Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-30

NOKIA: Kutsu Nokia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nokia Oyj

Pörssitiedote
30.4.2014 klo 8.00

Nokia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 17.6.2014 klo 14.00 Messukeskuksessa, Amfi-salissa,
Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 12.30.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

-Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2013 maksetaan osinkoa 0,11
euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa osana hallituksen päättämää
pääomarakenteen optimointiohjelmaa, että ylimääräistä osinkoa maksetaan 0,26
euroa osakkeelta. Kokonaisosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.6.2014 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus esittää, että osinko maksetaan 3.7.2014.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy
vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen, samansuuruinen vuosipalkkio kuin
edelliseltä kuudelta vuodelta: hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 150 000 euroa ja muille hallituksen
jäsenille kullekin 130 000 euroa. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan
puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 25 000 euroa ja kullekin
tarkastusvaliokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Nimitysvaliokunta ehdottaa
edelleen, että palkkioista noin 40 prosenttia maksettaisiin markkinoilta
hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen jäsenten tulee yhtiön tämän
hetkisen toimintatavan mukaan säilyttää palkkioksi saadut osakkeet
omistuksessaan hallitusjäsenyyden päättymiseen saakka (lukuun ottamatta
osakkeita, joilla katetaan osakkeiden hankinnasta aiheutuvat kulut, mukaan
lukien verot).

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen
jäsenten lukumääräksi yhdeksän.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että seuraavat
hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päät¬tyy
vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen: Bruce Brown, Elizabeth Doherty,
Jouko Karvinen, Mårten Mickos, Elizabeth Nelson, Risto Siilasmaa ja Kari
Stadigh. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että Vivek Badrinath ja Dennis Strigl
valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan,
tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle
PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi
tilikaudelle 2014.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
370 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
optimoimiseksi, ja hallitus arvioi, että hankitut osakkeet mitätöidään.
Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten
kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko

a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin
ehdoin; tai

b) markkinapaikoilta siten, että osakkeet hankitaan muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 17.12.2015 saakka ja se päättäisi
varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2013 hallitukselle antaman vastaavan
valtuutuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
yhteensä 740 miljoonan osakkeen antamisesta valtuutuksen voimassaoloaikana
osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin
oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotuksen
mukaan hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen,
omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä. Valtuutus sisältää siten oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 17.12.2015 saakka ja se päättäisi
varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2013 hallitukselle antaman vastaavan
valtuutuksen.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset
sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Nokia Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.company.nokia.com/yhtiokokous. Nokia vuonna
2013 -julkaisu, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen
toimintakertomuksen ja tilin¬tarkastuskertomuksen, on myös saatavilla
mainituilla internetsivuilla. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua
yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.6.2014
merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
tulee ilmoittautua viimeistään 11.6.2014 klo 16.00, johon mennessä
ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

a) Nokian internetsivuilla osoitteessa www.company.nokia.com/yhtiokokous;

b) puhelimitse numeroon 020 770 6870 maanantaista perjantaihin klo
09.00-16.00;

c) faksilla numeroon 010 448 1004; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Nokia Oyj, Osakerekisteri, PL 226, 00045 NOKIA
GROUP.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

2. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää
ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta
yhtiön internetsivujen välityksellä 30.4. - 11.6.2014 klo 16.00. Ennakkoon
äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain
mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä yhtiökokouksessa ja
hänen mahdollisuuttaan äänestää ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen
mahdollisesti muuttuneen asiakohdan osalta saatetaan rajoittaa, ellei hän
saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen. Sähköisen
ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.company.nokia.com/yhtiokokous. Ennakkoon
äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä yhtiön osakerekisteriin ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viivytyksettä
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon
viimeistään 12.6.2014 klo 16.00 mennessä. Lisätietoa asiasta on saatavilla
myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.company.nokia.com/yhtiokokous.

5. Muut ohjeet/tiedot

Nokia Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 28.4.2014 yhteensä 3 744 994 342
osaketta ja ääntä.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneelle osakkeenomistajalle, joka ei ole äänestänyt
ennakkoon, tai tämän valtuutetulle postitetaan yhtiökokousviikolla
yhtiökokouksen äänilippu. Äänilippu postitetaan osakasluettelolle merkittyyn
osoitteeseen tai yhtiölle erikseen tätä tarkoitusta varten il¬moitettuun
osoitteeseen. Äänilippu on esitettävä yhtiökokoukseen saavuttaessa.

Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 12.30. Osakkeenomistajien, heidän
edustajien ja mahdollisten avustajien on todistettava henkilöllisyytensä
sisäänkäynnillä. Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokousta edeltävään
kahvitilaisuuteen. Yhtiökokous pidetään pääasiassa suomen kielellä ja
kokouksessa on simultaanitulkkaus ruotsiks...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.