombud och tjänster för att med en enkel
knapptryckning kunna skräddarsy sin resa dörr-till-dörr är
visserligen bara i sin linda men vi spår en snabb utveckling, och där
vi som marknadsledare kommer vara drivande i att få fler att resa
kollektivt och klimatsmart.

STÄNDIGT FÖRBÄTTRINGSARBETE

Innovationer och nya, hållbara trafiklösningar har stor betydelse för
Nobinas utveckling framöver. Samtidigt är det tydligt att det som
gjort Nobina till dagens framgångsrika koncern är förmågan att aldrig
lämna något åt slumpen. Det är arbetet med detaljerna, processerna
och de löpande förbättringarna i den befintliga kontraktsportföljen
som ger förutsättningar för en lönsam tillväxt. Detta fokuserade
arbete, kombinerat med bidragen från de förvärvade bolagen, gör att
jag kan se tillbaka på en period där vi startat och avslutat
sammanlagt över 1 000 bussar utan någon väsentlig påverkan på det
övergripande resultatet. Ett styrkebesked som visar att Nobina är
fortsatt på rätt väg.

Magnus Rosén,
VD och koncernchef

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 december 2019, kl. 08:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nobina-ab/r/nobina-delarsrapport-1-september-...
https://mb.cision.com/Main/1420/2995978/1165189.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.